Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


© Jolanta Klietkutė

Darbai

Patys pirmieji darbai laukuose pavasarį buvo: vyrams – tvorų tvėrimas ir remontavimas, moterims – pievų taisymas. Po to sekė sėja. Baigus sėti, buvo vežamas mėšlas ir ariami pūdymai. Tuo pačiu laiku reikėjo susikasti velėnas (durpes). Nespėjo viską kaip reikiant baigti, o veizėk – jau ir šienapjūtė prasidėjo. Darbas darbą ginėsi, ir vienas darbas kitam ant kulnų lipo. Šienapjūtė nebuvo dar baigta, kai jau reikėjo pjauti rugius. Po rugiapjūtės veikiai ir vasarojaus pjovimas atėjo. Paskui ir kiti vėlyvo rudens darbai. Šienapjūtė buvo didžiausias, sunkiausias ir karščiausias žemės ūkio darbas. Juk ir dabar dar tebėra paprotys bet kokių didelių darbų užplūdimą vadinti šienapjūte. Visos pievos buvo šienaujamos dalgiu. Šieną pjaudavo vien tiktai vyrai. Retenybė ir keistenybė buvo pamatyti šienaujančią moterį. Nupjautam šienui apvytus ir pradžiūvus, į pievas išeidavo antra darbininkų grupė – grėbėjos. Ją sudarydavo daugiausia moterys: gaspadinė, mergės (samdytosios merginos) ir dienininkės.
Bulviakasis pas Stasį Stuopelį Pakutuvėnų kaime. Pirma iš kairės tarnaitė Valiunė, auklė, Stasys Stuopelis su sūnumi Justinu, bernas Kostas, augintinis Stasys Astrauskas ir Stasė Stuopelytė. ~1937 m.

Nuotraukos iš Stanislavos Stuopelytės asmeninio archyvoBulviakasis pas Izidorių Rupeiką Pakutuvėnų kaime. Vežime sėdi pats Rupeika, iš kairės į dešinę Antanas Šakinis, jo brolis Justinas, bernas Pranas Skarulskis, Aniceta Gusčiūtė, trys moterys
neatpažintos, 1938 m.

Į viršų...

Talkos

Bulviakasis Pakutuvėnų kaime. ~1935 m. Nuotrauka iš Stanislavos Stuopelytės asmeninio archyvo

Buvo ūkyje ir tokių darbų, kuriuos reikėjo atlikti greitai, per dieną, dvi ar tris, kuriems reikėjo darbo jėgos žymiai daugiau, negu normaliame darbymetyje. Tokie darbai buvo javų kūlimas ir linamynis. Šiems, labai skubiems darbams, atlikti buvo išsivystęs talkų paprotys. Kaimynas kaimyną vaidindavo į talką, aiškiai nurodydamas, kiek darbininkų ar kokios kitos pagalbos nori. Pavadintasis neatsisakydavo, pasistengdavo sutvarkyti savo reikalus taip, kad galėtų talkoje dalyvauti. Už šią pagalbą nemokėjo atlyginimo, tačiau tai nebuvo veltui, nes buvo atlyginama tokiu pat darbo jėgos kiekiu, kai antra pusė į talką pavadindavo. Ir nebuvo reikalo prašyti, kad į talką ateitų. Davė tik žinią, kartais per piemenį ar vaiką pasiųsdami. Žodis „talka“ nebuvo naudojamas.

Kadangi ne visi buvo turtingi ir galėjo išlaikyti arklį, buvo paplitęs ir skolinimosi paprotys (tiek gyvulių, tiek padargų). Už vieną skolinto arklio darbo dieną reikėdavo atidirbti tris dienas: pjauti rugius, vasarojų, rauti linus… Atsiskaityti stengdavosi iki Kalėdų. Kalėdų proga ūkininkas padėkodavo už darbą, darbininkai – už arklius. (Pauliutės Petrutės interviu (Simutienės V. asmeninis archyvas))

Į viršų...

Kūlimas

„Mašinavonė“ baigėsi, laukia patalkis. ~1935 m. Nuotrauka iš Stanislavos Stuopelytės asmeninio archyvo
Rudenį po bulviakasio kaimas kuldavo javus. Kūlimo darbuose talkindavo vieni kitiems. Ūkininkai kuliamosios mašinos neturėjo. Ją būdavo nusipirkęs koks prasigyvenęs, sumanesnis mažažemis ir važiavo per kiemus kuldamas ir imdamas dienos atlyginimą už savo mašiną. Tokių mašinų nebuvo daug, tad darbo joms visą rudenį buvo. Ūkininkas iš anksto užsiprašydavo mašiną ir stodavo į laukiančiųjų eilę. Jam pasakydavo kurią dieną gaus mašiną, todėl tai dienai susivadindavo talkininkus. Pats ūkininkas turėjo parsivežti mašiną iš ten, kur ji ką tik buvo baigusi kulti. Svarbiausias asmuo buvo mašinistas, o po jo tas vyras, kuris leisdavo pėdus į kuliamąją. Jį ir mašinistą samdydavo ir valgydindavo svetainėje prie atskiro stalo ir valgius patiekdavo specialiai jiems pagamintus.

