Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
     Akistata su istorija
     Vizijos prie ąžuolo
     Apie protėvius
     Kaimas prie Minijos
     Aukso žiedai
     Dėdė Jonas
     Vizija virš Atlanto
     Kelionė per pasaulį
     Kaimo istorijos
     Du gyvenimai
     Sodybos
     Gondinga - Plungė
     Pirmoji paroda
     Pirmieji žingsniai
     Mano kalendorius
     Močiutė Emilija
     Stonkai
     Gentys
     Reziume
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


© Anicetas Stonkus

Gentys

Giminė – egzogeninė, kraujo ryšiais susijusi giminaičių grupė, genties dalis (vikipedija).

Egzogamija – pirmykštės visuomenės paprotys, draudęs santuokas, tarp tos pačios giminės vyrų ir moterų (vikipedija).

Yra posakis: „Nuo Adomo ir Ievos visi žmonės giminės“. Tai labai plati sąvoka.

Pirmoje dalyje minėjau, kad mokinantis 1948 m. Plungės gimnazijoje buvome trys Stonkai, tačiau nežinojome jokio giminystės ryšio.

Apie pavardę radau lakonišką atsakymą internete (vikipedijoje): Stonkus – lietuviška vyriškos giminės pavardė. Lietuviška! O mano nuomone grynai žemaitiška.

Mano dėdė „saulutininkas“ Jonas Bražinskis, gyvenęs 1878-1973 metais, buvo baigęs Palangos progimnaziją, turėjo mokytojo licenziją. Jis domėjosi vietovardžių ir pavardžių reikšmėmis. Man yra sakęs, kad Stonkus – sargas, sargybinis, kuris nuo piliakalnio stebėdavo aplinką ar kur nesimato laužų dūmų, pranašaujančių priešo įsiveržimą. Simonas Daukantas savo „Būde...“ rašė, kad žemaičiai sukaupdavo įvairių gėrybių (maisto) žiemai. Pasidarydavo „atstonką“ – atsargą. Tą pačią reikšmę galėjo turėti ir Stonys. Tokią versiją išgirdau iš velionio Dėdės Jono. Apie jį plačiau skyriuje „Dėdė Jonas“.

Kita versija, kad pavardė susiformavo istorijos eigoje iš patroniminių pavardžių su šaknimis „ston“, „stan“. Daugiausia šių pavardžių radau Kulių, Plungės, Platelių ir Rietavo parapijose.

Plungės seniūnijos, į kurios ribas įeina Plungės ir Kulių parapijos, radau 1775 metų inventoriuje: Antaną Stonkų - Pakutuvėnuose, Petrą Stonkų – Šimuliuose, Juozą Stonkų – Juodeikiuose, Stanislovą Stonkų - Kumžaičiuose. Toliau remiuosi Rietavo dekanato Plungės ir Kulių parapijų metrikos knygų įrašais (sutrumpintais, verstais iš lotynų kalbos).

Įrašai iki 1801 metų

1774 m.

01.06. Kulių b. komendorius Fr. Menkevičius, Antanu pakrikštijo Jokūbo ir Onos Paulikaitės – Stonkų sūnų iš Čiuželių km.

01.31. Teodoru pakrikštijo Izidoriaus ir Magdalenos Stonkutės - Jurkų sūnų iš Vieštovienų km.

1795 m.

04.08. Kulių b. komendorius J. Rymkevičius Petronėle pakrikštijo Pranciškaus ir Marijos Gelžinytės – Stonkų dukrą iš Karklėnų km.

10.11. Kulių b. Antanu pakrikštytas Jono ir Onos Meškauskaitės – Stonkų sūnus iš Karklėnų km. Kūmas Vincas Stonkus iš Pakerų km.

1796 m.

08.17. Kulių b. Komendorius J. Rymkevičius Petronėle pakrikštijo Antano ir Justinos Ališauskaitės – Stonkų dukrą iš Pakutuvėnų (pavardė rasta 1775 m. inventoriuje).

08.19. Ignu pakrikštytas Jokūbo ir Onos Paulikaitės – Stonkų sūnus iš Mažiavų km. (atrodo persikėlė iš Čiūželių km.)

1797 m.

