Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
     Akistata su istorija
     Vizijos prie ąžuolo
     Apie protėvius
     Kaimas prie Minijos
     Aukso žiedai
     Dėdė Jonas
     Vizija virš Atlanto
     Kelionė per pasaulį
     Kaimo istorijos
     Du gyvenimai
     Sodybos
     Gondinga - Plungė
     Pirmoji paroda
     Pirmieji žingsniai
     Mano kalendorius
     Močiutė Emilija
     Forumas
     Stonkai
     Gentys
     Reziume
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
Naujienos
Kontaktai
NuorodosLūžta ąžuolai...

2012 m. gegužės 22 d., eidamas aštuoniasdešimtus metus, mirė darbštus Žemaitijos kraštotyrininkas, rašytojas Anicetas Stonkus.
Anicetas Stonkus gimė 1933 m. balandžio 27 d. Plungės rajono Pakutuvėnų kaime stambaus ūkininko šeimoje. Baigė Aleksandravo pradinę mokyklą, o 1953 m. – Plungės vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos Veterinarijos akademiją ir įsigijo veterinarijos gydytojo specialybę. Trumpai dirbo Lazdijų , o visą likusį gyvenimą dirbo pagal specialybę Marijampolės rajone. Didžiavosi, kad yra žemaitis ir pats save vadino „meilės tremtiniu“, nes vedė suvalkietę.
Anicetas kartu su žmona Milda užaugino ir išmokslino sūnų Vaidotą.
1993 metais Anicetas Stonkus, tapęs pensijinio amžiaus, įsijungė į kraštotyrinę veiklą.
Pirmiausia surinko savo giminės istoriją nuo pat 17 amžiaus, vėliau rankiojo medžiagą apie savo gimtuosius Pakutuvėnus, Aleksandravą. Lankėsi muziejuose, tyrinėjo archyvinius dokumentus. Iš bažnytinių metrikų knygų surinko Pakutuvėnų, Aleksandravo, Dyburių, Baltmiškių ir Mamių kaimuose gyvenusių žmonių pavardes nuo 1790 iki 1920 metų. Jo pasiūlymu įkurtas Aleksandravo krašto muziejus „Mėjga“, kuriame ir saugoma visa surinktoji kraštotyrinė medžiaga. Dėka Aniceto Stonkaus rūpesčio visi kraštotyriniai darbai patalpinti šioje interneto svetainėje.
Jis savo dienoraštyje rašė: „Tik sėsk prie stalo, paimk popieriaus lapą ir rašyk. Jeigu negali apie gimtąjį sodžių, tai apie savo gimtąją sodybą... Rašyk, kad po daugelio metų vaikaičiai ar provaikaičiai, radę tavo raštą suprastų, jog bočiai ir probočiai atvyko ne iš kitos galaktikos, o iš Pakutuvėnų nuo Minijos kranto“.
Anicetas Stonkus ieškojo archyvuose medžiagos apie senovinę Gondingą, Plungę. Ką radęs siųsdavo į laikraščius, kad apie tai sužinotų ir kiti. Taip bedirbant, išryškėjo jo literatūriniai gabumai. Pradėjo kurti eiles žemaičių kalba. Iš savo tėvelių paveldėjęs žemaitiškai tiesmuką humoro jausmą, turėdamas aukštąjį išsilavinimą, Anicetas Stonkus sukūrė pluoštą eilėraščių, parašė eiliuotą kroniką „Kaimas prie Minijos“, baladę „Do gyvenėma“, prisiminimų ciklą „Aukso žiedai“, „Mes buvome pirmieji“, „Kelionė per pasaulį“ ir kitus. Jo šmaikšti, žodinga kalba atkreipė specialistų dėmesį. Regioniniame žemaičių kalba rašančių rašytojų konkurse, kuris vyko 2011 metais Skuode Aniceto Stonkaus kūryba įvertinta antro laipsnio diplomu.
Anicetas Stonkus nuolat bendravo su kraštiečiais. Kiekvienais metais per Antanines atvykdavo į savo gimtąjį sodžių, kur belikusios tik kelios obelys ir labai senas ąžuolas. Aleksandravo kaimo bendruomenė praeitais metais Anicetui ir jo žmonai Mildai suteikė Garbės narių vardus. Pagal Aniceto sukurtą kūrinį kultūros namų saviveiklininkai vaidina pjesę, skaitovai deklamuoja jo parašytas eiles.
Pernai vasarą, aplankęs savo tėviškę, rado vėtros nulaužtą savo gimtosios sodybos ąžuolą, kurį yra ne kartą apipynęs gražiausiais posmais. Anicetas, kaip tas galingas ąžuolas, per anksti mus paliko, dar daug gražių ir prasmingų darbų planavęs įvykdyti.
Mes netekome linksmo ir energingo tėvynainio, Lietuvos ir Žemaitijos patrioto, nuoširdaus ir kultūringo draugo.

Bendražygė kraštotyrininkė Veronika Simutienė
ir Aleksandravo kaimo bendruomenė „Vizijos“

**************

Straipsnis spaudoje apie Anicetą Stonkų „Dovana žemaičiams iš Sūduvos krašto“.

© Anicetas Stonkus

Žodis „fondas“ yra kilęs iš lotynų ir prancūzų kalbų ir reškia pagrindą, pamatą.
„Mūsų žodis“ 1999 m. Nr. 3

 

MANO FONDAS


 
ĮVADAS

Žodį „fondas“ išgirdau 1939 m., kai buvau tik šešių metų. Iš miesto grįžęs tėvelis sakė paaukojęs 10 litų Lietuvos kariuomenės ginklų fondui. Ta tema kalbėjosi su vyriausiu sūnumi Antanu, kuris buvo Aleksandravo Šiaulių būrio narys, turėjo uniforminę kepurę ir namuose laikė šautuvą.
Tada sužinojau, kad kariuomenei ginklus perka kitoje šalyje – Čekoslovakijoje. Paklausiau, ar ir jo šautuvas ten pirktas? Atsakė – taip. Tais metais vokiečiai užgrobė Klaipėdos kraštą.

Aptarkime žodį „fondas“. Vienas jis yra tuščia vieta, kaip nulis. Prie jo reikia priedų. Kai prie vieneto iš dešinės prirašysime nulį – gausime dešimt. Prirašinėjant toliau gausime tūkstančius, milijonus, milijardus, begalybę.

Čia gyvena praeitis


„Fondas“ irgi reikalauja papildų. Kaip koks monstras skamba: - „Tarptautinis valiutos fondas“, „Vertybinių popierių fondas“, „genetinis fondas“ ir t.t.

Dėl demografinės pusiausvyros sutrikimo didėja „našlių ir senų panelių fondas“. Linksmas yra anekdotų karaliaus R. Šilansko fondas, kuriame, anot jo, esą per 70 000 anekdotų.

Gana originalų fondą turėjo mano jau minėtas vyriausias brolis Antanas. Kad nepriklausomybės metais buvo šaulys ir turėjo čekišką šautuvą, sovietiniai okupantai jį areštavo ir kalino įvairiuose Sibiro „gulaguose“. Grįžęs apsigyveno Klaipėdoje. Sulaukęs pensijinio amžiaus 1970 m. jausdamas, kad „Stalino kurortai“ jam sveikatos nepridėjo ir kaulėtoji viešnia – giltinė bet kada gali jį nukirsti, tais visuotinio deficito laikais, įkūrė laidotuvių fondą. Jį sudarė į medinę, lizdinę dėžę sudėtų 20 puslitrinių butelių degtinės, skirtų jo laidotuvių gedulingiems pietums. Kadangi giltinė neskubėjo suteikti savo „paslaugos“ ir brolis išgyveno dar 17 metų, tai aš, nuvykęs, retkarčiais, į svečius, jį patuštindavau. Bet fondas vėl būdavo atstatomas.

Dėl vieno, mes karšinčiai ir kiti valstybės ramstomi bėdžiai, visą laiką drebiname kinkas, kad neišsektų. Tai „Sodros“ pensijų ir pašalpų fondas.

PRADŽIŲ PRADŽIA

Aš, irgi, turiu savo fondą, bet jis paprastas, be jokios egzotikos, atsitiktinai pradėtas.
O buvo taip. Baigęs Lietuvos Vet. Akademiją, dirbau Marijampolės raj. (tada Kapsuko), Atžalyno tarybiniame ūkyje.