Visi kiti talkininkai valgydavo valgomajame prie didelio stalo. Valgydindavo keturis kartus dienoje. Pabaigtuvėms palikdavo ką nors skanaus (cepelinus ar kotletus, giros ir pyrago). Kūlė tęsdavosi 1–3 dienas, priklausomai nuo derliaus.

Jaunimas mėgdavo šias talkas, nes po jų pašokdavo, padainuodavo.

Po mašinavonės visada būdavo patalkis – pasilinksminimas, pabaigus darbus; būtinai atsirasdavo armonika ir visi prašokdavo iki aušros.

Į viršų...

Linų mynimas

Linų mynimo talka pas ūkininką Stasį Stuopelį. ~1935 m. Nuotrauka iš Stanislavos Stuopelytės asmeninio archyvo
Žiemos metu, kai visi kiti darbai jau atlikti, prasidėdavo linų mynimas – „mynė“. Linus nusiveždavo pas ūkininkus, kurių klojimuose būdavo didelės krosnys. Mindavo pas Vladą Stropų, Stonkus, Dobilus, Grigalauskus, Stuopelius, Rupeikas. Darbą pradėdavo apie 3 val. ryto, vieni kitiems padėdavo, rengdavo talkas ir maitindavo tas ūkininkas, kurio linus mindavo. Dirbdami dainuodavo, sekdavo pasakas, kalbėdavo apie vaiduoklius... Nedainuodavo tik tada, jei būdavo adventas ar gavėnia. (Šimkienės Stanislavos interviu, 1996)

Į viršų...

Turgus

Miško medžiagą arkliais veždavo į Klaipėdą. Savo žemės ūkio produktus ūkininkai veždavo į Plungės ir Kretingos turgus. Plungėje produktų kainos buvo žemesnės negu Kretingoje, todėl nors ir toliau, bet dažniausiai visi važiuodavo į Kretingą (27 km.).

Išvažiuodavo 3 val. nakties, susivyniodavo kojas į kailinius užtiesalus, kuriuos vadindavo „šunenomis“, nes seniau jie buvo iš šuns kailio, bet vėliau siuvami iš avikailių ir aptraukiami milu. Nuvažiavus į turgų, juos uždėdavo ant arklių, kad nešaltų. Žiemos metu įsidėdavo ir pakaitintų plytų, kad nešaltų kojos, o jei vis vien būdavo šalta – bėgdavo paskui vežėčias ar roges.

Plungė buvo už 8 km. jeigu galėdavo išvažiuoti per brastą Minijoje, o jeigu ne, tai tekdavo važiuoti per Liepgirių ar Vieštovėnų tiltus, o tada jau 15–18 km. kelias.

Stanislovo Grigalausko pjaunamoji.
Nuotrauka iš Stanislavos Grigalauskaitės asmeninio archyvo


Linarūtė pas ūkininkus Stuopelius. ~ 1935 m.
Nuotrauka iš Stanislavos Stuopelytės asmeninio archyvo

Rugiapjūtė pas ūkininkus Stuopelius. ~ 1935 m.
Nuotrauka iš Stanislavos Stuopelytės asmeninio archyvo

Rugiapjūtė pas ūkininkus Stuopelius. ~ 1935 m.
Nuotrauka iš Stanislavos Stuopelytės asmeninio archyvo

Rugiapjūtė pas ūkininkus Stuopelius. ~ 1935 m.
Nuotrauka iš Stanislavos Stuopelytės asmeninio archyvo

Apavas
Žmonės namuose avėjo medinėmis klumpėmis. Klumpių meistrus iš Olandijos buvo pasikvietęs plungiškis kunigaikštis Irenėjus Oginskis (XVI–XVII a). Olandai to darbo išmokė žemaičius (Lietuvių enciklopedija. Boston, 1960, T.XII, p.148) ir Pakutuvėnuose pas ūkininkus skaptavo jau gretimo kaimo klumpadirbis.

