Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
     Akistata su istorija
     Vizijos prie ąžuolo
     Apie protėvius
     Kaimas prie Minijos
     Aukso žiedai
     Dėdė Jonas
     Vizija virš Atlanto
     Kelionė per pasaulį
     Kaimo istorijos
     Du gyvenimai
     Sodybos
     Gondinga - Plungė
     Pirmoji paroda
     Pirmieji žingsniai
     Mano kalendorius
     Močiutė Emilija
     Forumas
     Stonkai
     Gentys
     Reziume
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


© Anicetas Stonkus

Sodybos

 

Įvadas

Žmogus, kaip ir visi biologiniai objektai, kad galėtų išgyventi ir pratęsti rūšies egzistavimą privalo maitintis ir prisitaikyti prie supančios aplinkos. Evoliucijos eigoje keitėsi aplinka, biologinės rūšys ir atskiri individai. Vieni neprisitaikę išnyko, kiti keitė savo formą, egzistavimo būdą – vystėsi viena ar kita kryptimi. Mūsų planetoje ant aukščiausios pakopos atsistojo primatų atstovas žmogus – homo sapiens.

Jis užvaldė visas žemės klimatines lygiagretes nuo šiaurės iki pietų ašigalio. Skirtinga aplinka, sąlygojo ne tik išvaizdą, bet ir būdą, papročius, įgūdžius. Evoliucijos eigoje plaukuotą kailį pakeitė į švelnesnę odą. Buvo priverstas išmokti dirbtinai, įvairiose klimatinėse sąlygose reguliuoti kūno temperatūrą.


Žmogus nuo šalčio ir darganų pradėjo ieškoti prieglobsčio olose ir urvuose, dangstytis nukautų žvėrių kailiais, statytis primityvias palapines ir būstus, naudotis ir saugoti ugnį.

Istorijos bėgyje prisijaukinus gyvulius ir pradėjus verstis žemdirbyste patalpų reikėjo ne tik patiems, bet saugoti gyvuliams, derliui, pašarui. Taip pradėjo kurtis sodybos.

Neturiu tikslo gilintis kaip šitas procesas vystėsi įvairiose pasaulio platumose, apsiribosiu Žemaitija ir Pakutuvėnais.

Sodybos

Sena sodyba. M. Stonkuvienė (aliejus)

Pradėsiu ištraukomis iš Simono Daukanto „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“, išleisto 1845 m. Petrapilyje ir naujai išspausdinto 1993 m. Vilniuje.

Autorius rašo: „...Tas dar yra stebuklingesniu, jog tose giriose ilgainiui įsikūrė, atsikieminėdami [išsiskirstydami atskirais kiemais, atsidalindami] vienkiemiuose per gerą šaukimą nuo kits kito taip, idant balsą gaidžio ar šunies savo Susiedo [kaimyno] galėtų girdėti, ką darė jau dėl išvengimo tarp savęs barnių, kurie it [itin, labai] veikiai galėjo keltis, turint lygiai [kartu, drauge] pievas, dirvas ir daržus, jau saugodamies nuo gaisrų, idant, vienam trobesiui užsidegus, negalėtų ugnis prigauti susiedo trobesio, arba, nutikus viename kieme kokiai nočiai, idant antrasis, girdėdamas savo susiedo šunis lojant, pats galėtų tuo tarpu pasitiekti ojų  [pavojų] nuo savęs remti ar antram pagalbą duoti, jei to būt reikę.

Taip šiandien dar daugioj vietoj tikrieji lietuviai tebgyvena atsikieminėję savo vienkiemiuose Žemaičiuose, Kurše, Parusy bei Kalne.

Pirmasis jų trobesys tose giriose vadinos nams, arba namas, namaitis, dėl ko ir visa tauta nuo prašaleičių nomadžiais buvo vadinama, beje, žmonės, namuose gyvenantys (1. Dziennik Warszawski, 1826 r., t. IV, s. 37; 2. Lepner, Preusch. Littauer, VIII, S. 71; 3. Johan. Lasicius, De diis Samagitarum et alior. Sarmator., Basileae, 1615, pag. 1 et 44.). Tas trobesys, kurį šiandien dar daugioj vietoj gal regėti, buvo pailguotinas [pailgas] ketvirtainis, be lubų, į pietus su skliautais, kuriuose netoli nuo čiukuro buvo trys langeliai, rąste išpjauti, vienas aukščiau, o du žemiau per du rąstu, platumo kaip balandis galėjo įlėkti, nuo vanago vejamas, ir dūmai išrūkti. Po skliautais į pietus buvo durys, didžiosiomis vadinamos, pro kurias mažne su vežimu galėjo įvažiuoti, nuo rytų pusės buvo mažosios durys, o šaly jų langelis nuo saulėtekio, taip pat rąste per augumą nuo žemės dėl šviesos iškirstas; po tuo langeliu namo pusėj duobė iškasta, į kurią pylė paplavas ir kitą įurštą [priterštą, pribjaurotą] vandenį, iš kurios duobės tekėjo pro namo pamatą į griovį, kursai išvestas buvo namo pasieniu lauko pusėj pakalniui. Per penkis ar šešis sieksnius nuo didžiosios angos buvo pervarinė [skersinė] siena, kuri abi šalini sieni jungė, kurioje buvo dvejos durys. Vienos ėjo į kamarą, kurioje sula buvo laikoma ir kiti baldai, nuo ko jau sulos, jau baldų kamara vadinos.