Nuvykęs darbo reikalais pas vieną valstietį, virtuvėje prie krosnies pamačiau šūsnį tarpukario žurnalų. Paklausiau kas tai? Paaiškino, kad čia gyvenusio buožės, ištremto į Sibirą, ant aukšto rastas „šlamštas“. Geri prakurai. Aš žado netekau. Paprašiau, kad perleistų man. Galiu tam tikslui kioske nupirkęs atvežti „Pravdų“ ir „Izvestijų“. Atidavė ir taip. Leido dar užlipus palėpėje pasirankioti likučių.

Taip pas mane atsirado įvairių metų laidos „Tautos Mokyklos“, „Židinio“, „Šaltinio“, „Trimito, „Kario“ ir kitų žurnalų. Tai  buvo mano fondo pradžia. Vėliau, kai pasisekdavo ką nors vertingo surasti, priglausdavau pas save. Viešai afišuotis negalėjau, nes sovietinis saugumas už tokią meilę „geltonąjai spaudai“ galėjo pritaikyti baudžiamąjį straipsnį.

Sykį buvo ir provokatorių atsiuntę. Atėjo, toks apskuręs tipelis su keliomis J. Piliponio, M. Zevako ir kitų autorių, tarpukaryje išleistomis, knygomis; prisistatė kolekcininku ir pasiūlė gal domiuosi ir noriu pamainykauti. Galys ir daugiau paieškoti. Supratau jo kėslus. Pasakiau, kad man gana ir Vyt. Petkevičiaus idėjinių, patriotinių knygų.

Tą „veikėją“ dar kartais ir dabar matau Marijampolėje. Kiek girdėjau jau eksprezidento Rolando Tapšnotojo parankiniu pasidaręs. Anot, vieno Padovinio kaimo senolio: - „mėšlavabalis visada pietums šū... ras“.

Dėl aiškumo pridedu pora faksimilių iš mano saugoto mėnesinio kultūros žurnalo „Vairas“ 1931 m. spalio mėn. Nr. 10.

Eksc. Tautos Vadas, Respublikos Prezidentas
ANTANAS SMETONA

Šiemet sukako lygiai dvidešimt penkeri metai, kai ANTANAS SMETONA pradėjo dirbti garbingą, taurų, nors ir labai sunkų, plunksnos darbą.
ANTANAS SMETONA - publicistas, bet Jis kartu ir filosofas, išminties ir dorovės mokytojas. Jis - drąsus ir energingas mūsų tautos teisių gynėjas. Jis - gilus tiesos mėgėjas ir uolus jos apaštalas.
ANTANAS SMETONA per ilgus metus mokė mūsų tautą. Jis rodė kelius tautos vadams, mūsų inteligentams, kad jie, šviesdami mokslo ir dorovės šviesa kelią, per gilesnį tautišką susipratimą vestų mūsų kraštą į politiškai nepriklausomą valstybę.
ANTANO SMETONOS, garbingo, tauraus ir kilnaus mūsų Tautos Sokrato, dvidešimt penkerių metų plunksnos darbai paminėti ir yra skiriamas šis „Vairo" numeris.
Redakcija.

Už šitokią literatūrą sovietiniais laikais galėjai: netekti tarnybos, būti „gydomas“ psichiatrinėje ligoninėje, gauti „atostogų“ kalėjime.

1944 m. spalio mėnesį, bėgdama nuo sovietinės okupacijos, dalis mūsų šeimos pasitraukė į vakarus.
Po kurio laiko vyriausia sesė Monika Butkevičienė įsikūrė Australijoje, brolis Zenonas Kanadoje, sesė Bronelė ištekėjo ir apsigyveno Čikagoje.

Likusius Lietuvoje - vyriausią brolį Antaną tąsė po „gulago“ kalėjimus, seserį Aureliją Šakinienę ištrėmė į Sibirą prie Lenos upės.

Po Stalino mirties (1953 m.) atslūgus griežtoms represijoms, užsimezgė pirmieji ryšiai su emigrantais. Prasidėjo susirašinėjimas. Galėjo atsiųsti ir kai kokių daiktų, sveikinimo šventėms atvirukų, kurie palyginus su tarybiniais, buvo labai gražūs. Jų ir sukaupiau didelę kolekciją.

Apie 1972 m. pradeda leisti gimines pasisvečiuoti į Lietuvą. Vėliau, po ilgų tikrinimų procedūrų ir kyšių, saugumas jau duodavo leidimą apsilankyti pas gimines, ne tik išrinktuosius, bet ir paprastus mirtinguosius. 1988 m. po 16 metų tikrinimo gavau leidimą ir aš nuvykti pas sesę į JAV („Aukso žiedai“ 2004 m., „Vizija virš Atlanto“ 2002 m. Marijampolė).

Grįždamas parsivežiau ne tik „mandrų skudurų“, bet ir keletą ten išleistų lietuviškų knygų. Taip pas mane pradėjo kauptis išeivijos leidžiama literatūra.

1997 m., būndamas Aleksandrave, gavau paskaityti Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos darbuotojos J.Klietkutės surinktą medžiagą apie Pakutuvėnų kaimo gyventojus. Nežiūrint kai kurių netikslumų, atliktas didžiulis darbas.

Į „Anapilį“ traukėsi mūsų šeimos nariai. 1967 m. po K. Orvydo padarytu akmeniniu paminklu, Pakutuvėnų kapinėse, amžinam poilsiui, atgulė senieji Antanas ir Marija Stonkai. 1992 m. Vilnijos krašte Karveliškių kapinėse gyvenimo kelio pabaigos kryžių įsmeigė vyriausias jų sūnus Antanas. 1997 m. per šv, Kalėdas, šalia tėvų kapuose įsikūrė ir brolis Jonas.

Paskutinėje poilsio vietoje, pastatytas akmeninis arba kitokios medžiagos paminklas, nedaug pasakys apie čia besiilsintį. Juk žmogaus gyvenimas irgi istorija. O ką mes žinome apie išėjusius artimuosius?
Pamąstęs nutariau pamėginti parašyti pirmą savo darbą apie mūsų giminę.

Pradėjau tautos patriarcho J. Basanavičiaus žodžiais: „Tauta pamiršusi savo praeitį yra be ateities“.  Darbą pavadinęs „Pakutuvėnų kaimo Stonkų giminės kronika“, sulipdžiau gana greitai – 1998 m. sausio, vasario ir kovo mėnesiais.

Jį sudarė trys dalys.
1. Bočiai, tėvai, vaikai, vaikaičiai...
2. Sodyba ant Minijos kranto.
3. Priedai. Genealoginis medis, fotonuotraukos, sodybos išplanavimas, pastatų brėžiniai, dokumentai, straipsniai.

Palikau daug vietos papildymui.

Pirminio „Kronikos“ varianto kopijas išsiuntinėjau brolių ir seserų šeimoms.

Rašydamas, supratau, daugelio daromą klaidą: nesurinkta informacija apie bočius ir prabočius, kol buvę gyvi tėvai. Nelabai galėjau pasikliauti dar gyvų esančių vyresniųjų seserų žiniomis.

Norėdamas pasitikrinti, peržengiau Lietuvos valstybinio istorijos archyvo, esančio Vilniuje, Gerosios Vilties gatvėje, slenkstį.

Apie darbą šioje įstaigoje esu rašęs savo straipsnyje „Akistata su istorija“ (1999 m. vasaris – kovas Marijampolė). Rankraštis yra Aleksandravo krašto muziejuje „Mėjga“. Internetinis variantas J. Klietkutės svetainės A. Stonkaus tinklalapyje http://www.polia.info/pakuta/Stonkus.htm.

Bevartant senųjų bažnyčių metrikų knygų lapus padariau išrašus ir apie kitus Pakutuvėnų kaime, kadaise buvusius gyventojus. Taip surinkau 1784-1815 m. čia gyvenusių pakutuvėniškių pavardes.
Perdavus rankraštį gerb. Veronikai Simutienei į muziejų, ji prasitarė, kad gerai būtų turėti ir kitų aplinkinių kaimų tokius išrašus. Darbas laukė didelis, bet jau turėjau patirties ir po kiek laiko jai įteikiau Baltmiškių, Mamių, Dyburių, Liepgirių ir Vaitkių senovės gyventojų pavardes.

