Klietkų-Danielių
giminė:

Aprašas

Pavardės
Vietovardžiai

Žukowski-Jurewicz
giminė:

Aprašas
Pavardės
Vietovardžiai
Namai
Laiškai

Giminės medis

Jolantos:
Prisiminimai
Fotografija/Ikonos

Susidomėjusiems genealogija
Apie giminės medį
Programos
Pakutuvėnų šeimos
NuorodosNamų istorija:

 • Žukowski giminė nuo seno gyveno Zadvorancuose. Seniausias archyvuose rastas įrašas - 1835 m. krikšto metrikas – kūdikio Žukowski Jan tėvų gyvenamąją vietą nurodo Zadvorancų kaimą.

 • Kažkodėl, 1870 metais visi gimusieji Zadvorancų kaimo kūdikiai Verkių Kalvarijų bažnyčios metrikų knygose buvo užrašomi kaip gimę Bukiškių kaime.

 • 1916 m. Zofjai ir Piotrui Žukowski išduotuose pasuose įrašytas adresas: Širvinų pavietas, Zadvorancų kaimas, namo Nr.4.

 • Vilniaus-Trakų seniūnijos archyviniame fonde, Vilniaus-Trakų apskrities Riešės valsčiaus žemės sklypų 1923 m. sąraše įrašytas Piotr Žukovski (pavardė, vardas – taip dokumente, tėvo vardas, gimimo metai nenurodyti), Zadvorance kaime (pavadinimas – taip dokumente) turėjęs 9 (matavimo vienetas nenurodytas) žemės. Kituose analogiškuose bylos sąrašuose nurodyti matavimo vienetai - dešimtinės. // Lietuvos Valstyvės Istorijos Archyvas (LVIA) F.55, ap. 9, b. 27.

 • Vilniaus Trakų seniūnijos archyviniame fonde Vilniaus apskrities Riešės valsčiaus žemės sklypų savininkų 1924 m. sąraše įrašytas savininkas Žukowski Piotr Zadvorance kaime turėjęs 9 dešimtines žemės. // LVIA

 • Mariana Jurewicz su tėvu Bronislawu gyveno Zacišė kaime pas šeimininką Baginskį. 1933 m., ištekėjusi už Franco Žukowskio, dar kurį laiką gyveno pas šeimininkus.

 • Apsigyveno Zadvorancuose Franco tėvo (Piotro Žukowskio) name, statytame apie 1842 m., kur gyveno ir Franco brolių šeimos.

 • Tėvas Žukowski Piotr turėjo 9,80 ha žemės, kurią padalijo savo sūnums Witoldui ir Francui po 2 ha, likusią dalį pasiliko sau.

 • Vilniaus miesto ir apskrities viršininko archyviniame fonde, privalomų pardavimo prievolių 1941 m. byloje, Riešės valsčiaus pieno gamintojų sąrašo (lydraščio dėta - 1941 10 20) skiltyse „Pieno gamintojo pavardė ir vardas“, „Gyv. vieta“, „Valdomas naudoj, žemės pl. ha“ atitinkamai įrašyta: „Žukauskas Vladas“, „Užudvaron.“, „4“ (vardas - taip dokumente, tėvo vardas, gimimo metai nenurodyti). // LVIA F. R-685, ap. 4, b. 74a.

 • Brolio Witoldo šeima išsikėlė į Bukiškes (dabar gyvena Tarandėje).

 • Franc ir Mariana Žukowskiai išsikėlė gyventi į tuos pačius Zadvorancus, tik kitoje kelio pusėje, kur pats Franciszek pastatė namą. Medžiagos buvo naudojamos iš senosios tėvų trobos, nuardžius antrą galą. Šiame name gimė visi penki vaikai.

 • 1942 m. 05 27 d. Lietuvos gyv. surašymo žiniose Vilniaus apskrities Riešės valsčiaus Uždvaronių km. gyventojo Žukausko Prano buto ūkio lape įrašyta Žukauskas Pranas šeimos galva, šeimininkas, žmona Marija, vaikai Teresė, Andrius, Marytė, Irena. // LVIA

 • Po Piotro mirties, 1935 m. žemę ir pastatus paveldėjo jo žmona Zofja, kurią apsirgusią slaugė sūnus Stanislaw Žukowski.

 • 1958 m., Zofjai mirus, repatriacijos metu 1959 08 08 d., sūnus Stanislaw išvyko gyventi į Lenkiją, o trobą ir ūkį prižiūrėti paliko broliui Francui Žukowskui. // 1959 08 07 d. notaro patvirtintas įgaliojimas saugomas šeimos archyve

 • 1962 m. pabaigoje Franco šeima vėl apsigyveno tėvų troboje. Už pastatus, sodą ir 0,6 ha žemės mokesčius valstybei mokėjo Franc Žukowski. Savo trobą išnuomavo, tačiau nuomininkai ja nesirūpino ir su laiku ji nugriuvo.

 • Vyrui Francui mirus, troboje liko gyventi Mariana Žukowska ir jos duktė Irena Klietkienė su šeima. Čia gimė duktė Jolanta Klietkutė.

Troba Zadvorancuose

 • 1973 m. Klietkaus Petro šeimai darbovietė skyrė bendrabučio kambarį Vilniuje Naujininkų rajone Brolių gatvėje. Čia gimė sūnus Raimondas.

 • 1979 m. Klietkaus Petro šeimai atėjo eilė gauti dviejų kambarių butą Vilniuje Viršuliškių rajone Viršuliškių gatvėje. Čia vaikai lankė 45-tą vidurinę mokyklą.

 • 1974 m. plėtėsi Bukiškių medelyno sodas ir Zadvorancų vienkiemį teko numelioruoti. Mainais skirta žemė namui statyti Aviženiuose, Vilniaus raj. Čia namą savo rankom pastatė Petras Klietkus.

 • Namas Zadvorancuose nugriautas 1982 metais. Mariana Žukowska gyveno pas dukterį Ireną Klietkienę.

 • Apie 2000 metus Franco Žukowskio vaikai atgavo tik 2 ha žemės.

 • 2002 m. butą Viršuliškėse pardavė. Irena ir Petras liko gyventi Aviženiuose, Vilniaus raj., sūnus Raimondas su šeima – Vilniuje, o duktė Jolanta su šeima – Kretingoje.

 
Namas Aviženiuose

Į viršų...


© 2008-04-01, Jolanta Klietkutė