Antrosios durys toje pervarinėj sienoj tokio pat mažne didumo buvo kaip didžiosios, vedė iš namo į tvartą, arba kūtę, taip vadinamą nuo žodžio tverti, nuo ko paskui visą gyvenimą tvaru, arba dvaru, vadino, kursai pradžioj iš virbų nutvertas buvo, vienas šalines sienas su pačiu namu turįs, kuriame tvarte buvo gyvuliai pasieniais prisieti, beje, karvės, jaučiai. Vidury to tvarto buvo avys, atskiestos [atskirtos] keturiomis gardėmis, nuo kurių vadinos gardu; už to tvarto vėl buvo kūtė, arklių tvartu vadinama, vis tarp tų pačių šalinių namo sienų stovėjo; arkliai jau prie užėdžio [ėdžių] pririšti, jau palaidi, kariai [kumeliai, kumeliukai], arba kumeliai, nuo senių arklių atskiesti ir kartimis kampe užšaudyti stovėjo; ta arklių kūtė turėjo nuo saulėtekio duris, pro kurias arklius ir bandą varė girdyti, jaukiam orui esant, speiguotie [speigui esant] drungnu vandeniu iš namo geldose girdė. Už tos arklių kūtės buvo dar kiaulių kūtelė, arba tvartelis, kartais neb tose pačiose namo šalinėse sienose, bet pridurtose prie galutinės namo sienos ypatiniu [atskiru] rentiniu, daug žemesniu už namo sienas. Žąsys, pylės [antys] bandos tvarte buvo laikomos. Ir taip gaspadorius, sėdęsis ant suolo namo pasieny, visą savo piešą [kaimenę, mantą, turtą] galėjo regėti.

Stogas to namo pirma buvo mauknomis klotas, idant kibirkštys, iš ugnies lėkdamos, neįkibtų, o ant tų mauknų viršaus — ilginiais. Asloje paties namo juo į kampą kamaros linkan buvo kartais duobė ketvirtainiška iškasta į kelio mierą [aukštumą] gilumo, ugnaviete vadinama, taip erta [erdvi], jog gaspadinė, valgį virdama, galėjo apsukui vaikščioti, kad kiti, ant kranto susėdę, kojas žemyn nuleidę, šildės. Greta kamaros sienos per pustrečio sieksnio ėjo pervarinė drūkta sija, arba balkis [sija], kuri abi šalini namo sieni jungė; nuo kamaros sienos ant tos sijos buvo dvi puskazilininki [pusės kazilo, gegnės storumo] karteli, per pusantro sieksnio nuo viena antros užšlieti [užklotos, uždėtos] ir lentomis pratašinėmis [tašytinėmis] nuo pat sienos kamaros lig pat sijos apgrįsti, kurios vadinos užlomis, nuo žodžio užleisti, jog buvo nuo kamaros ant tos pervarinės sijos, arba balkio, užleisti. Po tomis užlomis per uolektį dvi karteli tvorininki [tinkančios tvorai, tvorinės] pasieti vytimis, vienais galais į kamaros sieną stipriai įremti skylėse, tai lietai [tikslui, reikalui] išręstose, ant kurių kartelių krovė medžius ar rudenį mėsą kabinėjo džiovinti, nuo ko ir kriaute vadinos.

Ant pat vidurio tos duobės ar ugniavietės skersai tųdviejų karčių buvo perdėtas ąžuolo mietas ir stipriai tenai pririštas vytimis, prie kurio pačiame vidury buvo pasietas ąžuolo ramentas, vąšu [vąškaru] vadinamas, žemajame gale su (kibekliu pa-kumpusios šaknies it nosia, iki pat ugnies nutįsęs taip, idant katilas, atkabintas [užkabintais] valgiui virti, galėtų kaisti ir virti. Dar buvo ant to mieto, arba aksties, ant kurio ir vąšas kybojo, pasieti keli svarai ledinės druskos ant šniūrelio taip, jog gaspadinė, atrišusi nuo vąšo šniūrelį, galėjo druskos kliupurį [gabalą] į katilą įleisti ir vėl pamirkiusi aukštyn patraukti, kursai, iškeltas iš viralo, lašėjo tenai iki nudžiūnąs. Užugnėj [už židinio, užpelenėj] ant šalinės namo sienos buvo lentyna, ant kurios sugrįsti [sudėti, sustatyti]  mazginiai, beje: kaušai, samčiai, druskinės, bliūdai, menturiai, stovėjo. Po ta lentyna kybojo kurvis, kuriame šaukštai, taurės, tauragės, iš kurių gėrė, buvo sudėti. Pasieniais to namo buvo platūs ąžuolo suolai, ant kurių dieną sėdėjo, o naktį, kojas sudūrę, gulėjo. Ant čiukuro namo buvo lėkiai antkabinti, o stogo sketeras spaliais apkrautas ir velėnomis per dvi uolektį ilgomis apsluoguotas [apslėgtas, apspaustas].

Senovėj kalnėnai ir žemaičiai tame trobesy visus namų darbus atliko: alų, midų darė, žlugtį žlugino, namo asloj dirbo ratus, tekinius, važius, roges, šlėdes [dideles roges, šlajas], arba šlajas, kubilus ir kitus - indus, žambius [medinius arklus], akėčias, milus ir tūbus [veltinius] loviuose vėlė; trumpai sakant, jų namas buvo trobesys, kuriame, kokiai norint esant pagadai, žmogus, nuo saulės ir nuo darganos paglemžtas [apgintas], galėjo brūzti, kokį noris išsiėmęs knebinį, nesgi tenai visados ugnis kūrinos, prie kurios pablaka susėdę šildės ir permerkti nuo lytaus ar krušos džiovinos, vasarą tenai valgė, rudenį ir žiemą stotkus arba baldus ir kitą namų padarynę, beje, žambius, akėčias, ant sulos kamaros sukeltus, laikė...“

Toliau išvardijami kiti sodybos trobesiai, jų vidaus surėdymas. Iš viso ūkyje galėjo būti iki 10 įvairios paskirties pastatų.