„Muziejui labai daug padeda iš Pakutuvėnų kilęs, o dabar Marijampolėje gyvenantis Anicetas Stonkus. Mokėdamas lotynų, lenkų, rusų kalbas, jis sklaido Centriniame archyve esančias senas bažnytines knygas ir persirašo ten užfiksuotus gimimus, vestuves, mirties datas. A. Stonkus surinko savo apylinkių gyventojų kilmės duomenis, svarbiausias datas nuo 1794 m. Šio krašto gyventojams, norintiems nusipiešti savo genealoginį medį, nereikia blaškytis po Vilniaus archyvus, mokėti nemažus pinigus – užtenka užsukti į „Vizijų muziejų „Mėjga“.
Roma Mėčienė „Ir buvo toks kaimas“. „Žemaitis“ 2006 m. rugpjūčio mėn. 1 d.

Toliau, kaip toje žemaitiškoje dainoje: - „Jou geri, jou geryn – jou žondele rauduonyn“ – susirgau „archyvine liga“. Pradėjau domėtis ir kitais istoriniais dokumentais, liečiančius aplinkinius kaimus, Plungę, Karteną.

Suradau po baudžiavos panaikinimo (1863 m.) darytus Pakutuvėnų kaimo geodezinius žemės ir ganyklų atribojimo planus.

Kibiškių ir Puškorių kaimų, iš kurių buvo sudarytas Aleksandravo folvarkas [palivarkas], spalvotus žemės sklypų brėžinius. Plungės seniūnijos 1875 m. inventorių. Plungės miesto, po didžiojo 1894 m. birželio 24 d., nusiaubusio gaisro atstatymo detalų planą. Pagal jį apstatytas ir dabar išlikęs senamiestis – centras.

Spalvotų brėžinių, planų gaudavau juodai – baltas kopijas, todėl daug laiko užtrukdavo jas nuspalvinti pagal originalą. Iš bažnytinių Metrikos knygų, pagal protokolą darytus įrašus lotynų kalba, pakako mano L.Vet. Akademijoje išklausyto lotynų k. kurso. Lenkų kalbos pramokau dar tarybiniais laikais, žiūrėdamas lenkišką TV programą iš Baltstogės.

Daugiausia problemų sudarė lenkų ir lotynų kalbomis parašyti ilgi tekstai. Teko samdyti vertėjų – konsultantų.

2000 metais gerb. Veronika suorganizavo per šv. Antano atlaidus Pakutuvėnų kaimo dar esančių gyvų, senbuvių ir kitų kartų susitikimą.

Atlaikomos už mirusiuosius Šv. Mišios, jose dalyvauja ir Telšių vyskupas – eminencija Vaičius. Ta proga zakristijoje buvo suruošta įvairių kartų pakutuvėniškių darbų paroda. Aš atvežiau, remiantis archyviniais tyrinėjimais, istorija ir atmintimi parašytą pirmą savo darbą: - „Vizijos prie Senojo Ąžuolo“, bei šiek tiek susistemintą, su komentarais „Akistatą su istorija“ („XVIII a pab. XIX a ir XX a. pradžios Pakutuvėnų kaimo gyventojai“ žiūrėk rankraštį „Vizija virš Atlanto“ 2002.02. Jį ir vieną „Vizija...“ egzempliorių įteikiau gerb. Veronikai, taip pat gerb. J. Klietkutei.

Gal po poros mėnesių gaunu nuo Veronikos pašto siuntą – kelis „Žemaičių Saulutės“ numerius su išspausdintomis mano „Vizijomis prie Senojo Ąžuolo“. Taip parsidėjo mano bendradarbiavimas su „Žemaičių Saulute“.

Aš parašau straipsnį – pasiunčiu į Aleksandravą, o Veronika nuvežusi įsiūlo redakcijai. Rankraščius parsiveža į savo muziejų.

Pastabi, prityrusi pedagogės akis mato, kaip laikas naikina mūsų istorines, etnografines vertybes, papročius, tarmę, pagarbą senovei.

Gavusi buvusio kolūkio kontoroje patalpą, suneša surinktus buities daiktus; lino apdirbimo priemones ir veikiančias, su įvertu audiniu stakles.

Savo naujagimį pavadina „Magdelės trobele“. Į senovišką „etažerę“ sudeda ir mano eksponatus.
Atėjo laikas pasirūpinti ir savo Marijampolėje sukauptu istoriniu paveldu. Bet kur sutalpinti?
Pasikalbėjome su Veronika, palikau lėšų, gal suras ką nors tinkamo. Jai pasisekė - surado gražuolį atrestauruotą „kredencą“ – indaują.

Tačiau, nuo aiškios pražūties kadaise išgelbėti spaudiniai, atrodė apverktinai. Sulamdyti, apiplyšę, iširę. Teko apsiginkluoti įvairiomis priemonėmis ir imtis knygrišio amato. Dariau kaip mokėjau,  bet stengiausi, kad mano rankose pabuvusios, dar ilgai galėtų gyventi.

Taip į viršelius buvo surišti įvairių metų „Tautos Mokyklos“, „Židinio“, „Kario“, „Trimito“ ir kitų išlikusių žurnalų numerių katalogai ir  tarpukario metu išleistos knygos.

Plečiantis saugojimo vienetų įvairovei su gerb. Veronika nutarėme pakeisti „Magdelės Trobelės“ statusą į aukštesnį pavadinimą – Aleksandravo Krašto Muziejumi „Mėjga“ (aruodas). Viliantis, kad atsiras daugiau norinčiųjų ją papildyti savo eksponatais. Ta proga vienoje Marijampolės kompiuterinių paslaugų firmoje užsakiau inventorinių kortelių. Ant dalies savo senoviškiems eksponatams pažymėti, papildomai įrašiau -

Aniceto Stonkaus Fondas


Taip beveik atsitiktinai Aleksandravo „Mėjgos“ muziejuje atsirado mano fondas. Jau turėjau kur padėti savo „aplopytus“ tarpukario spaudinius, įvairiomis progomis įsigytas retesnes knygas.

FONDO ŠALTINIAI

Muziejus ne vien tik bibliografinių senienų saugykla. Norėjosi, kad čia būtų kuo gausesnis asortimentas. Pagrindinis patalpos akcentas buvo veikiančios Magdelės staklės, bei kitos audimo manufaktūros priemonės. Mano suvalkietė uošvė Montvilienė Marija buvo talentinga audėja. Iš jos buvome paveldėję šiek tiek jos darbų. Dalis jų, o kai kurių tik fragmentai, buvo atiduoti į fondą. Velionė mano mama buvo išsiaudinusi pas garsiąją Pakutuvėnų audėją Brazdeikalę Rožę gedulingus divonus. Vieną tokį padovanojau fondui.

Panašų, bet jau austą Aleksandraviškės Eglinskienės divoną, bei tetos Ivinskienės ir sesės Monikos (austus XX a. pradžioje) rankšluosčius sesė Bronelė atsiuntė iš Čikagos. Po ilgų klajonių pasaulyje vėl grįžo į Lietuvą.

Įvairiomis progomis buvo dovanojamos lietuviškos tautinės juostos. Per gyvenimą nemažai jų susikaupė ir labai tiko pagyvinti muziejaus interjerą.

Fonde pradėjau kaupti įvairius, praeityje naudotus, daiktus. Čia pakliuvo ir XIX a. Vokietijoje pagamintas sieninis laikrodis bei XVII a. vynui gerti metalinė taurė.

Mano mamytės brolis, Dėdė Jonas (gimęs 1878 m. Babrungėnų kaime) buvo labai pažangus, išsilavinęs žmogus. XIX a. pabaigoje baigęs Palangos progimnaziją turėjo mokytojo licenziją, talkininkavo knygnešiams. 1916 m. Plateliuose su kunigu P. Malakausku, būsimu filosofu P. Montvydu suorganizavo slaptą jaunimo organizaciją „Saulutė“ ir leido to paties pavadinimo laikraštį. Man mokantis Plungės gimnazijoje, teko dažnai susitikti, bendrauti. O padovanotus tarpukario Lietuvoje išleistos „Lietuviškosios Enciklopedijos“ 9 tomus šiandieną laikau didžiausia vertybe. Jo asmenybė man, ne tik padarė didžiulį įspūdį, bet nulėmė ir tolimesnę mano pasaulėžiūrą, meilę gimtajam kraštui.

2003-siais metais buvo dvigubas Dėdės Jono jubiliejus – 125 m gimimo ir 40 m. mirties. Jo šviesiam atminimui pagerbti, panaudojęs archyvinę ir įvairių publikacijų medžiagą, pažįstamų bei savo prisiminimus parašiau monografiją – „Dėdė Jonas“, kuri 2003 m buvo išspausdinta savaitraštyje „Žemaičių Saulutė“.

