Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


© Jolanta Klietkutė

Vieta, į kurią norėčiau grįžti
Nušvitimas

Vieta, į kurią norėčiau grįžti

Vieta, į kurią norėčiau grįžti... Tai – praeitis. Beveik šešeri gyvenimo metai (1996-2000 ir vasaros 2001-2002 m., vėlesnės vasaros – tik šeimų stovyklos) „pūstynėje“ – Pakutuvėnuose.

„Kur daugiau rasi tokią misteriją, kur tyla įgauna apčiuopiamą pavidalą, kur aidi net alsavimas; vakare, degant žvakei, skaitomos pasakos; kur negali atitraukti žvilgsnio nuo gamtos, o ne nuo televizoriaus; kur ožkytės miega tau ant kelių, o katė ir šuo tampa tarsi šeimos nariais; kur laikas skaičiuojamas ne valandomis, o varpo dūžiais ir maldomis; kur žmonės turi savo pasaulį, savo rankų darbą ir begalinį pasitikėjimą Viešpačiu“, - šias mintis parašiau dienoraštyje, pirmą kartą apsilankiusi Pakutuvėnuose.
Čia buvo sukurtos gražiausios mano nuotraukos, čia kilo noras tapyti ikonas, čia suvokiau, kad galiu turėti klausą ir giedoti psalmes. Čia pamažu keitėsi mano gyvenimas. Nors Pakutuvėnai nelabai noriai mane priėmė, užsispyriau. Pusmetį (nuo ankstyvo pavasario iki pirmojo sniego) gyvenau skautų statytame indėniškame vigvame esančiame nuošaliau nuo bažnyčios ir žmonių lankomų vietų. Tai buvo puiki vieta būti vienam ir mąstyti, mąstyti, mąstyti... Tuo pačiu – priverstinis reikalas rūpintis buitimi. Maitinomės visi kartu konteineriuose gamintu maistu. Laukuose šalia konteinerių stovėjo ilgas ilgas stalas, prie kurio tilpo apie 30 žmonių.

Tačiau vigvamas stovėjo miškelyje, dauboje šalia upelio, jame buvo gan drėgna. Kasdien reikėjo vaikščioti per mišką, rinkti sausuolius ir kūrenti, kūrenti, kūrenti centre esantį ugniakurą, kad būtų sausa ir šilta. Vakarais, basomis per rasą parėjus iš bažnyčios, kojos būdavo sustirusios iš šalčio. Ugniakuras užgesęs. Įstatydavau pėdas į šiltus pelenus. Sušilus kojas, pakuri ugniakurą, ir miegoti – į miegmaišį ant iš apvalių rąstų sudėto gulto.

Rudeniop vigvamą ėmė lankyti kažkoks didelis paukštis. Ryte nubudus matydavau kaip jis stovi prie įėjimo ir palenkęs galvą smalsiai žvelgia vidun. Tačiau greitai prasidėjo šalčiai ir teko kraustytis gyventi į bažnyčios zakristiją. Bažnyčia buvo nekūrenama, tad dažnai rytais rasdavau prie grindų prišalusius batus, į kuriuos pelytės prinešdavo gilių ir kaštonų.

Daugelis bažnyčioje apsinakvojusių svečių sako, kad joje vaidenasi. Peliukų žingsniai laiptais naktį aidi labai garsiai ir atrodo, kad kažkas eina. O jei dar tas peliukas velka kaštoną, kurį netyčia pameta ir tas nurieda... Žmonių baimės akys didelės.
Tai buvo vadinamieji „pustelninkų laikai“. Tuomet čia apsistodavo ieškantys gyvenimo prasmės ir Dievo žmonės. Vasaromis vykdavo rekolekcijos, seminarai, stovyklos. Rūpinausi atvykstančiųjų maitinimu, nakvyne, išklausydavau juos, taip pat rūpinausi materialine bendruomenės padėtimi.

Vieną žiemą uraganas „Anatolijus“ buvo nuplėšęs Pakutuvėnų bažnyčios stogą, į vidų snigo ir lijo. Parašiau paraišką Nyderlandų fondui prašydama pinigų stogo perdengimui. Juos skyrė. Džiaugiuosi, kad bažnyčia turi naują stogą. Tai buvo pirmas žingsnis remontui.

Vėliau Edmundo Jasinsko jaunesniojo vadovaujama Kretingos firma „Edija“ įrengė pakabinamas lubas, antrą aukštą, naujai perdažė sienas. Dar vėliau – antra mano paraiška Nyderlandų fondui su prašymu pakeisti langus bažnyčioje. Vėl gavome pinigų šiam reikalui.