Kitas garsus žemaitis gimęs Žlibėnų parapijoje Purvaičių kaime profesorius Ignas Končius savo monografijoje „Žemaičio šnekos“ išleistoje 1961 m. Londone rašo apie mūsų krašto pobaudžiavinį XIX a pabaigos ir XX amžiaus pirmos pusės kaimą. Joje nuostabiai aprašyti sodybos ir pastatai, gyventojai, kiemai jų gyvenimo eiga. Tarpusavio santykiai, darbai, tradicijos, papročiai, pažiūra į gamtą, aplinką.
Skyrelyje „Sodyba“ rašo:

„Sodyba pareina nuo ūkio stambio. Daugiau žemės turi ūkininkas, jo sodyba platesnė: didesni trobesiai, erdviau suskirstyti. Juo smulkesnis žemvaldis, juo sodyba mažesnė,, mažiau trobesių, ir trobesiai mažesni.

Lietuvos ūkininkų valdomosios žemės stambi Nepriklausomybės laikais nusako šie skaitmenys: ūkininkų, turėjusių nuo 1 iki 5. hektarų žemės, buvo 48.805, nuo 5 ligi 10 ha 74.798, nuo 10 ligi 20 ha 89.672, nuo 20 ligi 30 ha 33.125, nuo 30 ligi 50 19.822, daugiau kaip 50 ha 7.653. Darbininkų įvairiose įmonėse, neskaitant žemės ūkio darbininkų, tebuvo 34.000.

Žmonės žemaičiuose gyvena sodose (kaimuose), vienkiemiais. Kiti yra trobelninkai -grytelninkai, kumečiai, metininkai, šimtadieniai (prie dvarų).

Labai retai teaptiksi žemaičiuose aukštaitiškus (lietuviškus) kaimus, kur sodyba, prie sodybos: iš gatvės matai gyvenamąjį namą, pastatytą galu į gatvę, dar vartai į priekiemį. Jokio kiemo. Siauram sklype tepatelpa tik namai po kits kito ir pravažiavimas. Jau antroje pusėje pravažiavimo — kaimyno namų nugaros — tvoros nereik. Namų eilėje tolėliau klojimas. Sakysim, mano gimtasis kaimas: 17 kiemų, po 20 - 24 ha, eina tris kilometrus. Jokios „ulyčios". Toli nuo kiemo iki kiemo. Kiemai ne eilėje. Vienos sodybos vienoje  pusėje upelio (Sausdravo), kitos — kitoje.

Tėviškės sodyboje buvo šeši pastatai: gyvenamasis namas — numa — troba, klėtis, tvartai, daržinė, jaujas, roupė, neskaitant žardinyčios, brago“.

Nors S. Daukantas „Būde“ aprašo senovės žemaičių gyvenamą namą, tačiau ir po kelių amžių profesoriaus tėviškės troba dar turėjo tam tikrą panašumą.

„Tėviškės gyvenamasis namas - abiem. laužtais galais su įėjimais iš kiemo ir iš užduralio. Iš kiemo įeini į priemenę (prisėdnį). Priemenėje dvejos durys: vienos į priemenę iš užduralio arba 1 kaminą, kitos į gerąją menę - į gerąją trobą. Be šitų įeinamųjų durų ši troba turi dar dvejas duris: vienos į prastąją trobą, kitos į gerąjį alkėrį.

Priemenės nuo kita kitos atitvertos moline siena - kamino siena. Kaminas teturi apačioje dvi sienas: sakytoji ir kita pagal prastąją trobą ir kiek įsikiša į gerąją trobą - į menę. Lig ir tarp priemenių siena nėra per namo vidurį išvesta užduralio pusės priemenė platesnė, čia ugniakuras (ugniavietė) kampe tų dviejų molinių sienų, su dviem ąšais - valgiui ir jovalams virti; aukštai kamine - pakriautis mėsai rūkyti, druskai laikyti, šioje priemenėje dar yra išsikišus duonkepė krosnis. Pati krosnis prišininkėje (patalpa pagal užduralį). Iš tos priemenės yra durys į prastąją menę, duralės į užduralį. Duralės: tai yra  pusiauvėrinės. durys, tik ne išilgai durų pusiauvėrinės, o skersai, - atsidaręs viršutinę dalį - užsikvempęs gali spoksoti į užduralį, - nei kiaulė nei žąsis neįeis į priemenę. Apatiniosios tų durų duralės vienos pačios nebuvo atidaromos. Paprastai viršutinės duralės visuomet būdavo atdaros - lango nėra priemenėje - jos atstodavo langą; pro čia lėkdavo vištos ant trobos, - čia buvo jų laktai: višta nutupia pirma ant apatiniųjų duralių, paskui ant viršutiniųjų, toliau ant lentos tarp prišininkės ir prastosios trobos.

Prišininkė paprastai taikoma karšinčiams. Karšinčių nesant, čia sudėti kalvaratai, sugriautos staklės, kubilai ir t.t.

Iš priemenės durys į prastąją trobą. Tuoj netoli durų kampe prie krosnies „kaminas": molio nudrėbtas, nelyginant stalas su tuščia, vieta apačioje (per didelius šalčius čia vištas laikydavo). Ant to „stalo" ugniavietė; prie sienos ant ugniavietės atsukamas ąsas trikojams kabinti. Ugniavietės viršuje molinis kuptūras su skyle pro lubas (pro stogą jis nebuvo išvestas). Skylė užkišama kamščiu: storokas mietas, kurio vienas galas apsiūtas rutulio pavidalu skarmalais, 20-30 centimetrų skersmens, kad kietai užkištų kuptūro skylę. Iš šios menės durys į gerąją menę ir kitos į prastąjį alkėrių. Menėse po du langu. Gerajame alkėriuje vienas langas į kiemo pusę, kitas iš galo. Prastajame alkėriuje tik iš namo galo tėra langas.