Renkant kraštotyrinę medžiagą apie Pakutuvėnus, Plungę, Aleksandravą ir kitus aplinkinius kaimus, daug laiko praleidau M. Mažvydo ir Mokslų Akademijos bibliotekose. Ten radau papildomai medžiagos apie „Saulutę“ (3 ranka perrašytus „Saulutės“ laikraščio egzempliorius) ir saulutininkus.

2006 metais sukako 90 metų, nuo „Saulutės“ draugijos įkūrimo Plateliuose. Ta proga, parašiau į „Žemaičių Saulutę“ straipsnį ir pasiūliau paminėti šį jubiliejų. Mano pasiūlymas sulaukė dėmesio.
Žiūrėti:

1. „Žemaičių žemės“ žurnalas  (2006 Nr. 4). Kristinos Paulauskaitės ...
Dėkojame Žemaitijos nacionaliniam paveldui ir jo etnologei Aldonai Kuprelytei bei Anicetui Stonkui iš Marijampolės, kurių iniciatyva surengta „Saulutės“...
http://samogitia.mch.mii.lt/Zurnalas/2006_4/Paulauskaite.htm

2. „Žemaičių žemės“ žurnalas (2006 m Nr. 4) „Saulutės“ draugijai – 90.
Marijampolėje gyvenantis žemaitis kraštotyrininkas ir vienos iš šios konferencijos  iniciatorių Anicetas Stonkus pasidalino prisiminimais apie aktyvų ...
http://samogitia.mch.mii.lt/Zurnalas/2006_4/Saulutes.htm

Konferencija turėjo pasisekimą. Platelių bažnyčioje aukojo mišias, „Dvaro svirno“ muziejuje klausė lektorių pranešimų  Telšių vyskupas monsinjoras Boruta.

Aš padariau pranešimą apie saulutininką Dėdę Joną. Pateikiau surengtoje parodoje, susistemintą ir paruoštą muziejui, bibliotekose surastą medžiagą. Jos kopijas pristačiau į Plungės „Žemaičių Dailės“ ir Aleksandravo „Mėjgos“ muziejus.

Po konferencijos pajutau džiaugsmą ir pasitenkinimą, kad beveik po 100 metų buvo nepamiršti ir tinkamai pagerbti krašto patriotai, kurie po 120 metų carinės Rusijos okupacijos, ant savo pečių nešė nepriklausomybę Lietuvai.

Velionis Dėdė turėjo didelę biblioteką, daug spausdinių, įvairių leidinių, rankraščių. Po jo mirties dalis pateko į įvairius muziejus, bibliotekas. Sodyba Babrungėnuose tebėra. Sutaręs su paveldėtojais giminaičiais iš Jono Raudžio giminės nutariau pamėginti laimę. Surengti paiešką – ekspediciją į ... Senosios Bražinskų trobos pastogę. Nes ten, paprastai „juodai dienai“, ūkininkai sunešdavo kas nereikalinga.

2008 m. nuvykau į Žemaitiją. Rugpjūčio 2 dieną vyko mūsų 1953 m baigusių Plungės gimnaziją, abiturientų susitikimas (po 55 metų). Ta proga apsilankiau ir savo mamytės ir dėdės Jono gimtojoje troboje. Teko gerokai paprakaituoti belandžiojant ant aukšto patalpose, bet nusivilti neteko – „Mėjgos“ muziejų papildžiau labai vertingais, istoriniais eksponatais.


Babrungėnų kaimo Bražinskų sodybos „troba“


Su muziejaus šeimininke Veronika apžiūrime rastus senovinius leidinius

NOSTALGIJA

Bėgančių metų tėkmėje pradingsta, kadaise (1942 m.) įkurtos Pakutuvėnų parapijos kaimų gyventojai. Nedaug mūsų beliko, kurie, tada sekmadieniais, bėgdavome į kapinių koplytėlę klausyti šv. Mišių. Čia priėmiau ir pirmąją Komuniją.

Dabar liko tik kaimų likučiai ir nė ženklo buvusių senųjų sodybų.

Tačiau per parapijos globėjo šv. Antano atlaidus, birželio mėnesį, per Vėlines, šv. Kalėdas, Velykas ir net paprastais sekmadieniais, tikintieji netelpa bažnyčioje.

Dabar jau atvyksta kitos, jaunesnės kartos, kurių šaknys likusios šiose žemėse, kurių bočiai ir artimieji ilsisi čia ant Minijos kranto, Senosiose Kapinėse.

Per praėjusį karą mūsų išardyta šeima išsiblaškė po visą pasaulį. (A. Stonkus „Aukso Žiedai“ 2004 m. ir „Vizija virš Atlanto“ 2002 m. Marijampolė).

Ilgą laiką tik laiškai tebuvo mūsų šeimos narių, išsiblaškiusių po įvairius kontinentus, bendravimo priemonė. Laukiamiausios jiems dovanos buvo gimtųjų vietų nuotraukos.

Po tirono Stalino mirties, atsileidžiant politinei įtampai, jau kai kas, galėdavo atvykti arba išvykti pas gimines.

Pirmą kartą sesė Bronelė į Lietuvą atvyko 1972 m. Tačiau į Pakutuvėnus, aplankyti tėvelių kapų ir gimtųjų vietų neleido. Apgyvendino Vilniaus „Gintaro“ viešbutyje ir tautiečių grupė, prižiūrima saugumiečių, buvo organizuotai nuvežta į Druskininkus, Kauną, Trakus ir Vilniuje .... pionierių lagerį.

Tik 1991 m. vasarą, kai Pakutuvėnų bažnyčia dar priklausė Plungės parapijai, jos klebonas čia aukojo šv. Mišias už Stonkų giminę. Prie tėvelių kapų susirinkome brolis Antanas, Zenonas, atvykęs iš Kanados, sesė Bronelė iš JAV, sesė Aurelija, brolis Jonas ir aš. (Sesė Monika iš Australijos atvyko tik po metų). Sunaikintoje tėviškėje, tarp išlikusių, kadaise brolio Antano pasodintų obelaičių, pavalgėme bendrus pietus. Žiaurus karas ir pokaris mūsų iš gyvenimo neišrovė. Su Dievo pagalba, visi 7 dar buvome gyvi. Stebuklas!

JŲ ŠAKNYS PAKUTUVĖNUOS

Atgavus nepriklausomybę Monikos dukra Danutė Baltutienė prie Žlibinų Smilgiuose atsiėmė tėvų žemę, pastatė pastatus, užsodino parką ir pradėjo ūkininkauti. Iš globos namų pasiėmė du augintinius, leido mokintis ir paruošė savarankiškam gyvenimui. Ji aktyvi visuomenės veikėja – Oginskio dvaro bičiulių pirmininkė.


Baltučių sodybos kampelis Smilgiuose

Kai buvo galima laisviau jaustis ir atgavus nepriklausomybę, dažniau atsilankydavo sesė Bronelė ir brolis Zenonas. Jie lėšomis prisidėjo prie Pakutuvėnų bažnyčios remonto.

Tėvo gimtąjį kaimą aplankė ir Zenono sūnus Audrius ir dukra Silvija. Jiems labai patiko – sakė, kad čia gera aura.

Ne tik tėvams, kurie nuo bolševikų raudonojo tirono pasitraukė į vakarus ir ten sukūrė savo gyvenimą, bet ir jų vaikams rūpi mūsų kraštas, tautos ateitis.

Minėjau, kad Danutė – Monika Baltutienė įkūrusi savo sodybą, iš globos namų paėmė du paauglius (berniuką ir mergaitę), paruošė juos savarankiškam gyvenimui.

Kitoks variantas su Zenono dukra Silvija Stonkute – Johnston.

Padarysiu trumpą įvadą. Gyvendami Kanadoje, Hamiltono mieste, pastebėjo, kad pas juos neapsilanko gandras. Pasitarę šeimoje nutarė nuvykti į Lietuvą, kur gandras pripažintas nacionalinius paukščiu ir čia išspręsti reikalus.

Po ilgiau negu metus trukusių biurokratinių derybų iš Kauno vaikų globos namų gavo leidimą įsivaikinti porą vaikučių – sesutę ir broliuką.

Nenoriu komentuoti žodžiais, pažvelkime į šias jų bendro šeimyninio gyvenimo nuotraukas po metų Kanadoje.


Pirmoji Tėvo dienos šventė, iš dešinės dėdė Audrius (Zenono sūnus)


Šeimos atostogos


Pirma diena mokykloje


Kiek daug džiaugsmo

Matosi – jie visi laimingi.