03.18. Pakutuvėnuose mirė Antano ir Justinos – Stonkų 8 mėn. dukrelė Petronėlė.

1800 m.

06.23. Kulių p. Tilvikų km. mirė Barbora Stonkutė.

08.23. Kulių p. Vieštovienų priėmęs paskutinį šventą sakramentą, mirė 60 metų Motiejus (Mathius) Stonkus.

Iki devynioliktojo amžiaus pradžios, Kulių parapijoje radau Stonkų: Antanas Stonkus Pakutuvėnuose, Petras Stonkus Šimuliuose. Jokūbas Stonkus Čiūželiuose, Mažiavose, Magdalena Stonkutė Vieštovienuose, Pranas Stonkus Karklėnuose, Jonas Stonkus Karklėnuose, Barbora Stonkutė Tilvikuose, Motiejus Stonkus Vieštovienuose.

Renkant metrikos knygose pavardes, norint susieti jas su kitomis, giminystės ryšiais daug sunkumų. Dažniausiai būna neišlikusių vienų ar kitų metų metrikos knygų. Įrašai daryti daugiau kaip prieš 200 metų, ant įvairaus popieriaus lapų, savadarbiu rašalu, gal net žąsų plunksnomis. Kaip ankščiau minėjau įrašai buvo daromi lotynų, lenkų ir rusų kalbomis „pisorių“, dariusių įrašus ortografija irgi buvo individuali. Kiti prie raidžių dėl „gražumo“ prilipydavo įvairių uodegyčių.

Trūkstant kai kurių metų įrašų knygų randi, kad tas pats asmuo vienais metais susilaukė įpėdinių su viena žmona, o po poros metų su kita.

Pavyzdžiui:

1805.12.16 Juozapu pakrikštytas Motiejaus ir Veronikos Vitkutės – Stonkų sūnus iš Vieštovienų.

1807.02.02. Adomu pakrikštytas Motiejaus ir Joanos Simanauskaitės – Stonkų sūnus iš Vieštovienų.

1810.01.22. Prancišku pakrikštytas Motiejaus ir Joanos Simanauskaitės – Stonkų sūnus iš Vieštovienų.

 1811.03.16. Juozapu pakrikštytas Motiejaus ir Joanos Simanauskaitės – Stonkų sūnus iš Vieštovienų km. (atrodo 1805 m. gimęs neaugo).

1815.03.13. Petru pakrikštytas Motiejaus ir Veronikos Piktaitytės – Stonkų sūnus iš Vieštovienų km.

1817.08.06. Dominyku pakrikštytas Motiejaus ir V. Piktaitytės – Stonkų sūnus iš Vieštovienų km.

Iš įrašų matosi, kad Motiejui Stonkui nelabai sekėsi su žmonomis. Šeši gimimo įrašai, trys skirtingos žmonų pavardės. Apie skyrybas tais laikais nebuvo nė kalbos. Greičiausiai mirė. Tais laikais buvo labai didelis gimdyvių ir kūdikių mirtingumas. Įrašų neradau, gal knygų nebuvo, gal pražiūrėjau.
Motiejumi Stonkumi susidomėjau, nes pagal surinktas žinias jis buvo mano proprosenelio mirusio 1800 metais sūnus, mano prosenelio Jono Stonkaus (greičiausiai) vyresnis brolis.

Nuo proprosenelio Motiejaus prasideda, mano istoriniais šaltiniais, pagrįsta genealogija.

Talpinu ištraukos iš 2009 m. liepos mėnesio parašyto darbo „Močiutė Emilija“.

Stonkai

Išrašas iš Kulių parapijos mirimų registracijos knygos (Versta iš lotynų kalbos).

„1800.08.23 Kulių parapijoje, Vieštovienų kaime, sulaukęs 60 m. amžiaus, priėmęs šv. Sakramentą, mirė Motiejus (Mathius) Stonkus. Palaidotas Kulių parapijos kapinėse

Kiti įrašai leidžia teigti, kad liko du suaugę sūnūs: Motiejus ir Jonas.