Klumpėms daryti naudojo lengvą, neskylančią medieną: drebulę, liepą, kartais ir beržą. Paruošę žaliavą, parsiveždavo meistrą su visais instrumentais. Jis išmatuodavo visos šeimynos pėdas ir pradėdavo dirbti. Per kelias savaites pridarydavo pusę kamaros įvairių klumpių. Padarydavo ir gražių, išeiginių, išraižytų ornamentais, gėlytėmis, nupoliruotų. (Šimkienės Stanislavos interviu, 1996)

Batai buvo prabangos dalykas. Su jais važiuodavo į miestą, bažnyčią. Vasarą batų raištelius susirišdavo, batus persiverdavo per petį ir  basi – į kelionę. Apsiaudavo tik priemiestyje. Taip batai ištverdavo 10–15 metų.

Žiemą per šalčius nešiodavo „tūbus“ (veltinius), kurie buvo specialistų veliami iš avių vilnų. Ant jų užsimaudavo guminius kaliošus.

Į miškus žiemą arba į dirvos darbus rudenį, pavasarį avėjo naginėmis arba „kojinomis“. Nagines raukdavo iš stiprios, storos odos. Paimdavo priekyje platesnį, užpakalyje siauresnį pailgą keturkampį odos gabalą, sulenkę išilgai priekį ir užpakalį susiūdavo plonomis, stipriomis virvutėmis („užrauktais“). Kalteliu aplinkui iškaldavo skylutes, apverdavo stipria virvute, padarydavo užraukimą. Kojas apvyniodavo autais, įsiaudavo į nagines, užtraukdavo ir virvutėmis apvyniodavo apie staibius. Su naginėmis žiemą vaikai ir į mokyklą nueidavo. „Kojinas“ darydavo iš neišdirbtos karvių ar arklių skūros (odos), nuluptos ties riešo ir čiurnos sąnariais. Plaukai būdavo apavo išorėje. (Stonkus A. Pakutuvėnų kaimo Stonkų giminės istorija (Stonkaus A. asmeninis archyvas, rankraštis, 1999))

Į viršų...

Kalvė
Kalvės Pakutuvėnuose nebuvo, tuos darbus atlikdavo Aleksandrave dvarininko Rėpšaus kalvėje. Stambesnieji ūkininkai savo sodyboje turėjo kalves, kur kaustydavo savo arklius, atlikdavo smulkaus inventoriaus remontą.

Siuvėjai
Moterys ir merginos turėjo savo siuvėją Petrutę Pauliutę, kurią ūkininkai keletui savaičių parsiveždavo kartu su siuvamąja. Ji gyveno gretimame Aleksandravo kaime, kuriame tuomet gyventojų buvo nedaug ir darbo nepakakdavo. Petrutė buvo labai gabi siuvėja, mokėjo įtikti visoms moterims, pati kurdavo modelius. Darbo turėjo labai daug, jai padėdavo mokinės, nes norinčių pasimokyti pas gerą siuvėją, nuolat pakakdavo.

Baldai
Baldus Pakutuvėnų ūkininkaitėms gamindavo du broliai meistrai Matevičiai (ne pakutuvėniškiai). Jie dažniausiai gamino ąžuolinius baldus ir važinėdavo nuo vieno ūkininko pas kitą.

Į viršų...

Skalbimas
Tris kartus per metus vykdavo didysis skalbimas. Skalbdavo sodybų tvenkiniuose: žiemą prakirsdavo didelę eketę, atsinešdavo dar karštus, ištrintus ir išvirintus pelenų šarme skalbinius, išgriebtus dėdavo ant medinių suolų ir mušdavo specialiomis medinėmis kultuvėmis, o po to eketėje gerai išskalaudavo. Šaldavo rankos, tai tekdavo atšildyti jas šarme. Po to džiovindavo lauke ar jaujoje, vėliau lininius kočiodavo mediniais kočėlais, pirktinius lygindavo angliniais lygintuvais. Vėliau veždavo į Aleksandravą, kur ūkininkai Tamošauskai buvo pasidirbinę maglius (prietaisas skalbiniams lyginti), už kuriuos reikėjo mokėti. (Šimkienės Stanislavos interviu, 1996)

Vasaros metu skalbinius veždavo prie Minijos, skalbdavo tekančiame vandenyje. Pakrantėje jie ir išdžiūdavo. Moterys maudydavosi, ilsėdavosi ir išdžiūvusius skalbinius vakare parsiveždavo į namus. Vaikai, prisirinkdavo geldelių, kurias namuose susmulkindavo plaktuku ir mamos dėdavo tuos miltus į vištų lesalą, kad būtų kieti kiaušinių lukštai. (Šimkienės Stanislavos interviu, 1996)