Savo „Pakutuvėnų kaimo Stonkų giminės kronikoje“ seserį Bronelę pavadinau „Motina Tereza“. Kai mes dar gyvenome „socialistiniame rojuje“, kuris nepasižymėjo gėrybių gausa, sesė nežiūrėdama savų rūpesčių, siuntė pagalbą ne tik saviems, bet ir pažįstamiems. Atgavus nepriklausomybę, pasikeitus ekonominei situacijai, įvairių daiktų siuntos – pašalpa, pasidarė nebeaktuali.

Bet, jos šita kryptimi įgyta patirtis, labai praverčia kitu tikslu.

Truputis istorijos. Už Atlanto įsikūrę po karo lietuviai sukūrė įvairiose vietose bendruomenines parapijas, draugijas, lietuviškas mokyklas, leido knygas, laikraščius...

Bėgant metams, keičiasi kartos. Senieji išmiršta, jaunieji užgimę ir išsimokinę vietoje, turi savo tikslus. Jau kiti nežino tėvų gimtos kalbos. Jų gimtasis kraštas: JAV, Kanada, Vokietija, Australija, ar kita valstybė. Jiems nebeįdomios, ar dėl kalbos barjero nebeskaitomos jų senelių ar tėvų parašytos knygos. Praktiškai, jos liko nebereikalingos.

Minėjau, kad pirmąsias užsienyje leistas lietuviškas knygas parsivežiau po savo kelionių į JAV, Kanadą, Australiją. Nemažai atvežė brolis Zenonas, Bronelė. Taip mano fonde pradėjo kauptis egzodo leidiniai. Aš pasiūliau Bronelei paieškoti daugiau įvairios literatūros.


Kadangi ji jau turėjo įgūdžių, siųsti, tai dabar iš naujo pradėjo plaukti per Atlantą siuntiniai, bet jau kitokio – intelektualaus turinio. Jų tarpe visos ten išleistos „Katalikų Kronikos“ dalys, B. Kvyklio IV tomai, „Mūsų Lietuva“ ir kitų rašytojų prozos, poezijos bei įvairių sričių mokslo veikalai. Mano svajonė, kuo daugiau surinkti į fondą tokių darbų, kad norintys galėtų pavartyti, pasiskaityti ir suprasti, kuo gyveno mūs artimieji išeivijoje, kai mes buvome budriai saugomi už bolševikinės, geležinės uždangos. Svarbiausia mano talkininkė ir mecenatė Bronelė.


Bronelė su dukromis. Kairėje Gražina - dailininkė, dešinėje Regina – provizorė


 
Su anūkais. Iš kairės Adomas, Laura, Povilas, Petras. Įvairių JAV universitetų studentai

PARODA

Mano žmona Ona – Milda 2008 m gruodį surengė aliejumi tapytą darbų parodą Marijampolės meno centre. Nors ji yra nutapiusi apie 1000 paveikslų ir jų yra ne tik Lietuvoje, bet ir Amerikoje, Kanadoje, Australijoje, Vokietijoje, bet viešą parodą surengė pirmą kartą. Savo darbais jį tęsia senųjų rusų dailininkų, Šiškino, Briulovo, Saurasovo, marinisto Aivazovskio ir Lietuvos peizažisto Žmuidzinavičiaus realistines tradicijas.
Paroda turėjo didelį pasisekimą. Kūrinių nuotraukos yra internete. A. Stonkaus fondo „Pirmoji paroda“. Dalį paveikslų (6), daugiausia kaimo ir Žemaitijos tematika, nutarėme padovanoti Aleksandravo „Mėjgos“ muziejui. Tegu būna jos paveikslų mano fonde dvejose: virtualioje  ir realioje erdvėse.

Noriu pažymėti internetinę mano fondo reikšmę. Ten sukelti svarbiausi  parašyti darbai, kuriuos suinteresuotas asmuo, bet kada gali pasiskaityti, pasinaudoti, nereikia vykti į Aleksandravą, kreiptis į muziejaus šeimininkę.

Atsigręžus į praeitį bei mano, daugiau nei pusės amžiaus išgyvenimų aprašymus, gimtųjų vietų istoriniai tyrinėjimai, pasakojimai apie kaimo papročius, literatūriniai bandymai. Surankioti senieji buitiniai rakandai. Visą tą darbą atlikau, gyvendamas toli, Sūduvos krašte ir esu dėkingas, kad Aleksandravo bendruomenė įvertino mano pastangas. 2006 m birželio 10 d. pareikšdama padėką.


Savo fondo aprašymą noriu pabaigti Žemaitijos poeto, Alkos“ muziejaus įkūrėjo, bolševikų Šilutės rajono, Macikų konclageryje nužudyto Prano Genio kreipimuos eilėraštyje

Žemaičiou

Tvėrčiau sospausk, žemaiti, ronkuo žombi,
Ėr  vaga ėšvaryk par vėsa žemė platė
Gėliau  įsmeik  nuoraga, dalgi linksmiau skombink,
Te vėsas sviets tavi ėr tava žemė mata.

2009 m. kovas, Marijampolė

 

DOVANOS IŠ ANAPUS

2003 m kovo mėnesį pabaigiau rašyti monografiją apie Dėdę Joną (Bražinskį). Tais pačiais metais ji buvo atspausdinta „Žemaičių Saulutėje“.

Joje rašiau: „Gal Dievo Apvaizdos dėka dėdė liko bolševikų draskomoje gimtinėje ir kaip, kad 1916 m. rašė savo „Lietuvos atsišaukime“ vėl budėjo prie „sužeistos, kraujuose paplūdusios, gulinčios ant mirties patalo Lietuvos“. Taikliai pastebėjo rašytojas S. Kašauskas: „ – jis liko tarsi tremtinių ambasadorius gimtinėje“. Skrido jo rašyti laiškai ne tik į rytys, bet ir į vakaru, ir nebuvo kada rūdyti plunksnai“.

Šiemet (2009 m.), rašydamas apibendrinamąjį straipsnį „Mano fondas“, parašiau sekančias eilutes: „Velionis Dėdė Jonas turėjo didelę biblioteką, daug spausdintų, įvairių leidinių, rankraščių. Po jo mirties dalis pateko į įvairius muziejus, bibliotekas. Sodyba Babrungėnuose tebėra. Sutaręs su paveldėtojais, giminaičiais, Jono Raudžio dukra T. Razmiene, nutariau pamėginti laimę. Surengti paiešką – ekspediciją į ... Senosios Bražinskių trobos pastogę. Nes ten, paprastai „juodai dienai“, ūkininkai sunešdavo, kas nereikalinga.

Mano paieškos pranoko visus lūkesčius – „Mėjgos“ muziejų papildžiau labai vertingais, istoriniais eksponatais“.

Bet svarbiausia dovana iš Anapus buvo, sename kubile, užkeltame ant aukšto, kuriame gal kelios Steponavičių ir Bražinskių  kartos raugdavo kopūstus, tarp įvairaus šlamšto, rakandų suradau velionio Dėdės „fortfeluką“ – mokyklinį dermantinį krepšį, kurį nuotraukoje laiko prispaudęs prie kairio šono.

Taip jį paspaudęs po pažastimi, praėjo senatvėje, šimtus kilometrų, laiškanešio keliais ir takais. Jame buvo nešami gauti ir parašyti laiškai į tremtį Sibirą, į emigraciją Vakaruose.


Jį suradau pilną istorinių tremties laiškų. Čia buvo rašyti laiškai Jono Raudžio iš Sibiro tremties ir parvežti iš ten Dėdės laiškai į Sibirą. Bet daugiausiai nustebino, ir dažniau privertė plakti širdį, jame rasti dviejų laiškų Dėdės padaryti nuorašai.


Pirmas rašytas mano sesės Monikos tėveliams iš tolimosios Australijos 1956 m. liepos 28 d. Antras nuorašas mano svainio, tėvelių žento V. Butkevičiaus laiško, rašyto 1956 m. rugsėjo 30 d.
Toliau įdėsiu jau kompiuteriu darytus nuorašus ir laiškų pradžios faksmiles. Bet dėl aiškumo čia patalpinsiu dar ankščiau mano parašytą medžiagą apie Smilgių kaime Butkevičių šeimą.