Įrašas Kulių R.K. parapijos sutuoktuvių knygoje (iš lotynų kalbos)

„Aš, Kulių parapijos klebonas Motiejus Jucevičius 1804.02.08 sutuokiau jaunąjį Joną Stonkų su jaunąja Barbora Dirginčiūte (Dirgintovna). Abu iš Kulių parapijos Vieštovienų kaimo

Iš įrašų Kulių parapijos gimusiųjų knygose matosi, kad mano prosenelių sodybą dažnai aplankydavo gandrai ir parūpino gausią šeimyną.

Įrašai eilės tvarka:
1805.11.23 – sūnus Andriejus
1808.01.01 – duktė Ona
1810.01.21 – sūnus Pranciškus
1813.04.04 – duktė Marijona
1814.07.02 – sūnus Ignas
1817.05.01 – sūnus Liudvikas.
1819.01.16 – sūnus Julijonas
1821.05.06 – duktė Petronėlė
1823.08.29 – duktė Marijona
1826.05.12 – sūnus Bonifacas
1830.01.12 Kulių bažnyčioje buvo pakrikštytas jauniausias Jono ir Barboros Stonkų sūnus Antanas.

Daugiau gimimų įrašų, šioje knygoje neaptikau. Tai, greičiausiai, senelis Antanas ir aš buvome paskutiniai (pagramdukai). Tais laikais vaikų mirtingumas buvo labai didelis. Kiek jų išliko neaišku. 1813 m. gimusi dukra Marijona neišgyveno, nes po 10 metų tuo pačiu vardu buvo pakrikštyta kita mergaitė.
Apie senelio atsiradimą Pakutuvėnuose nustačiau iš sekančio įrašo, rasto Kulių parapijos mirusiųjų metrikos knygoje.

„1859.06.03 Kulių parapijos kapinėse, mirusi nuo silpnumo (ot slabosti), palaidota 8 mėnesių Antano ir Rozalijos Stonytės – Stonkų dukra Marijana

Šitas įrašas patvirtino, kad senelis iš Vieštovienų atėjo pas Stonius žentu. Stoniai nusipirko ūkį ir persikėlė į Narvaišius, palikę jaunuosius Pakutuvėnuose.

Sklido kalbos, kad močiutė Rozalija buvo labai darbšti, gabi audėja, Antanas nagingas kalvis, meistras. 

Dar man, yra tekę matyti, ant senosios klėties aukšto, nukaltą saulutę ant kapų kryžiaus, įvairius senoviškus staliaus įrankius.

Daugiau vaikelių jiems Dievas nebedavė. Rozalija, priaudusi pilnus kuparus audinių, pasiligojo ir užgęso.
„1886.05.25 Kulių parapijoje, Pakutuvėnų kaime mirė nuo plaučių uždegimo 68 m. amžiaus Rozalija Stonkienė. Liko našliu 56 m. Stonkus Antanas, Jono.“ (iš rusų k.)

Velionė Rozalija buvo 12 metų vyresnė už vyrą.

Sekantis, gana netikėtas, įrašas po 27 d. palaidojus Rozaliją.

„Tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeštaisiais metais birželio mėn. 24 d. Kartenos R.K. bažnyčios kunigas Mykolas Monkevičius palaimino moterystės ryšį tarp valstiečio Stonkaus Antano, 56 m. našlio iš Pakutuvėnų kaimo Kulių parapijos, su 22 metų mergina Emilija Maliauskaite iš Pakutuvėnų kaimo Kartenos parapijos.
Jaunojo tėvai: Jonas Stonkus ir Barbora Dirginčiūtė, gyvenantys teisėtoje santuokoje, iš Kulių parapijos Vieštovienų kaimo.
Jaunosios: Jonas ir Kazimiera Rudytė (Rudovna) – Maliauskai, gyvenantys teisėtoje santuokoje, Kartenos parapijos, Pakutuvėnų kaime.
Liudininkai: Juozas Maliauskas, Petras Mickus, Jonas Petrauskis.“ (vertimas iš rusų kalbos).