1996 metais dirbau Aleksandravo pagrindinėje mokykloje tikybos mokytoja. Du kartus per savaitę keliaudavau 7 km iki mokyklos. Už darbą gaudavau 73 litus per mėnesį, už kuriuos iš karto parduotuvėje pripirkdavome kruopų ir kitokių maisto atsargų. Daugiau tais metais mūsų bendruomenės niekas nefinansavo. O pamaitinti vasarą tekdavo kasdien iki 20 žmonių, žiemą 5-9 žmones. Ir kažkaip mums užtekdavo! Kai ką paaukodavo kaimynai, kai ką atsinešdavo atvykstantieji, kai ką brolis Gediminas atveždavo iš vienuolyno valgyklos. Kartais būdavo likę tik miltų ir vandens. Iš tų laikų išlikęs „firminis patiekalas“ – lavašas, kuris kepamas ant plikos keptuvės atstoja ir duoną, ir blyną.

Žiemą dažnai kelius užpustydavo taip, kad nė viena mašina negalėdavo pravažiuoti, žmonės eidami klimpo iki pažastų. Mus pasiekti įmanoma buvo tik slidėmis. Tad kartais gyvendavome kaip tikri atsiskyrėliai.

Pakeleivinga mašina keliu Palanga-Šiauliai gan greitai atvyksti iki Aleksandravo kaimo. Toliau – 7 km pėsčiomis žvyrkeliu, vingiuojančiu tuščiais laukais, tik kur ne kur nutūpusios pavienės sodybos bei kolhozinių fermų griuvėsiai. Kai nuvargsti ir atrodo, kad kelias jau niekada nesibaigs, staiga nuo vienos kalvos atsiveria didingas vaizdas: kiek akys aprėpia plyti laukai, miškai, tolumoje žvilga upės juosta, o vidury išnyra bažnytėlės bokštas. Priartėjus pasitinka gyvenamas konteinerių kompleksas, tolėliau senutėlės kapinės, su pajuodusia, lietaus nuskalbta koplytėle.

Išlindus iš kapinaičių atsiduri priešais bažnyčią. Žinau, kad jos niekada nerasiu tuščios. Čia nuolat kažkas meldžiasi, medituoja, ilsisi ar susėdę šventoriuje šnekučiuojasi. Nuo bažnyčios per tiltelį vinguriuoja siaurutis takelis, vedantis pro nesenai įrengtą amfiteatrą į išdidžiai pievoje atsiveriantį naujutėlį tvartelį Betliejų. Šalimais įsispraudęs mažutis molinukas – iš molio drėbta trobelė. Ją pasistatydino šią vietą atradę broliai pranciškonai. Tai Pakutuvėnų atgimimo simbolis. Kitoje tvartelio pusėje šviežiai iškastas tvenkinys, už jo pieva su bitynu... Toliau prasideda miškai, apžėlę negyvenamų apleistų sodybų pamatai.

Viskas lyg ir suminėta, tačiau kiek paslaptingų koplytėlių dar slepiasi miškuose, kaip keistai ir paslaptingai šviečia trys kryžiai ant plikos kalvos, kaip dar mįslingiau atrodo Kristaus kapo koplyčios rūsys, išraustas vidury dirbamų laukų...Visa 50 ha bendruomenės teritorija apjuosta Kryžiaus kelio stočių žiedu. Jau yra kelios koplytėlės, įrengtos taip, kad atvykęs galėtum kelioms dienoms apsistoti, atrasti ramybę, apmąstyti savo gyvenimo prasmę.

Čia atvykau 1995 m. žiemą, prieš pat Kalėdas. Sniego beveik nebuvo, o aplink liepsnojo didžiuliai drėgnų lapų laužai. Gal dėl to man Pakutuvėnai brangiausi žiemą, o ypač įsimintinos Kalėdos. Prisimenu tik du kartus per metus – Kalėdoms ir Velykoms – baltutėle staltiese užtiestą stalą, dvylika patiekalų ant jo bei didelį kalną tuščių lėkščių, nes niekuomet nežinodavome, kiek vakarieniaus žmonių.

Jie čia ateidavo netikėtai, kiekvienas su savo gyvenimo patirtim, žaizdomis ir rūpesčiais. Žiemą pusnys dažnai siekdavo pažastis, tad kiekvienas atklydėlis būdavo kiaurai peršlapęs. Jo šlapi rūbai būdavo padžiaunami virš ugnies, kojos apaunamos šiltomis kojinėmis, o jis pats pasodinamas ant gulto, kuo arčiau krosnies. Tik tuomet paklausdavome vardo, iš kur atvyko, ko ieško... O dažniausiai ir klausti nereikėdavo: atsigavęs žmogus ir pats imdavo kalbėti...