1998 metais „Pakutuvėnų kaimo Stonkų giminės kronikoje“ rašiau:

Išrašas iš "Pakutuvėnų kaimo Stonkų giminės Kronikos"

Manė. Monika Stonkutė Butkevičiene - Venskienė
Vyriausia sesuo. Gimė 1915 m. kovo 3 d., kada tėvelis jau buvo vokiečių nelaisvėje. Po gimdymo mama sunkiai sirgo ir baba Narkienė Emilija Monikutę augino pas save ūkyje Mardosų kaime. Kiek ten išbuvo nežinau, tačiau vėliau kartu su Antanu ėjo į pradinę mokyklą, buvo pagalbininke namų darbuose. Vėliau, kaip ir dauguma mergaičių, buvo ruošiama į nuotakas. Tam reikėjo suruošti kraitį, išmokyti gaspadinauti. Labai padėjo Kretingoje, grafo Tiškevičiaus rūmuose įkurta žemės ūkio mokykla. Joje savo laiku mokėsi Monika, Antanas, Aurelija, Jonas. Atkūrus nepriklausomybę, valdžia rūpinosi, kad kaimo jaunimas šviestųsi, mokėtų ūkininkauti ir iš tikrųjų eitų "vien takais dorybių". Buvo apčiuopiami ir šitų mokslų vaisiai mūsų ūkyje. Antanas užsiaugino sodinukų ir įveisė sodą, kurio kelios obelaitės ir dabar likusios.


Monika davė impulsą įsirengti inspektus, vienintelius visame Pakutuvėnų kaime, auginti pomidorus ir kt. daržoves. Apie 1934 m. Babrungėnuose mirė boba Bražinskienė. Dėdė Jonas ūkyje liko vienas. Tačiau, kaip esu rašęs, jo ūkininkavimas neviliojo. Teta Petronėlė Serapinienė turėjo viltį kaimynystėje esančią tėviškę prisijungti prie savo ūkio. Tokiam variantui pasipriešino jos seserys Ivinskienė, Raudienė ir Stonkienė. Į pagalbą dėdei Jonui jos pasiuntė pusbrolį Joną Raudį ir pusseserę Moniką. Monikai tai buvo gera proga savarankiškai ūkininkauti. Tėvas, apsižiūrėjęs, kad duktė "begaspadinaudama" dėdės ūkyje neliktų „sena merga“ nuvažiavęs ją atsiėmė.


Monika ištekėjo 1936 metais už Telšių apskr. Plungės valsčiaus Smilgių kaimo bajoro Butkevičiaus Vaclovo, į didelį ūkį (virš 60 ha). Štai ką rašo Br. Kvyklys knygoje "Mūsų Lietuva" IVtt. 85 psl: "4 km į pietryčius nuo Žlibinų yra Smilgių kaimas. Jo laukuose yra akmenų su "Velnio pėdomis". Apie juos pasakojama įvairių padavimų. Pagal vieną jų senovėje čia gyvenęs kažkoks Butkevičius ir turėjęs prijaukintą kauką, kuris jam prinešdavęs įvairiausių gėrybių. Tai pastebėję žmonės, pradėjo jį šlakstyti švęstu vandeniu. Nelabasis ėmės smarkiai bėgti per akmenis ir juose palikęs savo pėdas". To turto dar buvo ir kai Monika ten nutekėjo į marčias. Tėvui nelabai patiko bajoriška žento kilmė. Tačiau mamai - labai.  Ir Monika aiškino: "už bajoro, kad ir pliko, būsiu ponia, ne mužikė". Jos bajoras buvo apie 15 metų vyresnis, išsilavinęs (mokytojas). Jų giminėje buvo nemažai išsilavinusių asmenų. Vyras buvo aukštas, šviesaus gymio, mandagus. Taip susikūrė nauja Butkevičių šeima.
1937 m. gegužės 31 d. gimė mergaitė, pakrikštyta Danute. Normalus ūkininkavimas buvo iki 1940-ųjų bolševikinės okupacijos metu. Tada apkarpė žemę, įkėlė į namus naujakurį, o šeimininkus įtraukė į sąrašus trėmimui į Sibirą. Nuo tremties išsigelbėjo pasislėpę. Kai vokiečiai išvijo bolševikus, gyventi pasidarė ramiau, bet visi buvo baisiai sukrėsti išbėgančių bolševikų piktadarysčių, Rainių miškelio žudynių. Nenumaldomai artėjo 1944-ieji metai. Liepos mėn. rusai užėmė Vilnių, okupavo didesnę dalį Lietuvos. Frontas sustojo ties Šiauliais. Raseiniai ėjo iš rankų į rankas. Įtampa vis didėjo. Pagaliau spalio mėnesį pasidarė aišku, kad nauja bolševikų okupacija neišvengiama. Teko kinkytis arklius, įsidėti šiek tiek daiktų, drabužių, maisto, šeimyną ir trauktis. Pilni keliai buvo pabėgėlių. Į Pakutuvėnus Butkevičiai atvyko spalio 8 d. Iš pabūklų griausmo darėsi aišku, kad frontas vis artėja. Spalio 9 d. ryte Butkevičiai susiruošė į tolimesnę kelionę. Mama įsodino į jų vežimą Bronelę. Zenonas su Jonu į vežimėlį pasikinkė arklį ir kartu su kitais pabėgėliais patraukė į Vakarus. Sudiev, Tėvyne.  Maždaug po trijų valandų prie Aleksandravo ir Liepgirių jau vyko mūšis. Nuo Kulių prasiveržę rusai užkirto kelią Plungė - Kretinga. Kas spėjo - nuvažiavo. Mes su tėveliu ir mama dar likome namuose.
Butkevičiai, po visokių kelionės nuotykių, karo pabaigą sutiko Vakarų Vokietijoje, amerikiečių zonoje. Atsirado ir Zenonas. Visi gyveno perkeltųjų asmenų (DP) stovyklose, sąlygos buvo sunkios.


Bet Monikai netrūko ryžto ir energijos. Buvo įsigudrinusi stovykloje net kiaulę užsiauginti. Ir čia buvo neramu. Kas galėjo užtikrinti, kad nugalėtojai nesusitars ir neatiduos bolševikams. Kai tik atsirasdavo kokia galimybė, visi stengdavosi iš šitos pavojingos vietos sprukti kuo toliau. Su drauge Olga į Angliją išvyko Bronelė. Vėliau Zenonas sudarė sutartį vykti kirsti miškų į Kanadą. Tolimoji Australija priėmė į darbus pabaltijiečius: apie 1947 m. kelionė į Italiją, į laivą ir sudiev, Europa. Visą laiką vaikščiojus tvirta žeme, kelionė jūromis nebuvo lengva, pagaliau laivas prisišvartavo Melburno  uoste. Netekę tėvynės lietuviai atvyko į "pažadėtąją žemę".


Po Pietų kryžiumi. Jų į šitą kontinentą atvyko apie 10 000. Niekas čia nelaukė su duona ir druska. Dažnai vietiniai atvykusius pavadindavo "bloody balts" - kruvinieji baltai. Vaclovas pagal sutartį turėjo kirsti miškus, o Monika įsidarbino viešbutyje. Sunku buvo, reikėjo kurtis iš naujo, Danutę leisti mokintis. Bet jau buvo ramūs, kad nebepaklius į kruvinas Stalino rankas. Vėliau Monika dirbo siuvėja. Šeima įsigijo Melburno priemiestyje, Essendone namą. Vaclovas pradėjo negaluoti ir Monika liko našle. Melburne gyveno ir pusbrolis Zenonas Raudys su žmona ir sūnumi Antanu, tai jie artimai bendravo.


Netoli Melburno Džolongo mieste gyveno žemaitis nuo Mosėdžio Jonas Venckus, kuris liko našliu. Susitarę jie nutarė susieti savo likimus. Taip Monika tapo Monika S. Butkevičienė - Venckienė.
Išrašo pabaiga

Amžiaus kalendorius verčia vis naujus gyvenimo metus, o su jais vis silpsta gyvybinės jėgos. Kartu su Melburno lietuvių bendruomene jie su viltimi klausėsi apie pokyčius Gimtinėje. Į tolimąją Australiją atvyko daugiau tautiečių, padvelkė Atgimimo vėjai 1989 m. gruodžio mėnesį Melburno oro uoste po 45 metų susitiko jauniausio brolio Aniceto ir vyriausios sesės Monikos šeimos. 1992 m. birželio mėnesį po 48 metų Monika ir Jonelis Vilniaus aerouoste išlipę iš lėktuvo atsistojo jau ant atgavusios Nepriklausomybę Lietuvos žemelės. Aplanko jau nebepažįstamas, pasikeitusias gimtąsias vietas ir išvyksta vėl atgal po Pietų Kryžiumi. Dukra Danutė, Monika grįžusi atsiėmė tėvų ir protėvių ilgus amžius valdytą žemę ir vietoje sunaikintos gimtosios, pastatė naują modernišką Žemaitijos bajorų sodybą.
2002 m lapkričio mėn. 3 d, nustojo plakusi Monikos vyro Jonelio širdis. Vėl teko pražilusią galvą pridengti juodu našlės gedulu. 2004 m. pavasarį sugrįžusi iš Australijos Monika liko Smilgiuose ...