Su antra, jaunąja žmona senelis susilaukė įpėdinio mano tėvo Stonkaus Antano g. 1887 m. – ūkio paveldėtojo, dukros Antaninos, 1889 m., ištekėjusios už Mingėlos į Vieštovienus, dukros Kazimieros, ištekėjusios už Žutauto į Norvaišius ir Emilijos, ištekėjusios už Drungilo į Šimulių km. Mirė du kūdikiai: pusės metų Jonukas ir trejų mėnesių Marcelė.

Senelis galėjo mirti apie 1902 metus. Močiutė Emilija ištekėjo antrą kartą už Augustino Narkaus. Radau įrašą, kad 1905.07.07 mirė vienų metų jų sūnus Stanislovas.

Iš tėvų kalbų žinau, kad senelis buvo palaidotas Kulių kapinėse ir jo kapu rūpinosi teta Antanina Mingėlienė.

Mano tėvas 1913 m. vedė iš Platelių valsčiaus Babrungėnų km. 1890 m. gimusią ūkininkaitę Mariją Bražinskytę ir parsivežė į Pakutuvėnus. Į sodybą greitai įjunko gandrai ir jau 1914 m. sausio mėnesį atsirado vyriausias sūnus Antanas. Jis mokėsi Plungės gimnazijoje, paskui baigė Kretingos žemės ūkio kursus, išėjo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, buvo šaulys, tarnavo pasienio policijoje. Sovietų okupacijos metu buvo represuotas už ryšius su partizanais, kalėjo Sibiro gulaguose. Grįžęs dirbo Klaipėdoje pečdirbiu. Turėjo iš pirmos santuokos dukrą Danutę iš antros augintines Elvyrą ir Zitą.
Palaidotas 1991 m. prie Vilniaus – Karvelišlių kapinėse.

1914 m. mano tėvas buvo mobilizuotas į caro armiją, dalyvavo pirmajame Pasauliniame kare, prie Gumbinės, pakliuvo į vokiečių belaisvę. 1914 m. atsisveikinant dar spėjo atlikti savo vyrišką pareigą ir 1915 m. kovo 5 d. gimė vyriausia dukra Monika. Apie ją plačiau parašiau pirmoje dalyje prie krikšto įrašo, daryto Plungės bažnyčioje. Tėvelis sugrįžo iš karo.

1921 m. gimė duktė Aurelija. Mokinosi Aleksandravo pradžios mokykloje, baigė Kretingos žemės ūkio kursus, praktikavosi ūkininkauti namuose. 1944 m. ištekėjo už Juozo Šakinio iš Šimulių kaimo. 1949 m. buvo su šeima ištremta į Sibiro šiaurę, prie Lenos Bodaiko prieplaukos. Grįžusi prie Kretingos Padvarių kaime nusipirko sodybą. Užaugino trsi sūnus: Juozą, Zenoną, Antaną. Mirė 2009 m. birželio mėn. Su vyru palaidota Kretingos kapinėse.

1923 m. gimė sūnus Zenonas, mokinosi Aleksandravo pradinėje ir Plungės bei Kretingos gimnazijose. Baigė du Dotnuvos žemės ūkio Akademijos kursus. 1944 m. spalio mėn., artinantis sovietinei okupacijai, pasitraukė į vakarus. Iš vakarų Vokietijos pabėgėlių stovyklos pagal kontraktą išvyko į Kanadą, įsikūrė Hamiltono mieste. Vedė, užaugino vieną sūnų Audrių ir dvi dukras Danutę ir Silviją. Susilaukė anūko Povilo Stonkaus. Mirė 2003 m. sausio mėn., palaidotas lietuvių „Anapilio“ kapinėse prie Toronto.
1928 m. – Jonas. Mokinosi Aleksandravo pradžios mokykloje. Plungės gimnazijoje. 1944 m. spalio mėnesį kartu su kitais: sese Monika Butkevičiene, Zenonu, Bronele, mūsų tėvu ir manim traukėsi į vakarus. Bet nesėkmingai. Karo keliose mūsų šeima išsibarstė. Tėvas, Jonas ir aš Pomeranijoje pakliuvome rusams. 1945 m. gegužės pabaigoje grįžome į Pakutuvėnus. Nors tarybų valdžios nebuvome mėgstami, tačiau išvengėme tremties (tris kartus pasislėpėme). Jonas baigė Kretingos žemės ūkio mokyklą. Bitininkavo Kaišiadorių taryb. ūkyje. Tarnavo armijoje. Grįžęs baigė mechanizatorių kursus, vėliau Rietavo ž.ū. technikumą. Visą laiką dirbo Aleksandravo kolūkyje. Atkūrus nepriklausomybę, Pakutuvėnuose atsiėmė tėvų žemę, pradėjo ūkininkauti, bet 1997 m. gruodį sunki liga palaužė. Palaidotas prie tėvų Pakutuvėnų kapinėse. Užaugino du sūnus. Pranas inžinierius – geologas. Jonas tęsia tradicijas ūkininkauja paveldėtose žemėse.

