Apie MM Malda Giesmės Naujienos

Nuotraukos Kontaktai Straipsniai Nuorodos


Giesmės

  Į Šventąją Dvasią

1. Pr. O šviesos Dvasia, ateik,
O šventumo Dvasia, ateik,
O ugnies Dvasia, leiskis, mus uždek! /2x
              Dvasia iš aukštybių, Tėvo siųstoji,
              Lai danguje švyti Tavo garbė. Pr.
Dvasia, kuri gydai, gyvybės versme,
Stiprink mūsų širdis, sielas gaivink. Pr.
            Dvasia išrinktųjų, Bažnyčios džiaugsme,
            Liek iš širdžių Avinėlio giesmes. Pr.
Mokyk atpažinti tiesą iš Tėvo,
Atverki mums Jėzaus mylintį veidą. Pr.
           Liepsna, kuri švieti, gyvybės Vėjau,
           Spindi Tavy mūsų Viešpaties Kryžius. Pr.
Liudytojau tikras, ragini skelbti:
"Kristus prisikėlė - Jis su mumis!" Pr.

2. Dvasia Šventoji, liekis ugnim, /2x
Nuskaistink širdį mano, Dieve, /2x
   Dvasia Šventoji, liekis ugnimi, /2x
Liekis ugnimi, liekis ugnimi. /2x
Dvasia Šventoji, liekis ugnim, /2x
Uždeki širdį mano, Dieve, /2x

3. Jėzus čia, Jėzus čia,
Nori jis Tave apglėbt, Jėzus čia.
Prieš Tave, o Viešpatie, Lenkiamės mes nuolankiai,
Didis Dieve, Tau garbė, Kad Tu čia, kad Tu čia. /2x

4. Šventa Dvasia, aš kviečiu Tave /2x
Šventa Dvasia, paliesk mane /2x
     Kaip stiprus lietus sielą apvalyk /2x
     Nuskaidrink ją, širdį atgaivink /2x
I. Prašymas Šventosios Dvasios, kad Ji vadovautų susitikimui

5. Giedokit visos tautos, giedokit Viešpačiui, 2k.
Giedokit visos tautos, giedokit Viešpačiui
Laudate, omnes gentes laudate Dominum
Laudate, omnes gentes laudate Dominum

6. Dieve, parodyk man kelią, Dvasia vesk mane. /2k.
Jėzau, Tu mano kelias, mane Tu kvieti
Leisk išgirst Tavo balsą ir sekti Tavim.

7. Jėzau esi šviesa mūsų sielų,
Jėzau tamsybėse nepalik manęs.
Jėzau esi šviesa mūsų sielų,
Tu mane savo meile apgaubk.
Lord Jesus Christ your Light shines within us.
Let not my doubts or my darkness speak to me.
Lord Jesus Christ your light shines within us.
Let my heart always welcome your love.


II. Užtarimo maldai


8. O ateik, pripildyk šią šventovę,
Pripildyk šią šventovę Viešpaties šlove! / 2x
Tavęs laukiame, Tiesos Dvasia,
Uždeki širdyse naują ugnį skelbti Dievo meilę.
Dievo Žodį atverki mums, suvienyk aukoje
Ir įkvėpki gyriaus giesmę Jam.

9. Kelias jau pramintas. Nebijok, širdie aukos. /2k.
Tau neteks kančia didesnė, už tą kuri Golgotoj,
Nebus kančia didesnė už tą kuri Golgotoj nebus.

10. Kaip elnė trokšta vandens,
Manoji siela ilgisi Tavęs, Dieve,
Tu vienintelis man širdies troškimas, Aš Tavim tikiu.
          Tu mano skydas, Tu mano viltis,
          Tu mano džiaugsmas, tikiu aš Tavimi.

11. Įsikurk manoj širdy, Šventovėj Tau skirtoj,
Ramybės vietoj pašvęstoj, Vien Tau ištikimoj.
Uždeki širdį mano Skaistumu savo Sūnaus,
Įsikurk manoj širdy, Šventas Dieve.


III. Prašymas, kad mums atleistų

12. Auką šlovingą atneškim Viešpačiui./ 2k.
Naują sandorą priėmę,
Ištesėkim savo įžadus Jam.
Ir aukokim Jam gyvenimą, Jėzuje Kristuje.