Iš kiemo pusės dar yra durys į vadinamąjį svirnalį. Tai tais laikais atstodavo klėtį, kada atskiro „klėties" pastato dar nebuvo, čia įtaisytos miegos grūdams, čia vilnos laikomos, verpti paruoštieji linai, čia viduryje prie balkių pakabinti kretilai su džiovinamais sūriais, čia sampilinio pieno kubilatis, čia sūdoma mėsa. Į čia suneša ir kamine išrūkytą mėsą, nors kamine ir per vasarą dar tebekabodavo lašinių paltys, kumpiai.

Vėliau prie gyvenamojo namo buvo pridirbtos dar dvi kamaros ir tvartalis. Į vieną kamarą durys iš kiemo, į kitą iš namo galo, į tvartalį iš užduralio pusės. Kamara į kiemą buvo mano kamara. Iš galo buvo mėsinė kamara. O tvartalis buvo reikalingas penams per šalčius pasislėpti. Mat, penams užtverdavo pagal namo užduralio sieną (pagal prišininkę). Jėdalą jiems pildavo iš priemenės rine per sieną tiesiog į geldas penų užtvaroje.

Vėliau tai buvo panaikinta: iš prišininkės, tvartalio ir svirnalio padarytos trys patalpos; svirnalyje iškirstas langas į kiemą, įdirbta krosnis“. (Straipsnis „Gyvenamas namas“ 1 t. 62-64 psl.)

Kaime sodybas sudarė ne tik pastatai, bet ir visa infrastruktūra: kiemas, sodas, daržai, darželiai, prie kluono – žerdėjna, prie tvarto – laidoris, keleliai, takai, tvoros, prūdai, šuliniai, aviliai. Sodybos paprastai būdavo aptvertos ar dalinai apsodintos medžiais.

Kad gyvuliai ir paukščiai nepridarytų nuostolių, viduje būdavo atitveriami sodai, uogynai, daržai.
Gatvinio kaimo sodybos skyrėsi nuo vienkiemių. Pakutuvėnai buvo viensėdžių kaimas.

Amžių bėgyje sodybos keitėsi. Tai įtakojo ne tik, kaip senoliai sakydavo „pavietris“ (nelaimės, gaisrai, karas, maras, badas, bet ir mokslo, technikos, žemdirbystės pažanga. Vystantis transportui (geležinkeliai, laivininkystė) žmonės aplankydavo, emigruodavo į kitas šalis. Pamatytas naujoves pritaikydavo savo buityje. Atsirado išsilavinusių žmonių – specialistų, kurie mokė gyventojus naudotis naujovėmis: augalininkystėje, laikytis sėjomainos, įsigyti išvestų, naujų derlingesnių kultūrų sėklų, pagerintų veislių gyvulių.

Atsiradus vidaus degimo varikliams, motorais sukamos mašinos kūlė javus – išstūmę spragilus. Jie suko ir mašinas drožti skiedroms, kurios pakeitė šimtamečiais tarnavusių šiaudinių stogų vaizdą. Pertvarka atėjo ir į virtuvę. Sumūrytos viryklės su storomis ketaus plokštėmis ir juose įstatytomis įvairaus kalibro rinkėmis pagal puodų dydį, keitė virš atviros ugnies primontuotą vašą su pakabintu katilu arba pečių, kurio vidun, valdomas specialia dvinage šake, būdavo įkišamas specialus maistui virti puodas.

Po 1918 m. paskelbtos nepriklausomybės, laisvame krašte kylant gyvenimo lygiui, žmonės stengėsi gyventi turtingiau, gražiau. Naujovės įtakojo ir ūkinių pastatų išorinį ir vidinį išplanavimą. Jie darėsi madingesni, praktiškesni.

Pakutuvėnai

Apie daugelio kaimų pavadinimų kilmę būna įvairiausių versijų. Nuo jų nesiskiria ir mano gimtieji Pakutuvėnai.

Gerb. J. Klietkutė „Pkutuvėnų kaimo istorijoje“ aprašo dvi versijas. Aš turiu dar savo – trečią.
Istorikai teigia, kad ant Gondingos piliakalnio buvo kuršių pilis. Mūsų kaimas buvo kuršių žemių keklio teritorijos ribose. Tačiau nemanau, kad jo pavadinimas būtų kuršiškas.

Senovėje kuršių ir žemaičių žemėse buvojo milžiniški miškų masyvai. Daug aukštesnis buvo ir per jas tekančių upių (Babrungas, Minija) ir jų intakų vandens lygis. Prie jų kūrėsi žmonių bendruomenės ir pagal tuos hidronimus vadinosi gyventojai, nuo ko gavosi gyvenviečių, kaimų pavadinimai. Iki šių dienų išliko pavadinimai prie upių: Kaltės - Kaltinėnai, Žaros – Žarėnai, Luknos – Luknėnai, Babrungo – Babrungėnai, Karkluojos – Karklėniai, Mišupio – Mišėnai, Juodupio – Juodėnai ir t.t.

Pakutuvėnų kaimo ribose į Miniją įtekėjo du didesni upeliai. Vienas iš jų galėjo būti Pakūta ar Pakūtė. Logiška, kad iš to radosi Pakutuvėnai pavadinimas.

Archyvų tyrinėjimo medžiaga 1537-38 m gandingos valsčiuje buvo dvi prievaizdystės (приставниства). Vienoje Janeleva Mekovičiaus prievaizdijoje 119 žmonių (люди), o Pacovo Rupeikavo 103 asmenys. Viso 222 gyventojai (dūmai). Nepaminėti nei kaimai, nei miesteliai. Šaltinis: Andriaus Marckavičiaus „Žemaitijos valščių surašymas 1537-38 m.“

1721 m. Gondingos valsčiaus seniūnijos inventoriuje (F-21-1107 M.A.) Pakutuvėnų kaime gyveno tik vienas Kazimieras Virkšas. Kaimo pavadinimas liko žinomas, nors po 1701-1708 m. Šiaurės karo su švedais ir 1708-11 m. bado ir maro kituose kaimuose gyventojai buvo išnykę.