Pakrantėje „prie didžiojo klevo“ (kažkur netoli Stonkų žemės) būdavo pastatytas priskoloptas (ilgas suolas). Jis buvo padarytas iš plačios ilgos lentos, ant ilgų kojų. Išvirinus beržinių šakalių pelenuose žlugtą, jį atsiveždavo prie upės. Įnešdavo priskoloptą į vandenį ir su medinėmis kultuvėmis žlugtą gerai išskalbdavo. Skalbti kelioms moterims reikėdavo sutariant, pataikant „į natą“. (Stonkus A. Pakutuvėnų kaimo Stonkų giminės istorija (Stonkaus A. asmeninis archyvas, rankraštis, 1999))

Vasarą prieš vilnų kirpimą Minijoje ir aveles trinkdavo. Pasigauna avelę, įsiveda į vandenį, plauna vilneles, pamuiluoja, švariu smėliu patrina. Tik reikia saugoti, kad avelių ausys neprisisemtų, nes avelės gali “vaituliu” susirgti. Ištrinktas gyvuliukas išbėga iš vandens, išsipurto kailinukus, išdžiūsta ir bėgioja kaip snieguolė. Tik neilgai, nes išdžiūvusias vilneles nukerpa. Jos švarios, kvepia Minijos vandenėliu. (Stonkus A. Pakutuvėnų kaimo Stonkų giminės istorija (Stonkaus A. asmeninis archyvas, rankraštis, 1999))

Į viršų...

Malūnas
Plaukiant Minija palei Pakutuvėnus, už kokių 2–3 posūkių priplaukiame tą vietą, kur iki Didžiojo Tėvynės karo veikė vandens malūnas ir lentpjūvė. Vanduo į malūną patekdavo kanalu, kuris ėjo į kairę nuo upės, ir vėl įtekėdavo į Miniją už kelių šimtų metrų nuo vingio. Čia buvęs ir aukštas medinis tiltas per Miniją. (Kondratas B. Minijos vingiais. Vilnius, 1976, p.41)

Minijos upėje, ūkininkų Stonkų žemėje, upėje buvo medinė užtvanka. Paminijyje, malūnininkas, susitaręs su Stonkais, kirsdavo alksnius, karklus ir, pasidaręs talką juos veždavo. Iš tų medžių suklodavo storą klodą, viršūnėmis prieš vandenį. Užveždavo stambaus žvyro, akmenų. Tarp storagalių tankiai sukaldavo storus kuolus ir stipriomis karklų šakomis išpindavo tvorelę. Šitoks įrenginys sustiprindavo, sujungdavo visą užtvanką ir per potvynius neleisdavo vandeniui nunešti stambaus žvyro ir akmenų. Pavasarį, per ledonešį ir potvynius užtvanką gerokai apipešiodavo, pralauždavo silpnesnes vietas arba prasigaudavo naujoje vietoje, tad kasmet reikėjo remontuoti ir ji vis ilgėjo.

Upe kiek žemiau gyveno pasiturinti Etzoldtų šeima, kaime vadinama “prūsais”. Jie buvo pasistatę malūną, kuriame buvo net elektra (o tai labai retas atvejis kaime). Vanduo į malūną patekdavo kanalu, kuris ėjo į kairę nuo upės, ir vėl įtekėdavo į Miniją už kelių šimtų metrų nuo vingio. Čia buvo ir aukštas medinis tiltas per upę. Kadangi pavasariais Minija labai smarkiai patvindavo ir dažnai nuplaudavo tiltą, buvo įrengtas ir nedidelis keltas. Nugriovus malūną toks platus tiltas jau nebebuvo reikalingas, ir atstatydavo tik nedidelį lieptelį. Minijos potvyniai kartais apsemdavo ne tik “kapčius” (žiemai žemėje iškastus sandėliukus daržovėms), bet ir rūsius, tvartus. Gyvulius tekdavo skubiai vesti pas kaimynus, o kurių nespėdavo išgelbėti, tuos nusinešdavo srovė. (Spučienės Marytės interviu (autorės asmeninis archyvas, 1997))

Malūnas savo laiku buvo labai garsus, važiuodavo į jį maltis grūdus, gamintis kruopų iš Plungės, Kartenos, Kulių... Darbas malūne prasidėdavo anksti ir baigdavosi paryčiui, kai nebūdavo ko malti. Malūnininkui padėdavo samdiniai, vadinami gižais. Labai daug darbo būdavo rudenį, nes kiekvienas stengėsi kuo greičiau sumalti grūdus. Prie malūno nusitęsdavo ilgiausios eilės, tekdavo laukti ištisą parą. O jei pasitaikydavo sausas ruduo, nusekdavo upė ir upeliai, reikėdavo laukti kol siaurutė vandens juosta sunešdavo vandens, kad suktųsi girnos. Žmonių malūne būdavo ilgiausios eilės, laukdavo kartais net savaitėmis, todėl palikę grūdus važiuodavo namo, nes maisto būtų pritrūkę ne tik gyvuliams, bet ir sau.