1929 m. gimė sesuo Bronelė. Baigė Aleksandravo 5 skyrius. 1944 m. kartu su vyriausia sese Monika Butkevičiene pasitraukė į vakarus. Kurį laiką buvo pabėgėlių stovykloje, vėliau pagal kontraktą išvyko dirbti į Angliją. Ten ištekėjo už lietuvio Malecko. Vėliau išvyko į JAV. Įsikūrė Čikagoje. Užaugino dvi dukras. Turi 4 anūkus.

1933 m. balandžio 27 dieną gimiau aš – pagrondėnis. Po nepasisekusio karo metu vizito į Vokietiją tėvas, Jonas ir aš grįšime į Pakutuvėnus. 1953 m. pasisekė pabaigti Plungės gimnaziją ir įstoti į Lietuvos Vet. Akademiją, kurią baigęs pagal paskyrimą dirbau veterinarinį darbą Suvalkijos krašte. Vedžiau marijampolietę. Užauginome žemaičio ir suvalkietės mišrūną sūnų Vaidotą. 1993 m. išėjau į pensiją.
Turėdamas laiko, studijuoju gimtojo krašto istoriją, užsiimu kraštotyra. Tam pagrindinį stimulą davę anūkai. Sūnus dirba ir gyvena Vilniuje. Baigęs Kauno Politechnikos institutą, užsiima verslu.
Kai buvo maži anūkai, dažnai nuvykdavome su močiute (žemaitėška, vakum kavuotė) jų prižiūrėti. Tada pakaitomis pradėjom lankytis istorijos archyvuose, bibliotekose. Sukaupiau daug istorinės medžiagos. Reikėjo ją apdirbti, paviešinti. Taip ir pasidariau kraštotyrininku – mėgėju. Tiek apie mūsų šeimos Stonkus iš Pakutuvėnų.

Mano genealoginio medžio šaka atrodytų taip: Motiejus – Jonas – Antanas – Antanas – Anicetas – Vaidotas. Iki 2010 metų 7 kartos Stonkų.

Matosi, kad nuo 1775 m., kai visose Plungės seniūnijoje tebuvo tik 4 pavardės, 19 a. pabaigoje ir 20 a. pradžioje jų tiek atsirado, kad į vieną genealoginį medį nebesukabinsi. Subujojo visas gojus – Stonkynas (kaip beržynas, alksnynas).

Kyla klausomas, iš kur jų tiek atsibastė?

Mano tyrinėjimo daviniais, remiantis 1784 m. Rietavo seniūnijos inventoriumi ir Platelių parapijos metrikos knygomis, ten buvo daugiau Stonkų. Kaimyninės parapijos. Iš ten galėjo atsikelti į tuščias žemes, kartu su kitais ir Stonkai.

Mano mama, Marija Bražinskytė buvo iš Platelių parapijos Babrungėnų kaimo; tėvo giminės iš Vieštovienų.

Mama, pasakojo, kad juos suvedė Stonkai iš Babrungėnų. Reiškia tų kaimų Stonkai palaikė ryšį. Kiti Stonkai galėjo atsikelti iš Rietavo parapijos.