1738 m. LDK žemės apskaitos mokesčių knygoje (LVJA. S.A Nr. 3774) Pakutuvėnuose gyveno Mykolas Mažonis, Stanislovas Milašius, Jonas Mažonis ir Kondrotas (vardas neįskaitomas). 1775 m. Plungės seniūnijos inventoriuje (LVJA F-3A Ap.B-3921) Pakutuvėnuose jau randama 16 pavadinimų (dūmų).

Nuo 1794 m. iki 1915 m. Kulių, Plungės, Kertenos parapijų metrikos knygose Pakutuvėnų kaime ir Aleksandravo palivarke suradau 89 skirtingas pavardes.

Išsikovojus Lietuvos nepriklausomybę buvo įvykdytas pirmas gyventojų surašymas.

„Tai didžiulis kaimas, kuriame 1923 m. buvo 47 sodybos ir 276 gyventojai priklausė Kartenos valsčiui -  apie Pakutuvėnus rašė Br. Kviklys enciklopedijoje „Mūsų Lietuva“ IV t. 338 psl. (išleista JAV 1964-1968 m.)

Kaime virš 20 ha žemės valdė 14 ūkininkų. Stambiausi ūkiai buvo Grigalausko Vytauto ir Rupeikos apie 80 ha. Virš 30 ha. Grigalausko Stasio, Stuopelio St, Stropų, Stonkaus, Gagilo, Meškausko, Dobilo.
Vaikystėje tekdavo pereiti beveik visą kaimą. Į vieną pusę einant į Aleksandravo pradinę mokyklą, į kitą – Pakutuvėnų bažnyčią. Atmintyje išliko daugelio sodybų vaizdai. Stropaus Justino visi pastatai buvo nauji: troba iš išorės dažyta. Tokia pat nauja, tik nedažyta buvo ir Stroputės Justinos troba, klebonijai padovanota troba. Kitas iš išorės dažytas buvo Rupeikos, (Gedgaudo), tik žymiai didesnis namas. Naujai statyti gyvenami namai buvo Sauserio, Brazdeikio, Stuopelio, malūnininko Eisolčio, Stasio ir Stanislovo Grigalauskų.

B. Franklinas žaibolaidį išrado apie 1750-52 metus. Pakutuvėnuose jie buvo Stonkaus Antano, Stropaus ir Grigalausko Stasio (Voverinio) sodybose.

„Pakutuvėnų kaime 1940 m. gyveno apie 50 šeimų (maždaug 300 žmonių) kartu su vietiniais gyventojais ir pas juos tarnaujančiais darbininkas“ (J. Klietkutė „Pakutuvėnų kaimo istorija“.

„Prieškario Lietuvoje Pakutuvėnuose buvo apie penkiasdešimt sodybų. Trėmimai ir melioracija praktiškai kaimą sunaikino.

Gyvas jis tik pakutuvėniškių prisiminimuose. Rytoj buvę tenykščiai gyventojai, jų vaikai iš įvairių Lietuvos kampelių renkasi į kaimo sueigą 13 val. Pakutuvėnų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už parapijiečius. Po pamaldų bendri pietūs.“ („Kaimas gyvas prisiminimuose“// „Žemaitis“ 2000 m. birželio 10 d. šeštadienis).

Savo vaikystės prisiminimuose, gamtos grožį, nostalgiją, sielos šauksmą bandžiau įvilkti į poezijos rūbą, tačiau netekties realybė, liko dar ryškesnė. Vienintelė paguoda – kaimo griuvėsius saugojantys du patronai.

Šiandieną čia – ant kranto Minijos
Jau nebėra sodybų...
Nėra darželių po langais ir gėlės nebežydi.
O kaimo didelio gale – tik vieniša bažnyčia...

Ir, jeigu, vieškeliu iš čia į vakarus keliausi
Nerasi pakely sodybų.
Nečiulba soduos paukščiai.
Tik kaimo pakrašty, kitam gale
Keli viensėdžiai liko.

Negausias Kristaus aveles, patronai dviese gano -
Du užsieniečiai:
Pranciškus Asyžietis ir Paduvos Antanas
(„Kaimas prie Minijos“ 2003 m. lapkritis)

„1997 m. kovo mėn. Pakutuvėnų kaime gyveno 16 šeimų. 2001 m. pabaigoje gyventojų buvo dar mažiau, nes keli senukai mirė, o jaunimas išvyko į miestus“. (J. Klietkutė. „Pakutuvėnų kaimo istorija“)

Kiekviena kaimo sodyba turėjo savo gyvenimą, istoriją. Pakutuvėnuose daugumą jų užgimė 18 a. pabaigoje ir 19 a. pradžioje. Savo šeimininkų jos buvo puoselėjamos, prižiūrimos, remontuojamos, perstatomos, tobulinamos. Kartu su pastatais stiepėsi į viršų pasodinti medžiai, derlių nešė sodai. Šalia senųjų statėsi didesnės ar mažesnės naujos sodybos. Taip 1940 m. kaime jau buvo apie 50 sodybų ir 300 žmonių. Tai buvo paskutinieji taikos metai. Po jų sekė pirmoji sovietinė okupacija, pasaulinis karas, ir ilgas, kaip rudens naktis, antras sovietmetis, atnešęs tautos genocidą ir senojo kaimo išdraskymą. Atėjo kaimo patriarchalinių sodybų tragiška mirtis.

Aš noriu dar kartą pavaikščioti po savo senąją tėviškę, pasidžiaugti jos tarpukario augimu, dinamika. Pasiėmęs lazdą, senatvėje, parymoti jos buveinėje, sugrįžti ten, kur kadaise, buvo įspausti mano – kūdikio pirmieji žingsniai.