Neturtingesnieji maldavosi maistui grūdus ir namuose rankinėmis girnomis, grūdus išdžiovinę ant duonkepės krosnies. Nors tas darbas buvo labai sunkus, bet išsivirti “kleckų” susimaldavo (grūdus patys spragilais ir susikuldavo).

Etzoldtams išvykus, malūnas ir žemė paliko valstybės nuosavybe. Buvo planuota čia statyti elektrinę, tačiau tai nepavyko, malūnas ir lentpjūvė buvo nugriauti. Buvo dar vienas, taip vadinamas Širvio malūnas, Narvaišių kaime kitoje Minijos pusėje priešais Stonkų ūkį, bet ten galima buvo nuvažiuoti tik vasaros metu, kai upė nusekdavo ir maldavo ten grūdus tik gyvulių maistui.

Daubos gale, kur Minija susiaurėdavo, ant lynų iš piršto storumo vielų per upę buvo nutiestas kabantis lieptas - “beždžionių” tiltas, vėjo pučiamas, siūbavęs į šonus ir daugeliui baugu būdavę juo eiti. Juo bet kuriuo metų laiku galima buvo pereiti per Miniją. Jo statybos iniciatorius buvo kaimynas Brazdeikis Jonas (gyvenęs Mickaus ūkyje). Talkinant kaimynams susisiekimas buvo sutvarkytas. Tas lieptas buvo patogus žmonėms upę pereiti į Pakutuvėnų bažnyčią arba pakutuvėniškiams į Norvaišius ar Plungę. Vėliau, kai vanduo nunešė užtvanką, malūną, lieptas neremontuojamas sunyko. (Stonkus A. Pakutuvėnų kaimo Stonkų giminės istorija (Stonkaus A. asmeninis archyvas, rankraštis, 1999))

Daugiau apie lieptus Pakutuvėnuose galite paskaityti A. Stonkaus prisiminimuose.

Į viršų...

Legendos

Žmonės pasakodavę, jog kažkur malūno apylinkėse buvęs didelis dvaras ir tenai yra užkasti pinigai. Dažnai upės vandenyje ar pakrantėje žmonės regėdavę avinėlį, kuris visai netikėtai atsirasdavęs ir dingdavęs. Niekam dar nepavyko jo sugauti ar palytėti.

Apie tai prisiminė ir Marytė Gaudutytė Spučienė: “Buvo Sekminių sekmadienis, ankstyvas pavasaris, visa šeima išėjo į Mišias bažnyčion. Po Sumos aš pirmoji parbėgau namo, kadangi mama man buvo liepusi perrišti karvę. Tik spėjau ištraukti iš žemės kuolą, kai karvė gyliuodama (gindamasi nuo mašalų) puolė bėgti namo. Ir staiga matau, tiesiai į mane atbėga avinėlis. Parsivariau jį tvartan ir su tėvais nuėjome į laukus skaičiuoti savų. Bet mūsiškiai visi buvo vietoje. Taip pat jo nepasigedo nė vienas kaimynas. Po pietų mama vėl išvedė pririšti karvę daubon. Avinėlis nubėgo iš paskos. Ir tik ji spėjo įkalti žemėn kuolą, kai avinėlis, nubėgęs tolėliau tris kartus garsiai subliovė ir dingo. Negalėjo jis niekur taip staigiai pabėgti. Ir tik tuomet mes susimąstėme: juk mūsų karvė labai nemėgsta avių. Vieną jau buvo nudūrusi, o dabar ji visą pusdienį visiškai nekreipė dėmesio į šalimais tvarte bestovintį avinėlį. Mes, vaikai, avinėlius labai mylėjome ir dažnai juos myluodavome, glostydavome, tačiau kažkodėl nė vienam iš mūsų nė į galvą neatėjo prie šio bent prisiliesti. Žmonės netikėjo, kai jiems pasakojome šią istoriją, tačiau juk visa mūsų šeima tai matė”.

Žmonės pasakoja, jog ant tokio pasivaidenusio avinėlio reikia spėti užmesti rožančių, tuomet ir visas lobis bus tavo.© 2008-04-01, Jolanta Klietkutė | 15polia@gmail.com