Labai sparčiai Stonkų skaičius pradėjo didėti nuo 19 a. pradžios. Dvidešimto amžiaus pradžioje jau visuose Plungės ir Kulių parapijų kaimuose, ta pavardė minima.

Įvyko, lyg koks, Stonkiškas demografinis sprogimas. Neanalizavau kitų pavardžių plitimo, tai negaliu teigti savo nuomonės, apie Stonkų vyriškumo išskirtinumą.

Tačiau, kai pagalvoji apie sąlygas...

Rudens ir žiemos naktys ilgos. Apšvietimas (balanos, lajinės žvakės, vėliau žibalinės spinksulės ir lempos) brangus ir nepatogus. Nebuvo ir nežinojo visokių „mondrybių“. Kiek Dievulis duodavo – tiek ir gimdavo. Tų laikų medicinos lygio ir higienos supratimo išdavoje mirdavo daug kūdikių ir mamų.
Nebuvo įprasta ilgai gedėti, našlauti. Namuose buvo reikalinga moteris – tiek darbui, tiek meilei.
Pagal metrikos knygų įrašus Motiejus Stonkus susilaukė įpėdinių nuo trijų žmonų. (Dvi galėjo būti mirusios).

1862 m.
Pagal mano paruoštą statistiką Kulių parapijoje vaikų – 1-15 metų amžiaus mirė

37 – nuo kokliušo
20 – tymų (lenk. odros)
49 – nuo silpnumo (ot slabosti)
1 – džiova

Jaunuoliai 15-20 metų

2 – nuo pūlinių

Suaugę

12 – nuo karštinės (goriački). Manau nuo šiltinės (A.S)
12 – džiovos
15 – senatvės

Viso mirė vaikų (1-15 m.) – 107 – 72,3%
Jaunuolių (15-20 m.) 2 – 1,3%
Suaugusių (24) – 16,2%
Nuo senatvės – (15) – 10,14%

1871 m. Kulių parapijoje mirė viso 119. Vaikų 0-10 m. 72 - 60,5%
1899 m. Kulių parapijoje mirė viso 205. Vaikų 0-10 m. 133 - 64,8%
1904 m. Kulių parapijoje mirė viso 217. Vaikų 0-10 m. 147 - 68,4%

Per tuos 4 metus parapijoje mirė 458 vaikai (0-10 m.) 66,8%.

Graudi statistika ... Tačiau, kaip ten bebuvo, gyventojų skaičius augo.

Šeimos klausimais buvo sava filosofija ir folkloras. Vaiku būdamas, prilindęs prie besikalbančių suaugusiųjų, išgirsdavau, tada man dar nesuprantamus, pasakojimus. Tuo laiku, kai „vaikais rūpinosi gandras“, kitus su ledais pavasarį atplukdydavo Minija (mane), o kiti vietoje kopūstų darže išdygdavo. Vėliau, mąstymas pasikeitė.

 
Folkloras

Dėl šeimos, kai būdavo sunku daug burnų pavalgydinti pasiteisindavo: - „jok tas yr biedna pavėlga“, „tas paukštielis į mėjgą naveiz“. Dar gaspadinė pridurdavo: - „Vo, kas tuo knebėnė nanuor?“ Taip ir prisknebinėdavo, prisivilgydavo. Apie gaspadorius, kuriems dažnai gimdavo vaikai sakydavo: - „anims tonke rek šieninke šiaudus mainytė“. (Susitrindavo likdavo akselys). Apie pajėgų vyrą: - „ons, na tik mėjguotė į luovą lėp“. Aišku, kaip dabar galima girdėti sakant: - „Su svetima permiegojo“, bet koks mūsų senolis būtų paklausęs: - „Vo, a, tėjk jau prispruogės bova kliunki velnium, kad ožmėga?“ Man betenka tik didžiuotis senuolių lovos tradicijomis tauta neišnyko.