Stonkų sodyba

Senelis Antanas ją paveldėjo apie 19 amžiaus vidurį, vedęs ūkininko Stonio dukrą Rozaliją. Nuo to laiko ji tapo mūsų giminės tėviške.

Sodyba buvo labai gražioje vietoje ant Minijos kranto. Šalia augo du galingi medžiai Ąžuolas ir Klevas, o paupiais daubose alksnynai, beržynai, karklai, liepos, drebulės ir kita augmenija.

Mirus seneliui ūkis atiteko mano tėvui. Močiutė Emilija 1886 m. ištekėjo už našlio A. Stonkaus. Bet ir ji jauna liko našle ir ištekėjo už A. Norkaus. 1912 m. mano tėvelis jau pabuvęs emigracijoje Amerikoje ir atitarnavęs karinės Rusijos kariuomenėje atsiėmė ūkį ir 1913 m. vedė Bražinskaitę Mariją iš Babrungėnų kaimo. 1914 m. prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas laikinai juos išskyrė. Tėvelis buvo pašauktas į karą, pakliuvo į vokiečių nelaisvę ir grįžo tik 1918 metais. Taip visi rūpesčiai per vokiečių okupaciją atiteko mamai.

Lietuvai vėl atsikovojus nepriklausomybę visose gyvenimo srityse reiškėsi pakilimas. Senieji ūkiniai pastatai nebeatitiko naujesnių ūkininkavimo sąlygų. Turėjo būti erdvesni, funkcionalesni. Didėjant šeimynai ir samdant darbininkus, ne tik gamybiniai, bet ir gyvenamas namas pasidarė ankštas. Prasidėjo didžiosios statybos.

Naujieji pastatai turėjo būti didesni, erdvesni, dėl priešgaisrinio saugumo, didesni, tarp jų atstumai. Tai jie senosios sodybos ribose jie nebeišsiteko. Šalia jos į pietus buvo numatyta nauja. Pagrindinis verslas buvo gyvulininkystė, todėl pirmiausia reikėjo pastatyti tvartus. Senieji kaimo meistrų planai nebeatitiko laiko dvasios. Apskrityje jau veikė specialistų konsultacijos, kurie pasiūlydavo naujoviškus projektus.


Taip Stonkų ūkyje apie 1923 metus buvo pastatytas pirmas kaime tvartas su prie šono priblokuota daržine ir tiltu užvažiavimu ant tvarto lubų, kad galima būtų iš vežimo tiesiai į daržinę išversti šieną. Į tvartą buvo dvejos įvažiuojamos durys, kad nereikėtų mėšlo nešioti. Iš daržinės pašaras per dvejas duris buvo paduodamas į tvartą. Kad nesiklampotų laidoris išbrukuotas ir užpiltas smėliu. Šitos naujovės palengvino rankų darbą ir padidino našumą. 
 
Anglija ir Vokietija brangiai supirkdavo bekonus AB „Maistas“ organizavo eksportą. 1925 metais pagal inžinierių – agronomų projektą buvo pastatytas „numas“. Kur po vienu stogu tilpo pašarų virtuvė, duonkepis, vištos, ant aukšto mėsos rūkykla. Už ugniai atsparios sienos, koridorinio tipo kiaulidės aštuoni gardai su srutų nutekėjimo grioveliais, šėrimo ir mėšlo pašalinimo taku. Gale pastato lauke išbetonuota mėšlide ir nuotekų – srutų šulinys. Pastatas buvo įvertintas 1000 litų premija. 
 


Nors sodyboje nebuvo gandralizdžio, tačiau kas pora metų parskrisdami gandrai palikdavo po ryšulį su vaikeliu. Senoji troba pasidarė per ankšta, atsidūrė naujai suplanuotos sodybos pakraštyje statyta 19 amžiaus pirmoje pusėje, reikalavo kapitalinio remonto. Nutarta pietinėje naujos  sodybos pusėje pastatyti naują. 
 
Taip 1928 m įvyko įkurtuvės, į kurias pirmas buvo įneštas būsimas paveldėtojas (botakriokis) naujagimis Jonas. Pastate buvo 10 įvairių patalpų, trys lauko įėjimai, po trečdaliu namo rūsys, jame šulinys geriamam vandeniui ir šulinys nuotekoms. Iš virtuvės buvo į šulinį vamzdžiu pajungta rankinė pompa vandeniui. Šeimyninis gals buvo tinkuotas, o „gerąsis“ tapetuotas. Abejuose galuose po koklinių pečių komplektą. Langai, trijų dalių. „Gerąsis“ galas buvo naudojamas svečiams, kaliedininkams priimti arba vestuvėms ir krikštynoms.

Kai aš gimiau 1933 metais buvo pastatytas paskutinis iš naujų statinių – kluonas. Manau, kad jis mažiausiai pasikeitė nuo senovės savo giminaičių. Kaip ir senovėje linai, kaip technikinė kultūra, buvo auginami ne tik savomis reikmėms, bet ir pardavimui. Tik vietoje talkų mintuvais, jau mynėme su meistro Urbono pagaminta mašina, sukama transmisija nuo maniežo. Bet vis tiek reikėdavo šiaudelius gerai išdžiovinti pirtyje.

Niekas spragilais nekūlė javų ant grendymo, bet reikėjo su volu nuvolioti ir iškulti linų galvenas. Į šalines vis tiek suveždavo javus kol su kuliamąja sukama matoru „Blaestone“ sulaukus eilės iškuldavo, šiaudus išgabendavo ant tvarto arba į žardinyčią. Kiti likdavo laisvoje šalinėje. Kluonas buvo karkasinis, apkaltas lentomis, be pamatų. 
 
Tiesiog senovinis brangakmenis buvo 19 a. pradžioje pastatyta klėtis.