2005 m. kovo 3 d. 90 m jubiliejus
90 kartų pavasariais žydėjo sodai gimtojoje Žemaitijoje.
90 kartų pakvipusiais nokstančiais javais vasarų nusinešė gimtųjų laukų vėjai.
Tiek pat rudenų ir žiemų lietumi bei pūgomis beldėsi į bakūžių langus, į Tavo veidą  ir širdį
Tavęs nepalaužė jokios vėtros ir, nors, gyvenimo ruduo palietė smilkinius, paliko ženklus veide ir rankose.
Tu kaip Baltoji Tėviškės Obelis širdimi išlikai visada jauna...
Mielai Monikutei,
sveikatos, geros nuotaikos ir
ilgo amžiaus linki visa
Stonkų Gentis.

 
Monikos namo kieme
Melburnas – Essendon W5. 1989

In memoriam
A.T.A MONIKA STONKUTĖ – BUTKEVIČIENĖ – VENCKIENĖ
(1915-03-03 – 2007-10-13)

Spalio 15 d. susirinko gausus būrys giminaičių iš Žemaitijos, Kauno ir Vilniaus į Žlibinų bažnytėlę, Plungės rajone, išlydėti amžinon kelionėn Moniką Venckienę. Jos pusbrolis kun. Liudvikas Serapinas iš Palangos atlaikė gedulingas šv. Mišias ir pasakė įsimintiną pamokslą apie velionės Monikos ilgą, sunkų, meile artimui ir tėvynei paženklintą gyvenimą...

Nuorašas

1956 m. liepos mėn. 29 d.

Miela mano Marele ir Antanai,
Daug metų prabėgo, kada aš Judviem berašiau laišką. Gal jau pagalvojot, kad aš Judu pamiršau. Aš nepamiršau ir nepamiršiu Jumis niekados. Aplinkybės buvo tokios, kad nenorėjau Jums ir negalėjau rašyti. Dabar šiek tiek pasikeitė, galima rašyti ir siuntinius siųsti. Mes – vyras ir duktė – esame, dėkui Dievui, visi sveiki. Aš dirbu siuvykloje. Vyras dirba automobilių fabrike, turi gerą darbą. Duktė mokinasi mokytojų seminarijoj. Už dviejų metų baigs ir bus mokytoja. Dabar ji turi 19 metų ir nebepažintumėte. Išaugo už mane du incu (coliu) aukštesnė. Čia prie progos prisiunčiame fotografiją. Ji Jums be žodžių daug ką pasakys. Norėtumėm gauti ir Jūsų taip pat fotografiją. Gal Jonas su žmona galėtų atsiųsti savo vestuvinių fotografijų. Žinome, kad Jūs gerai gyvenate, rašote mums, bet aš norėčiau Judviem, Šv. Kalėdų proga, atsiųsti iš tolimos Australijos mažą, mažą dovanėlę – paketuką, tik nežinau, kas geriau būtų, ar iš rūbų, ar iš maisto. Parašykit man sekančiame laiške. Pas mus dabar yra žiemos metas. Sniegas neiškrinta, bet yra panašiai, kaip per Visus Šventus Lietuvoj. Dažnai lyja ir šaltas vėjas pučia. Dažnas iš mūsų sergame slogomis. Vasarą yra per daug karšta. Taigi klimatas nėra sveikas gyventi. Daug norėčiau parašyti Jums, bet trūksta žodžių. Labai esame pasiilgę Jūsų visų. Siunčiame mes Jums visiems, visiems širdingiausių sveikinimų ir linkėjimų. Kitą sykį daugiau parašysiu. Lauksiu ir Jūsų laiškų. Likit sveiki. Sudiev. Bučiuoju Jumis visus. Sveikas, mielas dėde Jonai! Širdingiausiai dėkojame mus už laišką, kuris mus nudžiugino ir nuliūdino... Džiaugiamės, kad dėdė tokiame amžiuje taip sumaniai ir dailiai parašei mums laiškelį. Duok, Dieve, Tau sveikatos ir ilgą amžių, ir kad mums dažnai parašytumei.
Labų dienų siunčiame Jums ir Magdelei ir kitiems pažįstamiems. Sudiev.
Mano adresas:
<...>

 


Antrojo laiško nuorašas

Melburnas, 1956 m. rugsėjo 30 d.