Padengę stalą, keliaudavome į bažnyčią vakarinei maldai. Elektros nebuvo, brevijoriaus lapus pasišviesdavome žvakėmis. Po maldos išeidavome į naktį, o dangus būdavo taip arti, jog rodės žvaigždes ranka nuraškytum. Pavalgę Kūčių vakarienę brisdavome per pusnis lankyti vienkiemiuose išsimėčiusių kaimynų. Grįždavome jau gerokai po vidurnakčio, pavargę, bet nepaprastai laimingi. Kiekvienas nuo krosnies pasiimdavome įkaitintą akmenį, susivyniodavome jį į rankšluostį ir tipendavome miegoti: merginos į mūrinį bažnyčios bokštą, vaikinai – į medinę kapinių koplyčią. Akmenį pakišdavome po patalais ir taip šiltai miegodavome iki pat ryto. Miegamų patalpų niekas nešildė. Vienintelė vieta, kur buvo krosnis („buržuikė“, į kurią kas kelios valandos reikėjo įmesti malkų, kad neatšaltų), - konteinerių kompleksas (čia buvo 4 vietų gyvenamas būstas). Jį palikdavome vėliausiai atkakusiems ir labiausiai sužvarbusiems sveteliams.
Kanalizacijos neturėjome, tad prausėmės lauke iš gręžinio tekančiu vandeniu.

Nežinia, iš kur žmonės sužinodavo apie Pakutuvėnus, bet kasdien po keletą užsukdavo. Ateidavo išsikalbėti, išsirėkti tyruose (aplink – vien laukai), išsilaižyti savo žaizdų. Kartais pasijusdavau lyg traukinyje: vieni išlipa, kiti įlipa... Tačiau kiekvienas čia atklydęs būdavo nepaprastai brangus. Kiekvieną reikdavo vis iš naujo ir vis kitokiais būdais „prisijaukinti“, kiekvienas vis kitaip „prisijaukindavo“ mus... Ir kiekvienas šią vietą palikdavo su viltimi, kad įmanoma gyventi kitaip.
Suvokiu, kad Pakutuvėnai – tai ne nuolatinio gyvenimo vieta. Tai tik stotelė – startas naujam gyvenimui, kurį kiekvienas turi savitą ir nepakartojamą. Seniai savo vietą Žemėje (o kai kurie jau Danguje) atrado pirmieji Pakutuvėnų „pustelnikai“ (vadinamieji atsiskyrėliai, ir taip mus pavadino aplinkinių vienkiemių gyventojai), senokai jau gyvuoja reabilitacinė bendruomenė. Ir man Pakutuvėnai buvo vieta, pakeitusi gyvenimą. Vieta, į kurią visada noriu sugrįžti.

Įsimylėjau šį kaimą taip, kad surinkau visą (kiek tai buvo įmanoma) jo istoriją – aprašiau kūrimąsi, bažnyčios statybas, netgi čia gyvenusių šeimų istorijas. Tai ir paskatino mane susidomėti savo pačios šeima bei šaknimis.

Sykį iš Plungės atvykusi laikraščio korespondentė paklausė: „Tu čia gyveni, visais rūpiniesi, o apie savo pačios ateitį ar negalvoji?“ Tuo metu tvarkiau bažnyčią prieš Mišias ir atsakiau, tai kas pirmiausia šovė į galvą: „Darau tai, ką manau šiuo metu esant reikalinga, o dėl savo ateities per daug nesijaudinu“. Dabar suprantu, kad tame sakinyje telpa visas mano gyvenimas: esu ČIA IR DABAR.

Į viršų...