Sienos iš senoviškų skliutų aptaisytų sienojų [skliutas - senoviškas platus kirvis rąstų šonams nutašyti]. Apatinis vainikas padėtas ant didžiulių akmenų. Grindys ir lubos iš storų dročių pjautų lentų. Viduje 4 kamaros šeimynai, viena mėsai, o kitoje patalpoje buvo 6 mėjgos laiptai į viršų. Iš vakarinio ir šiaurinio šono prie kamarų priegrindai. Prie įėjimų, vietoje laiptų, didžiuliai plokšti akmenys. Viena kamera buvo ištapetuota 19 a. rusiškais laikraščiais „Niva“, kuriuos pramokęs rusų kalbos su įdomumu skaitydavau. Iš kamarų skaičiaus, mėjgų dydžio, matėsi, kad mūsų seneliai nebuvo skurdžiai, pasiturintys ūkininkai. Ant klėties aukšto, vaikai rasdavome įvairiausių senovinių įrankių, skliutų, lygintuvų šiaudiniam stogui dengti, senelio kalviškų ir staliaus įrankių, net jo nukaltų ant kapo paminklo „saulučių“. Stogas buvo iš abiejų galų laužtas. Šiaurinė pusė dengta labai storu šiaudų (ilginių) sluoksniu, apžėlusi ryškiai žaliomis samanomis. Galai ir pietinis šonas jau buvo perdengti skiedromis.

Sodybai įsikūrus naujoje vietoje klėtis liko pakraštyje, pradaro savo tiesioginę paskirtį. Grūdus laikė ant naujos trobos lubų, ten buvo ir valymo mašina – fuktelės. Mėsai sūdyti kubilas irgi buvo ant namo aukšto. Rūkytus gaminius laikė name vidurinėje tamsioje kamaroje. Pagrindinės funkcijos liko kamarų, kaip šeimynos miegamųjų.

Pradėjus užsiiminėti daržininkyste, šalia padarius inspektus, į vieną sunešdavo įvairų inventorių. Kaip matome pasikeitus darbo sąlygoms, patobulinus, sodyboje jau galėjo užtekti ir 4-5 pastatų. Prie kiekvieno pastato buvo sava teritorija, atskirta nuo kitos vienokia ar kitokia tvora. Tarp jaujo ir tvarto vadinos žardėjna. Prie tvarto, iš kurio pusės paleidžiami į lauką gyvuliai vadinosi laidaris. Didelė aptverta teritorija, kur buvo ganomi gyvuliai, kaip mūsų paminijuose, vadinosi pastauninkas. Apie trobą iki namo ir prūdo buvo kiemas. Jis buvo aptvertas, bet patvoryje pasodindavo vyšnių, slyvų, aviečių. Tarp žardėjnos, laidorio, numo, prūdo buvo sodalis. Pasodintos jame buvo dvi eilės obelų, apie 12, raudonųjų vašoklių, agrastų. Tarpuose buvo auginamos braškės.

Per mūsų sodybos žardėjną, laidarį iš pietų nuo Pakutuvėnų į Norvaišius ėjo kelias. Ant jo buvo trejos karklės, kurios privažiavus reikėjo atkelti ir vėl užkelti. Šalia karklių ir ant takų perlipimui per tvorą buvo įtaisomos – lėpėnės. Tarpas tvoros pažemintas, per plyšį prakišta lentelė ir pritvirtinta prie abiejų tvoros pusių įkaltų kuolų. Ne tik pastatai puošė sodybas, bet ir medžiai, sodai, tvarkingi keliukai ir tvoros, senoviškų šulinių svirtys, gandralizdžiai senuose medžiuose, bet ir tinkamoje vietoje į žemę įsmeigtas ilgos kartys, kuriomis aukštai užlipę kvapieji apyniai, šnarėdami didžiavosi savo spurgomis.

Buvo ir senoviškų sodybų, tautosaka – folkloras, paliečiantis kai kuriuos jų elementus.

„Graži, graži panelė – po nosim burbulas (svirtis).

Buvo ir eiliuotų, žemaitiškų. Bijau, kad nebūtų pamirštos „senmergių gadžinkos“. Įdedu:

Sveka būk Matotienė – pėjna kėldytuojė
Par žardėjna gyntuojė – jaujie sogautojie.
Pėrtie pastatyta,
Kleckas apromstyta,
Smalnyčė po nuosė pakabina.
Užpakalis joudu luopu ožluopytas.
Vėsas mergas biekėt melstės į ton joudą luopą
Įdant vyrus gautomiet,
Ė, vakum torietomės...
Arba: „Varė Marė į žagare,
Kad parneštu dūdas varė.
Vo ta Marė nalaiminga –
Parneš dūdas nabalsingas
Marė lepa par lėpėnė
Dūdas krėta ant sėdynės.

Kaimo žmonės norėjo geriau ir gražiau gyventi, puošė sodybas, šviestis, mokinti vaikus. Švęsti šventes ir linksmintis.

Deja. Atėjo 1940 m. birželio 15 komunistinė Rusija okupavo Lietuvą.
Pasaulį seną išardysim
Iš pačių pamatų...
(Komunistų partijos himnas „Internacionalas“)

Pirmieji žingsniai buvo, kad ūkininkus valdančius daugiau negu 30 ha, pakrikštijo „buožėmis“ (кулаки) ir nacionalizavo likusią žemę. Ją išdalino mažažemiams ir bežemiams. Kartu prasidėjo ir raudonasis teroras. Persekiojami ir įkalinami inteligentai, buvę valstybės tarnautojai, šauliai ir kariškiai. Pagal sovietų ir fašistinės Vokietijos susitarimą, leidžiamą repatrijuoti vokiškos kilmės piliečiams. Iš Pakutuvėnų išvyksta ir daugiau nebegrįžta malūnininkai Einsoldžiai, iš Aleksandravo mokytojai Gulbinskai. 1941 m. pavasarį, po sėjos „buožėms“ įsako pristatyti didelį kiekį grūdų. Kas jų nebeturėjo, sodino į kalėjimą. Taip Kretingos kalėjime atsiduria pakutuvėniškis Meškauskas. Birželio mėnesį įvykdoma pirmoji didžiulė tremtis į Sibirą. Į gyvulinius vagonus pirmieji patenka mokytojai, inteligentai, buvę valdininkai. Pakutuvėnų kaimas, laikinai to likimo išvengė.

