Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
     Akistata su istorija
     Vizijos prie ąžuolo
     Apie protėvius
     Kaimas prie Minijos
     Aukso žiedai
     Dėdė Jonas
     Vizija virš Atlanto
     Kelionė per pasaulį
     Kaimo istorijos
     Du gyvenimai
     Sodybos
     Gondinga - Plungė
     Pirmoji paroda
     Pirmieji žingsniai
     Mano kalendorius
     Močiutė Emilija
     Forumas
     Stonkai
     Gentys
     Reziume
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


© Anicetas Stonkus

Akistata su istorija

XVII a. pabaigos, XIX a. ir XX a. pradžios Pakutuvėnų kaimo gyventojai

Ieškodamas Lietuvos valstybiniame istorijos archyve Stonkų giminės ištakų, nusprendžiau papildomai patyrinėti dar porą temų:

  • Stonkų pavardės paplitimą istorijos eigoje Kulių, Plungės ir gretimose parapijose.
  • Pakutuvėnų kaimo gyventojų pavardes, randamas istorijos šaltiniuose.

Istorijos šaltiniai: Žemaičių vyskupijos, Telšių vyskupijos, Rietavo, Skuodo ir Alsėdžių dekanatų metrikų knygos.

Kiekvienoje bažnyčioje buvo daromi įrašai trijuose metrikų knygose: krikšto, santuokos ir mirties.

Lietuvos valstybiniame istorijos archyve yra saugomos išlikusios Plungės ir Kulių parapijų, įeinančių į Rietavo dekanatą, metrikų knygos nuo 1794 m. iki 1915 m.

Įrašai iki 1830 m. yra lotynų kalba, 1830-1863 m. lenkų kalba, vėliau – iki 1915 m. rusų kalba.

Žemaitiškos pavardės ir vardai sulenkinti arba sususinti. Reiškiu pagarbą seniesiems raštininkams: nors rašė žąsies plunksna, savadarbiu rašalu, tačiau rašysena daugumoje labai graži, kaligrafiška. Tik kai kada skaitant painiavos įneša iš mandrumo prie raidžių priraitytos įvairios uodegytės.

Seniausi įrašai gana trumpi, lakoniški: mirė sulaukęs tiek metų, priėmęs sakramentus, palaidotas tokios ir tokios parapijos kapinėse. Vėliau įrašai jau išsamesni: nurodoma nuo ko mirė, amžius, liko našlė ar našlys, išvardinti našlaičiai.

Mano tyrinėjimas apėmė 1794-1915 m., t.y. 121-erius metus. Pagrinde – Kulių ir Plungės parapijų metrikai. Kiekvienos parapijos kas metai po 3 knygas. Apytiksliai būtų 726 knygos. Archyve vieną dieną leidžia skaityti 5 knygas. Daugiau kaip 5 val. net įgudusiam tyrinėtojui sunku produktyviai dirbti.

Priedo dar teko pastudijuoti po keletą knygų ir kaimyninių Kartenos, Rietavo, Endrijavo, Platelių parapijų. Taigi, jeigu visas knyga atidžiai peržiūrėti ir padaryti išrašus, reikėtų mažiausiai pusės metų be poilsio dienų. Todėl knygas teko rinkti paskaičiavus kokiais metais galima būtų rasti žinių apie Stonkų senelius, prosenelius ir proprosenelius.

1794-1825 metus išstudijavau atidžiau. Šitas mirusiųjų ieškojimas man asocijuojasi su poledine žūkle. Išsigręži eketę ir krutini meškerę laukdamas kol kas užkibs. Tai ir čia užsisakai penkias knygas ir verti lapą po lapo gal rasi kokį praeities Stonkų ar kitą Pakutuvėniškį. Taip beigiu įžangą ir parodau savo sugaudytą laimikį.


Išrašai iš metrikų knygų (iš viso 216 įrašų)

1. 1794.2.4 teologijos daktaras Ego Antonius Rymkevičius Kulių bažnyčioje sutuokė MYKOLĄ (Nikolem) STROPŲ (Stropovič) gimusį Pakutuvėnų kaime ir MARIJĄ (Mariannam) SMILINGYTĘ (Smilingovna) kilusią iš Mastaičių. Abu Kulių parapijos.

2. 1794.2.1 Pakutuvėnuose mirė berniukas 6 metų JONAS (Joanes) RUTĖ. Palaidotas Kulių parapijos kapinėse.

3. 1794.2.11. Pakutuvėnuose mirė 1 m. mergaitė IEVA RUTYTĖ (Rutovna). Palaidota Kulių parapijos kapinėse.

4. 1794.6.26 Pakutuvėnuose mirė motina MARCELĖ STROPIENĖ 56 m. (Marciana Stropovna). Suteikti šventi sakramentai, palaidota Kulių parapijos kapinėse.