Bendravimas

Šiais, globalizacijos laikais, kai vienos giminės, ar šeimos nariai gali būti išsibarstę po visą pasaulį, bendravimas nesudaro didelių problemų. Internetas, elektroninis paštas, telefonai daug greičiau sujungia Pakutuvėnus su Oklahoma Amerikoje, negu mano tėvulis 20 amžiaus viduryje pasiekdavo už 200 metrų gyvenantį kaimyną Brazdeikį.

Tada, kai aš gimiau ir augau patriarchaliniame Pakutuvėnų kaime, paprastas dviratis buvo baisiai „sudėtinga mašinerija“, - prestižinis transportas. Susisiekimo svarbiausia priemonė buvo kinkinys.

Gyvenimo būdas sąlygojo ir bendravimą. Buvo savos šventės, tradicijos, papročiai.

Vaikai augdavo ir skirstydavosi – „sukdavo savo lizdus“. Vienas paveldėdavo ūkį (bota kriokis). Pasitaikydavo, bet ūkio skaidymas į dalis nebuvo toleruojamas. Likusiam ūkyje tekdavo suruošti kraitį, atiduoti dalis kitiems, nukaršinti senuosius.

Tarp išsiskirsčiusių šeimos narių vis tik likdavo artimi santykiai, ypač su arčiau gyvenančiais. Padėdavo vieni kitiems darbuose, ar kituose reikaluose.

Mano tėvo vyriausia sesuo Antanina buvo nutekėjusi į Vieštovienus už A. Mingėlos (prie ąžuolo). Jie turėjo gausią šeimą. Jų vyriausias sūnus, mano pusbrolis (g. 1915 m.) pasakojo, kad jį mano tėvas dažnai kviesdavo padėti darbuose. Atsilygindavo pinigais, ar natūra, milo ar kitokio audinio gabalų sermėgai ar kelnėms, avikailių kailiniams ir t. t. Tai buvo parama abiem pusėms. Ypač artimai tėvai bendravo su teta Kazimiera Stonkute – Žutautiene, gyvenančia kitoje Minijos pusėje, Norvaišių kaime. Kai statėsi kluoną, tėvai iš savo miško davė medienos. Pirmos sovietinės okupacijos (1940–41 m.) pavasarį po sėjos bolševikai įsakė stambesniems ūkininkams pristatyti dideles grūdų pyliavas. 

Neįvykdžius grėsė kalėjimas. Čia padėjo teta Žutautienė. Vaikams krikštyti kūmais stengėsi kviesti artimiausius gimines. Vyriausios sesės Monikos krikšto mama buvo A. Ivinskienė iš Kaušėnų k. (mamos sesuo), mano – teta Žutautienė.

Giminės susitikdavo, pasikalbėdavo turguose, jomarkuos. Labai didelę reikšmę turėjo svarbiausi parapijų atlaidai. Į Kulių „Škapliernas“ atlaidus ruošdavosi ypač kruopščiai. Net iš tolimesnių apylinkių atvykdavo giminaičiai. Po pamaldų (po visam) rinkdavosi suneštiniams pietums „Liotėkas suodne“. Alkoholiu nepiktnaudžiaudavo: padarydavo po vieną kitą gramą – kas be ko. Pagrindinis tikslas buvo pasikalbėti, pasidalinti naujienomis.

Giminių pabendravimas vykdavo gimus kūdikiui per krikštynas, bet didžiausias alasas – per vestuves. Stengdavosi pakviesti artimiausius gimines, kaimynus, o ir ne tokius artimus giminaičius, jeigu jie buvo kunigai, daktarai ar kitokie mokslo vyrai.

1944 m. kovo mėnesį Pakutuvėnų p. klebonas J. Alšauskis su visomis šv. Sakramento apeigomis palaimino moterystės santuokos ryšį Stonkutės Aurelijos iš Pakutuvėnų kaimo su Šakiniu Juozu iš Šimulių kaimo. Liudininkai – piršlys Guščius Vaclovas, vainiksegiai – Stonkutė Br. ir Šakinis St.
Piršlys pagal tų laikų tradiciją už paslaugą gavo natūrinį atlyginimą – naujus juchtinius aulinius batus.
Vestuvėse dalyvavo parapijos klebonas, su automobiliu iš Plungės atvažiavo pusbrolis daktaras Vl. Ivinskis, Kretingos gimnazijos muzikos mokytojas, būsimasis garsus kompozitorius – maestro E. Balsys. Trys studentai, penki gimnazistai ir daug kitų svečių. Aš, su dar nebaigtu Aleksandravo pr. Mokyklos keturių skyrių išsilavinimu, tupėjau ant žemiausios čia dalyvaujančių inteligentų laiptų pakopos ir smalsiomis akimis, kaip objektyvais fiksavau visus įvykius. Dar ir šiandien prisimenu, kiek buvo ant „parietkas pėjtų stalo bapkų“ (6).