Birželio 22 d. vokiečiai užpuola sovietų Rusiją. Iki 1944 m. spalio 10 d. tęsiasi vokiečių okupacija. Grįžta sovietai, vėl tęsiamas raudonasis teroras. Daug vyrų su ginklu pasitraukia į miškus, prasideda partizaninis karas. Bolševikų valdžia atnaujina trėmimus į Sibirą. Ištremia Stuopelio, Meškausko, Grigalausko Stasio, Dobilo, Rupeikos, Sauserio šeimas. Kiti – Stropus Justinas, Stropienė Jeruslava palieka sodybas, pabėga į miestą, kiti pasitraukia bijodami partizanų. Lieka laisvų, neprižiūrimų sodybų, kuriose valdžia apgyvendina atitiktinius žmones. Bet jie ne savininkai – šeimininkai. Pastatai dideli tušti. Taip jie išsprendžia kūrenimo peoblemą: viename namo gale gyvena, o kitą kūrena. Geresnius pastatus su sveikesniais stogais valdžia panaudoja savo laikinoms  reikmėms. Į Rupeikos ūkį įkelia mokyklą, Just. Stropaus ūkyje įkuria mokinių internatą. Ant. Sauserio – medicinos punktą. Tai gerai – sodžiui reikalingos tokios įstaigos. Susikuria kolūkiai, suvisuomenina dar likusius gyvulius, inventorių, padargus. Reikia medžiagos aptvarmas, kokiam laikinam pastatui – važiuoja į „buožės“ ūkį ir žiūri ką, dar ras tinkamo. Taip nuo mūsų kluono buvo nuplėštos lentos, o rudeninis vėjas pabaigė juodą darbą – įsisiautėjęs pakilo ir nuvertė stogą. Pora kolektyvinio šeimininkavimo pavyzdžių. Vienais metais į mūsų daržinę privežė kolūkinio šieno. Užvežė tiltu į viršų, nuvertė ir viskas tvarkoje. Bet kaip paimti ir išvežti? Dvejos durys į tvartą. Per jas iš daržinės reikia tiesiog kuokštais išpešti. Sprendimas saliamoniškas: atplėšė nuo šono lentas ir pasikrovė į vežimus šieną. Kartu išvežė ir „atlikusius“ lentgalius. 1951 m. vasarą, susirinkę moksleiviai ir kaimo jaunimas, paraginti mokytojo Vitės nutarėme Rupeikos ūkyje, kur buvo įsikūrusi mokykla surengti vaidinimą – kluono teatrą. Vaidinome J. Žemaitė „Pragerti balakonai“. Kolūkio vadovybė pritarė mūsų kultūrinei veiklai. Pakylai padaryti panaudojo kluono duris. Nukėlė nuo vyrių, bet daugiau nebepakabino. Greitai buvo nugriautas ir mūsų „teatras“. Tokių pavyzdžių begalės. Melioraciją dar galime pateisinti, ji buvo priversta panaikinti sovietinio vandalizmo pėdsakus: užkasti ir užstumdyti likusius fundamentus ir pastatų likučius, bet už tai ateinančiom kartom paliko nusausintą – numelioruotą žemę. Daugelis vykdytojų, pasigailėdavo gražiausių sodybos medžių – palikdavo, tačiau, dažniausiai, jie pakliūdavo į ganyklų teritoriją. Galvijai ieškodami po jais pavėsio, kasydamiesi, nutrindavo žievę. Taip sodybų „paskutinieji“ Mohikanai – mirdavo jose stovėdami.

Pabaigai padariau Stonkų sodybos istorinę kompoziciją:
 

Sodybų naikinimo amžius
Sovietinė okupacija

"Respublikinės žemės komisijos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos archyviniame fonde 1945-1948 byloje. Kretingos apskrities, Kartenos valsčiaus "sumažintų iki 5 ha" ūkių sąraše (be datos) įrašytas valdytojas Stonkus Antanas, Antano (gimimo metai nenurodyti). Pakutuvėnų kaime valdęs 46,14 ha žemės. Į valstybinė žemės fondą paimta 41,14 ha žemės, 3A gyvenamo namo, 3A kluono, 3A svirno, 2 arkliai, kumeliukas, 3 karvės, 3 veršeliai, 3 avys, 2 kiaulės, plūgas, 3 akėčios, 3 vežimai, pakinktų komplektas, javams valyti mašina, akselinė, pjaunamoji mašina. Valdytojui palikta 5 ha žemės."

Pagrindas FR-61 ap 2 b-14 L35

Stonkų sodyba apie 1935 m.

Kluono likučiai, 1957

Troba, 1957

Tvartas, 1957

Spalvoti eskizai iš natūros daryti 1957 m. gegužės 1 d. Aniceto žmonos Mildos

Sodyba galutinai nugriauta 1969 metais.

... Nebier jau žardėjnas tuos, jaujė ė suodybas
Kor gondrus manė ryšolie padiejė.
Tik Ožouls, Mėnėjė, prisimėnėma lėka -
Tėjk metų prašvėlpė so gimta kaima viejes

(A. Stonkus „Ryšolys“ 2001-06-08)

2008 m. gruodis, Marijampolė


Į viršų...


© 2009-01-03, Jolanta Klietkutė | 15polia@gmail.com