Nušvitimas

Pastaruoju metu dažnai sapnuoju Pakutuvėnus. Kiek apie juos galvoju, tiek aiškiau suvokiu, jog esu įstrigusi kažkokioje jų laiko atkarpoje. Matau kaip keičiasi vietovė, kaip pamažu įsigalioja civilizacija, matau kaip ateina vis nauji ir nauji žmonės, o senieji užsuka vis rečiau ir rečiau. Matau, kad tai ta pati vieta, bet aš noriu sugrįžti į ją gerus 10 metų atgal. Noriu, kad sėdėdama ant kalvos, atrėmus nugarą į Kosto statytą beprotiško dydžio kryžių, girdėčiau iš miško sklindantį Mindaugo kaltų kaukšėjimą į akmenį; noriu kelis kilometrus bristi per nunokusių rugių lauką nešina iš kaimynų pasiskolintu kepalu gardžiai kvepiančios duonos; noriu, kad nuo tvartelio nepatenkinta veido išraiška ateitų Audrius, bet kaip niekas kitas nuoširdžiai paklaustų „ožkos pieno gersi?“; noriu, kad užėjus į virtuvę, rasčiau Darių bekuriantį buržuiką ir draugiškai traukiantį per dantį naujoką; noriu vakarais, susigrūdus ankštoje virtuvėlėje aptarinėti šventųjų gyvenimus, diskutuoti apie pirmųjų amžių atsiskyrėlių darbus; noriu, kad Ričkelis tūkstantąjį kartą pasakotų tą patį anekdotą, o visi juoktųsi; noriu ateinančių išeinančių su jų istorijomis, patirtimi, ieškojimais; noriu gyvenimo be televizijos ir radijo; noriu žiemos su pusnynais ir nepravažiuojamai užpustytais keliais, kurie kelioms savaitėms atskiria mus nuo išorinio pasaulio; noriu tokios tylos, kurioje iš naujo suvokčiau, jog ji gali skambėti; noriu iki šalnų vaikščioti basomis ir nebijoti susižaloti, nes stiklų čia niekas nemėto; noriu per rasas nubristi iki vigvamo ir sustirusias kojas įmerkti į dar šiltus ugniakuro pelenus; noriu ilgų nakties pokalbių su Rimute, kuri į visas mano problemas atsakytų teisingu klausimu; noriu žiemą miegoti apsiglėbus ant krosnies įkaitintą akmenį ir jausti kaip nuo kvėpavimo šarmoja antklodė; noriu rytais skambinti varpu mintyse kartojant „Viešpaties angelą“; noriu brevijoriaus maldos prie -20C nekūrenamoje bažnyčioje pasišviečiant Rimuko iš Kretingos bažnyčios atvežtais žvakių likučiais, nes elektrifikacija mūsų užkampio dar nepasiekė; noriu vėl priglausti nepaprastai išmintingą trikoję katę, vyrišku vardu Tigris, kuri išgyveno vardan savo vaikų; noriu glostyti ištikimo, naivaus Efrio kailį ir suprasti, kad tik draugo akyse gali atsispindėti draugas; noriu savaitėmis širdyje nešioti, o po to visą dieną rašyti ilgus laiškus draugams ir atrasti tūkstančius žodžių bei spalvų; noriu kaskart laukti Gedimino, su viltimi, kad jam grįžus, viskas stos į savo vietas, o jį susitikus suprasti, kad šis žmogus perdaug pavargęs; noriu staiga suprasti, kad visi mes čia atklydome išsilaižyti savo žaizdų; noriu, kad vakare vėl visi susėstume prie didelio stalo vidury laukų, vaikytume rankomis uodus, ir kalbėtume, kalbėtume, kalbėtume... ir vėl visas pasaulis būtų mūsų...

Vieną bemiegę naktį gimė šis tekstas... visą dieną jį nešioju širdy, o vakare jis nugulė popieriuje. Ir tik dabar, skaitydama jį kokį tūkstantąjį kartą staiga suvokiau... suvokiau ką rytuose žmonės vadina nušvitimu. Staiga, vieną akimirką, viskas pasidaro paprasta ir aišku. Tereikia kažkokios smulkmenos: pralekiančio paukščio, nugirsto žodžio ir t.t. lyg žaibo plykstelėjimas ar elektra nutvilko ir staiga viskas pasidaro aišku ir paprasta.

Staiga supratau, kad kaip aš dabar verku praėjusių Pakutuvėnų dienų, po kelerių metų lygiai taip pat raudosiu savo vaikų vaikystės, jų pirmos šypsenos, pirmojo ištarto žodžio, pirmo žingsnio, lipnių rankyčių, švelnaus apkabinimo, poreikio būti su mama... staiga labai aiškiai suvokiau, kad žmonės, kurie brangūs iš anuomet, jau turi kitus gyvenimus ir tikslus... kiti jau iškeliavę pas Tėvą... kad reikia žmones ir įvykius branginti tada, kai jie yra šalia, šią akimirką, šiuo momentu, reikia iki pat panagių išgyventi, iki pat dugno išragauti ČIA IR DABAR momentą, nes šita akimirka jau niekada nebepasikartos...

2009.03.27

Į viršų...


© 2009-03-27, Jolanta Klietkutė | 15polia@gmail.com