13. Ateinu aš pas Tave, su gyrium,
Dideli Tavi stebuklai ir meilė Tava stipri. /2x
Didis Tu, nuostabus didis Tu,
Tokio kaip Tu nėra, tokio kaip Tu nėra. /2x

14. Nuo ryto aušros iki vakaro žaros
Šlovinam Tave, Mūsų Viešpatie.
Savo meile nuoširdžia Jėzau, apgaubi mane
Kai pakviečiu į save, Gyveni Tu širdyje.

15. Viešpaties Kūnas, Jėzaus Kristaus Kraujas
Atneša išganymą ir perkeičia tave. /2x
     Džiaukis, dėkoki - ši malonė tau duota:
     Vienytis su Viešpačiu ir pasilikt Jame. /2x


V. Šlovinimas

16. Girsiu Tave, mano Dieve,
Girsiu Tave, giedosiu gyrių Tau,
Girsiu Tave, mano Dieve,
Girsiu Tave, išaukštinsiu Tave.
    Tu nuplovei mane savo krauju sava auka,
    Tu prikėlei mane, kad gyvenčiau Tavo šviesoje,
    Tu nuplovei mane, savo krauju sava auka,
    Tik Tau šlovė visa, tik Tau šlovė visa

17. Glorija, Glorija Avinėliui! 2k
Nes Tu išaukštintas ir vertas Tu šlovės,
Nes Tu didingas Savo soste.
Tau, Avinėli, giedam iš visos širdies -
Šlovingas Savo soste Tu.

18. Jėzau, Tu karalius, mūsų Viešpats Tu esi.
Esantis čia tarp mūsų, mes šlovinam Tave giesmėj.
Mes šlovinam Tave giesmėj,
Mes šlovinam Tave giesmėj,
Mes šlovinam Tave giesmėj,
O būk čia, Jėzau, Tu savo šlovėj.

19. Viešpatį aš garbinu, Man patinka Jam giedoti
Dėl Jo džiaugiuos gyvenimu,
Jis mus atėjo išvaduoti /2x
    Tu atėjai iš Dangaus parodyt kelią
     Ir ant Kryžiaus sumokėjai Tu mano skolą
Ėjai nuo Kryžiaus į kapą, o iš jo į Dangų.
Viešpatį aš garbinu!

20. Garbinkime Dievą, Garbinkime Dievą:
Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią,
Nes pasigailėjo mūsų.

21. Viešpats mano tautos stiprybė,
Viešpats mano jėga. Mano skydas, mano viltis,
Jis mūsų Dievas, Jis su mumis. 2k.


VIII. Dėkojimas

22. Laimink, o Marija laiminki mane.
Motinos palaima vaikui taip miela.
Laimink mano būtį siekimus mintis,
Leisk palaimoj savo man ilsėtis vis.
Laimink, o Marija tuos kuriuos myliu.
Te lydės palaima juos saugiu keliu.
Motinišką ranką Tu virš jų ištiesk,
Ir garsia malone širdis jų paliesk.

23. Dėkokite Viešpačiui, nes Jisai geras. /2x
Per amžius lieka Jo malonė. /2x
Ačiū Tau, Viešpatie, koks Tu esi geras. /2x
Tava malonė per amžius lieka. /2x

24. Tėve, dėkojam Tau! 2k
Už mylimą Sūnų Jėzų - Viešpatį! 2k

25. Ten kur gailestis ir meilė,
Ten kur gailestis, Dievas ten yra.
Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est.

26. Graži, Marija, tu esi, pradėta nekaltai,
tamsios nakties žvaigždė šviesi, iškilusi aukštai.
Būk mūsų Motina meili, mūs širdis meile liesk, –
Dvasia kai blaškos nerami, mūs ūkanas apšviesk.

Iš tvano nuodėmės tamsios Tu išlikai balta,
Tu iš žmonijos suteptos nepaliesta viena.
Trauk mus iš žemumų tamsių, į nekaltumą vesk
malonės iš dangaus versmių, mums silpstantiems surask.

Šventosios meilės kupina liepsnojo Tau širdis,
Tave lydėjo visada Dievybės atspindys.
Suteik gaivinančios vilties, meilingai mus užjausk ir mus,
o Motin, prie širdies nerimstančios priglausk...

27. Šlovinam Tave už Tavo Auką, /3x
Šlovinam Tave!
...už Kūną  ...už Kraują  ...už Sūnų
...už Dvasią  ...už Tiesą...  už Žodį...
už Kryžių...  už Kančią...  už Meilę...