Kitas, nelinksmas giminių, artimųjų ir kaimynų susibūrimas būna išlydint „išeinančius“. Šiuo atveju nekviečiama, o pranešama apie įvykusį liūdną faktą. Čia jokios saviveiklos – viskas vyksta pagal nusistovėjusią amžių bėgyje tvarką – ritualą.

Gentys

Kaip rašiau pradžioje: „giminaičių grupė, genties dalis“. Šeimos nariai, antros eilės pusbroliai, tetos, dėdės su kuriais daugiau bendraujame, vadinasi giminaičiai.

Tolimesnius, su ta pačia pavarde, ar kita vadindavo gentimis, gentainiais. Pagal pavardę senolių Motiejaus ir Jono palikuonys, nors nepažįstame, nebendraujame, bet pagal kraujo ryšį, genus esame gentainiai. Priklausome Stonkų genčiai. Tuo pačiu principu susidarė Bražinskų, Ivinskių, Raudžių ir kitos gentys.

Mano tėvelis buvo E. Maliauskaitės – Stonkienės sūnus. Taigi priklausau ir Maliauskų genčiai.
Rastas žinias apie Maliauskus patalpinau darbe „Močiutė Emilija“. Įdedu išrašus.
 
Maliauskiai
Sodyba, iš kurios senelis paėmė savo jaunąją žmoną, buvo pačiame Pakutuvėnų kaimo vakariniame pakraštyje. Tenai Pakutuvėnų folivarkas, kurį kunigaikštis Ireniejus Oginskis kartu su Plungės dvaru 1873 m. nusipirko iš Zūbovų. Manoma, kad folivarką valdyti kunigaikštis į Pakutuvėnus pasikvietė J. Maliauskį.

Prosenelio J. Maliauskio šeima buvo gausi. Nevisi žinomi Maliauskaičių vardai. Tik pavardės pagal vyrus. Negaliu jų sustatyti į eilę pagal amžių, nes jokių įrašų neaptikau.

Žinoma, kad viena Maliauskaitė nutekėjo už Kryževyčiaus į Kepurėnus, kita už Kupšio į Kretingą, trečia už Brazdeikio, ketvirta - Emilija – kaimynystėje už našlio A. Stonkaus. Ūkyje liko vyriausia Kristina Maliauskaitė ištekėjusi už Marijono Jašinskio iš Abakų kaimo, Kartenos parapijos. Įrašas Kartenos R. K. bažnyčios krikšto knygoje.

1899.12.23–26 Skolastika pakrikštyta Marijono ir Kristinos Maliauskaitės Jašinskų duktė iš Pakutuvėnų km. Kartenos parapijos.

Dar buvo du sūnūs Kazimieras ir Albinas.

Kazimieras buvo nevedęs, kurčias, gyveno tėviškėje, kartais ateidavo ko padirbėti ar pabūti pas mus ar kitus giminaičius.

Albinas buvo siuvėjas. 1939 m. vokiečiams okupavus Klaipėdą, persikėlė į Plungę.

Ūkio paveldėtoja – Kristina Jašinskienė, turėjo keturias dukras: Marcelę Sakavičienę, Skalastiką Valužienę, Kristiną Brazdeikienę ir ūkio paveldėtoją Antaniną Sauserienę. Sūnus Vincentą, Stanislovą, Povilą, Juozą.

Tiek, kol kas apie Maliauskių gentį.


© 2010-06-15, Jolanta Klietkutė | 15polia@gmail.com