Mieli brangūs Marele, Antanai ir Jonai,
Jūsų laišką, rašytą š./m. rugsėjo 8 d. Gavome 24 rugsėjo mėn., už kurį labai ir labai ačiū. Labai džiaugiamės, kad esate sveiki ir gyvenate ten pat, kur pirma ir kad galima su Jumis pasikalbėti – pasikeisti laiškais, kas pirmiau nebuvo galima. Mes esame Jūsų labai pasiilgę ir norėtumėm Jūsų fotografiją turėti savo albume. Kai tik turėsite nusipaveikslavę, nepamirškite atsiųsti. Kaip buvome žadėję šventėms atsiųsti paketuką, šiandien jau užsakiau pas agentą. Paketuką gausite tokio sąstato: 1) cukraus 10 angliškų svarą; 2) šokolado 1 svarą; 3) taukų 1 svarą; 4) saldainių 1 svarą; 5) ryžių 1 svarą; 6) sviesto 1 svarą; 7) dvi porosmoteriškos storos šiltos kojinės rudos spalvos; 8 ) moterų vilnoniai apatiniai du komplektai; 9) vyrų šilti apatiniai su ilgom rankovėm 1 komplektas; 10) skarelė kvadratinė 32x32 dydžio. Tai viskas. Muitą ir pasiuntimą mes apmokėjom. Jums nereikės nė cento mokėti. 1 svaras šokolado tebūna dėdei Jonui. Kitas Marelei su Antanu. Labai atsiprašom, kad negalėjome dėdei atsiųsti akinius nei padidinamo stiklo, nei kitką, nes tokių dalykų kainoraštyje neradome. Noriu paaiškinti, kaip siuntiniai siunčiami į Lietuvą. Siuntiniai užsakomi pas agentą pagal nurodytą kainoraštį. Negalima užsakyti tokių dalykų, kurių nėra pažymėta kainoraštyje. Todėl negalėjome užsakyti akinių ir kitką, nes nebuvo kainoraštyje. Mūsų agentas, gavęs užsakymą, pagal kainoraštį paima pilną apmokėjimą su muitu ir persiuntimu, siunčia užsakymą su pinigais į Angliją – Londoną. Čia tam tikra įstaiga sudaro paketuką ir išsiunčia nurodytu adresu. Siuntiniai yra apdrausti ir garantuojamas jų pristatymas. Siuntinių pristatymas į Lietuvą trunka 7 savaites. Atleiskite, kad mes tokį mažą siuntinį teišgalėjome. Siuntinys galėjo būti žymiai didesnis, jei muitas būtų imamas mažesnis. Pavyzdžiui už 1 svarą cukraus mes mokame 11 penų, o siunčiant su muitu kainuoja 5 šilingai ir 8 penai. Nepagalvokit, kad mums šis paketukas labai apsunkina. Tai tik vienos savaitės santaupos. Jei mes ir toliau turėsime pastovų darbą, ir jei Dievas duos sveikatos, mes ir kitą paketuką atsiųsim, jei neatsisakysit priimti. Atleiskit, kad tokį menką paketėlį pasiunčiau. Neseniai Genelei pasiunčiau paketuką. Manau, kad Aulelė paprašys mūsų paketuko, reikės ir jai pasiųsti. Dar už namą nebaigiau mokėti bankui paskolą. Aš į viską žiūriu objektyviai. Jei nesukliudys mums bedarbė, tai už metų baigsime visas skolas mokėtis ir mudu su Manele galėsime pasiilsėti – nedirbti, o pragyventi galėsim iš savo namelio, kurį neseniai pirkome. Noriu čia trumpai bendrais bruožais apibūdinti praeitį. Manau, kad Jums bus įdomu. Į šį kraštą atvykome prieš 6 metus, t y. 1949 m. Laivu plaukėme 30 dienų. Ta jūros kelionė mumis labai išvargino. Ne tik jūros liga kankino, bet ir tas nepaprastas karštis, nes reikėjo perplaukti per pusiaują, t.y. karščiausią vietą. Prieš išplaukiant turėjome pasirašyti Australijos konsului kontrakto sutartį, kad pasižadame dvejus metus dirbti ten, kur valdžia nurodys. Tie dveji metai mums buvo labai sunkūs. Aš patekau pas ūkininką – apynių augintoją. Jis turėjo apie 5 hektarus apynojo. Jis darbininkų nepalaikė, nes pas jį buvo blogai gyventi: darbo buvo labai daug, maistas man neįprastas, tolimas kraštas. Tas aplinkybes sunkino anglų kalbos nemokėjimas. Mokėjo man tiek pat, kaip ir kitiems darbininkams. Po 8 mėnesių pasisekė darbą pakeisti. Dirbau su kitais darbininkais miške. Iš viso buvome 15 vyrų brigada. Kirtome su kirviais, be pjūklų, storiausius medžius. Kai nukirtome keletą ha miško, tame pačiame miške kasėme mažas duobeles ir sodinome pušaites, 8 metų senumo. Čia buvo žymiai geriau, nes maistas buvo labai geras, galima buvo pasirinkti, kas patinka. Dirbome tik 40 valandų į savaitę ir atlyginimas buvo didesnis. Žmonelė pateko į viešbutį dirbti. Na, čia jos šeimininkas, kaip begalėdamas išnaudojo jos didelį darbštumą. Australai manė, kad mes čia atvežti kaipo belaisviai ar vergai, nes neturėjome kam pasiskųsti. Bet valdžia mumis gailėjo. Danutę atidavė į seserų vienuolių gimnaziją. Ten ji gyveno ir mokėsi, o už maistą ir mokslą reikėjo mokėti. Užbaigėme dviejų metų sutartį, pasisamdėme didelę mašiną – tralą, susikrovėme visus savo daiktus ir išvykom 200 mylių į didelį miestą Melburną. Čia jau gyveno prieš metus atvykęs Napoleonas. Susikrapštėm visus pinigus, kiek pas turėjom, susidėjom su Napoliu, dar iš banko pasiskolinom, nusipirkome pajūryje seną didelį medinį namą. Tuoj gavome geresnį darbą ir pradėjome miestietišką gyvenimą. Buvome patenkinti, kad nereikia už kvaterą mokėti, bet dar atlieka kambarių išnuomoti. Nuomos nepigios, nes butų trūkumas mieste. Turėjome gražų sodelį ir darželį. Laikėme ir kelias vištas. Pagal įmokėtų pinigų mums priklausė  namo. O Napoliui   dalis. Bet kaip išsimokėjom už namą, mudu panorom atsiskirti ir turėti sau atskirą namelį. Sutarėm savo dalį namo parduoti Napoliui, o mes nusipirkom kitą mūrinį namelį, bet turėjome pridėti prie jo daug pinigų ir iš banko pasiskolinti. Pas mus gyvena ant kvateros dvi australų šeimos ir vienas viengungis vokietis. Mes turime didoką kiemą iš fronto pusės pasisodintų įvairių gėlių ir medžių bei krūmų. Užpakaly namo yra beržas ir sodas. Sode yra obelys, viena kriaušė, 1 citrino medis pilnas vaisių, vienas apelsino medis, ką tik pasodintas, 3 vyšnios, 2 slyvos, 1 valakiškas riešutų medis ir krūmas vynuogių. Be to, turime šį rudenį pasodinę agrastų, vašoklių. Pas mus dabar pavasaris. Užvakar pasodinau darže pomidorus, kopūstus, cibulius, burokėlius, salieras, ir dar, maža pamiršau – arbūzus. Turime 9 vištas, kiaušinių nereik pirkti. Pas mus viskas pabrango. Bet Monika apsukri. Ji nuvažiuoja šeštadieniais į turgų. Čia perka visokių prekių, daržovių, rūbų, medžiagos, mėsos ir kit ką. Čia galima gauti žymiai pigiau. Žmona nusiperka medžiagos skiautelę ir pati pasiuva dukrai ir sau sukneles. Siuvimo mašinas turi dvi. Vieną elektrinę, kitą kojinę. Mes su australais nedraugaujame, mums nepatinka. Jie skiriasi nuo mūsų papročiais./ mes turime savo lietuvių draugystę. Pas mus dažnai atvažiuoja Magdelės Zenis su šeima. Jie netoli gyvena nuo mūsų. Jie ir namą padėjo mums nusipirkti. Mes pas jį svečiuojamės, atvažiuoja Napolis ir Ignas su žmona. Beveik nėra to sekmadienio, kad kas nors neatvažiuotų. Susirinkęs jaunimas padainuoja. Žinoma lietuviškai. Kartais pašoka. Pasiklauso patefono plokštelių bei radijo. Kartais Danutė paskambina ant pianinos arba pagroja su akordeonu. Ji nemaža muzikantė. Gaila, kad ji neturi laiko parašyti dėdei apie Australijos florą ir fauną. Pažadėjo per Kalėdų šventes tai padaryti. Danutė mokosi anglų kalboje, be to mokosi prancūzų kalbą. Lietuviškai nepamiršo, nes mokėsi lituanistikos kursuose ir baigė 8 klasių iš lietuvių kalbos. Tai dabar yra 19 metų. Ir labai dievota. Prieš egzaminus eina kiekvieną rytą į bažnyčią prie Komunijos. Mes turime 3 lietuvius kunigus  ir turime lietuviškas pamaldas su pamokslu kiekvieną sekmadienį. Turime du lietuviškus laikraščius. Turime skautų organizaciją, sportininkus ir t.t. Magdelės Zenis padėjo Magdelei pasiųsti laišką ir paketėlį. Baigiu rašyti, nes daug prirašiau. Kaip gausit laišką paketuką, parašykit, ar viskas tvarkoje buvo.
Daug sykių bučiuojame Jumis visus Jūsų Manė, Vacys ir Danutė.
Sudiev W. Butkaitis <...>.


PAMĄSTYMAI

Laiškai rašyti daugiau, kaip prieš pusę amžiaus (1956). Nuorašai pageltę, apiplyšę. Kadangi mes buvome sovietų valdžios pasmerktieji – giminės laiškus rašydavo Dėdei Jonui į Babrungėnus. Jis pasidarydavo jų nuorašus, o originalus įteikdavo reikiamu adresu. Tiek Monika, tiek Vaclovas į tėvus dėl konspiracijos laiškuose, kreipdavosi vardais, Marele, Antanai, į mamos seserį Raudienę - Magdele. Laiške minimas Zenono, tai Z. Raudys, jos sūnus, irgi karo audrų nublokštas į Australiją.

Tų laiškų originalų nebuvau matęs, tada buvau Kaune, Lietuvos Veterinarijos Akademijos studentas. Ir kai, beveik, nebeliko tų tragiškų įvykių liudininkų (dar yra periodiškai atvykstanti gyvenanti, Smilgiuose pastatytoje sodyboje, Monikos dukra D.M.Butkevičiūtė – Baltutienė), atrodo, kad koks mistinis artimųjų balsas paliepė nuvykti į senąją sodybą Babrungėnuose, velionio Dėdės vėlė, paėmusi mane už rankos užvedė ant trobos aukšto, ir iš seno giminės, suaižėjusio kubilo padavė primityvų, dermantino mokinio krepšelį, kurį taip dažnai matydavau dar būdamas gimnazistu Plungėje. Kai pagalvoju, kiek į jį sutilpo skausmo, ašarų, bėdų, susigėrusių į Sibiro tremtinių bei prievarta turėjusių palikti tėvynę, tautiečių laiškus.

Mano Dėdė išsaugojo dviejų laiškų nuorašus. Atrodė jis man padavė ir pasakė: - „paimk – paskaityk, dar ne viską parašei...“

Paskaičiau... Juose kelionė per šėlstančius vandenynus ir tropikų karštį į „pažadėtąją žemę“ po Pietų kryžiumi. Sunkūs pirmieji metai pas svetimtaučius, lietuviško darbštumo pergalė, rūpesčiai dėl artimųjų už „geležinės uždangos“, pagalba. Tėvai ir kiti giminaičiai, gavę siuntinėlius sakydavo: - „gavome dovanų iš anapus“.

Po 52 metų ir aš gavau dovanų nuo Dėdės Jono – du laiškus iš Anapus.

Į viršų...


© 2012-09-12, Jolanta Klietkutė | 15polia@gmail.com