IX. Pabaigos giesmės

28. Būk ramus, žinok - Aš tavo Dievas.
Būk ramus, Manos ramybės pilnas.
Būk ramus, žinok - Aš tavo Viešpats,
Manyje atsigaivink. /2x
     Aš giedosiu savo Dievui, aš giedosiu vardui Jo.
     Izraelio Dievą garbinsiu, o Jis man kalbės:
Ateik, šaukiu tave - palikęs visa, kryžių imk,
O tavo naštas mes pasidalinsim.
      Ieškok tik Mano veido, tiesoje tvirtai stovėk -
      Ir Šventoji Dvasia nusileis ant tavęs.

29. Kai sudūžta svajonės, vilties kai nėra
Ir jėgų jau daugiau neturi
Tu sudėjęs rankas Viešpačiui pasimelsk
Pasimelsk ir Jis tau atsakys //2x
Kai jėgų nebėra, kai pakilt negali
Ir aplinkui tiek skausmo, kančių
Tu sudėjęs rankas Viešpačiui pasimelsk
Pasimelsk ir Jis tau atsakys //2x
Ir tikėk tu šventai, kad už viską Sūnus
Tau atleidžia ir kviečia mylėt
Tu sudėjęs rankas Viešpačiui pasimelsk
Pasimelsk ir Jis tau atsakys //2x

30. Viešpats pakrantėj stovėjo
Mokinių sau, ieškodams žiūrėjo,
Kad Dievo žodžiais žvejotų širdis.
Pr. O Kristau, Tu mane pastebėjai,
Savo lūpom mano vardą ištaręs.
Savo valtį aš palikęs skubėsiu,
Kad per amžius būčiau tavo žveju.
AŠ esu silpnas nevertas,
Mano turtas, rankos darbui sutvertos,
Kai meilė dega, širdis krūtinėj. Pr.

Tau reikalingos šios rankos.
Ir uolumas, niekada neišsenkąs.
Ir vienišumo rami kantrybė. Pr.

Štai, Tavo laivą irkluoju,
Sielų žvejo, keliu neramiuoju,
Užmetęs tinklą, tiesos galybėn Pr.

31. Nors dulkės ir kaitra, Tu dykumų keliais
Praeidams mokei, kaip atleisti skriaudą.
Ir priešų Tau nėra, su nusidėjėliais.
Tu valgei guosdams tą, kurs klydęs rauda.
Pr.O Kristau, tą patį kelią reikia man nueiti taip, kaip Tu!
O Kristau,kiekvieną žmogų reikia man mylėti taip, kaip Tu !
O Kristau, o kaip sunku uždėtą kryžių nešti taip, kaip Tu!
O Kristau, pakelsiu viską aš, jei būsi prie manęs ir Tu.
O Magdalenos Tu, išvydęs ašaras,
Žinojai kaip atleisti, kaip raminti.
Ir Nikodemui Tu, pašventęs vakarą,
Jį mokei, kaip malonėje atgimti. Pr.

Per dulkes kaitroje keliaujančius kaip Tu,
Išmokyk kaip mylėt, atleisti skriaudą.
Kaip būti taikoje, liūdėt ir verkt kartu,
Kaip guost ir pasilenkt prie to, kurs rauda. Pr.

32. Dar viena diena štai baigias, greit naktis sparnus išties;
Leiski, Jėzau, pasakyti Tau labanakt iš širdies.
Mielas Jėzau, Atpirkėjau, Tau labanakt iš širdies.

Nors daug kartų nusidėję, Tau tarnaut atšalome,
Bet šiandieną apgailėję atleidimo prašome.
Mielas Jėzau, Atpirkėjau, atleidimo prašome.

Mūs šeimas palaimink, Jėzau, kilnią meilę jų brandink,
Saugok brangią tėviškėlę, nuo pavojų ją apgink.
Mielas Jėzau, Atpirkėjau, nuo pavojų ją apgink.

O kai baigsis mūsų dienos ir mirtis kelionėn kvies,
Tuomet, prašom, mielas Jėzau, būk arti prie mūs šalies.
Mielas Jėzau, Atpirkėjau, būk arti prie mūs šalies.

*** Daugiau giesmių galima rasti http://www.giesmes.lt/2009 J.Klietkutė | Motinos maldoje |