5. 1794.9.19 Pakutuvėnuose mirė 37 metų ONA NORMANTIENĖ. Palaidota Kulių parapijos kapinėse.

6. 1795.4.17 Pakutuvėnuose mirė 3 d. berniukas MOTIEJUS (Mathius) BRAZDEIKIS. Palaidotas Kuliuose.

7. 1795.12.19 Pakutuvėnuose mirė 30 m. amž. MAGDALENA KAZLAUSKIENĖ (Kazlovska).

8. 1795.12.20 Pakutuvėnuose mirė kūdikis PRANAS (Fransas) KAZLAUSKIS.

9. 1795.12.21 Pakutuvėnuose mirė 13 m. mergaitė ONA (Anna) TARVYDAITĖ (Tarvidovna).

10. 1795.12.22 Pakutuvėnuose mirė MARCIJANA TARVYDIENĖ 60 m. amž. Šv.Sakramentus suteikė Komendorius Juozefas Rymkevičius. Palaidota Kulių parapijos kapinėse.

11. 1796.1.23 Pakutuvėnų kaime mirė LAURYNAS KAZLAUSKIS 40 m. amžiaus Šv.Sakramentus suteikė Ego Franciskus Menkevičius. Palaidotas Kulių parapijos kapinėse.

12. 1796.3.10 Pakutuvėnuose mirė 28 metų ELZBIETA RAUDONIENĖ. Šv.sakramentus suteikė Ego Jozeph Rymkievič. Palaidota Kulių parapijos kapinėse.

13. 1796.3.20 Pakutuvėnuose mirė BARTOLOMĖJUS RUTĖ. Šv.sakranetus suteikė Kulių komentatorius Franciškus Monkevičius. Palaidotas Kulių parapijos kapinėse.

14. 1796.4.13 Pakutuvėnuose mirė KAZIMIERAS BRAZDEIKIS 90 metų. Palaidotas Kuliuose.

15. 1796.4.13 mirė ANDRIEJUS EINORIS iš Pakutuvėnų.

16. 1796.7.31 Pakutuvėnuos mirė 72 m. amž. BARBORA RUTIENĖ. Šv. Sakramentus suteikė Kulių komentatorius Juozef Nemūra. Palaidota Kulių parapijos kapinėse.

17. 1796.1.12 Kulių vikaras Juozef Rimkevičius pakrikštijo MYKOLO NORKAUS ir MARIANOS STEPONAVIČIŪTĖS-NORKIENĖS dukrą iš Pakutuvėnų. Kūmai Motiejus Drungilas ir Magdalena Stropienė Kulių parapijos.

18. 1796.1.14 Kulių vikaras J.Rymkevičius POVILU pakrikštijo berniuką. Tėvai MOTIEJUS POŠINSKIS ir TERESĖ ANUŽYTĖ PUŠINSKIENĖ iš Pakutuvėnų. Kūmai Juozas Drungilas ir Klara Montvidaitė iš Kulių miestelio.

19. 1796.5.2 Kulių parapijos komendorius Pr.Monkevičius pakrikštijo LAURYNO KEBLIO ir ONOS PUŠINSKAITĖS dukrą ONĄ. Kūmai Matas Pušinskas ir Ona Brazdeikienė iš Pakutuvėnų.

20. 1796.9.19 Kulių konedorius Juozef Nemūra, ONA pakrikštijo ANTANO BUČNIAUS ir IEVOS MATULYTĖS dukrą iš Pakutuvėnų. Kūmai Jurgis Kniūkšta ir Marija Matulytė Kulių parapijos.

21. 1796.10.20 teolog. daktaras Jozef Rymkevičius, BARBORA pakrikštijo MARTYNO BRAZDAUSKIO ir BALEVIČIŪTĖS BRAZDAUSKIENĖS dukrą iš Pakutuvėnų. Kūmai Mykolas Narkus (Narkievič) ir Petronėlė Laurinkienė.

22. 1796.9.20 teolog. daktaras Jozef Rymkevičius, ANTANU pakrikštijo MOTIEJAUS SKULSKIO ir KOTRYNOS KILŠAUSKAITĖS SKULSKIENĖS sūnų iš Pakutuvėnų. Kūmai Juozas Radzevičius iš Kulių ir Magdalena Norkienė iš Pakutuvėnų.

23. 1800.1.12 mirė MOTIEJUS STROPUS 23 metų iš Pakutuvėnų.

24. 1800.1.20 mirė BARBORA VAVRIENĖ Jurgio duktė 74 m. iš Pakutuvėnų.

25. 1800.1.20 mirė VINCENTAS GEDGAUDAS 19 m. iš Pakutuvėnų.

26. 1800.2.21 mirė JONAS GAILIUS 1 metų iš Pakutuvėnų. Palaidotas Kuliuose.

27. 1800.3.20 Pakutuvėnuose mirė kūdikis JUOZAS RAGINIS.

28. 1800.5.25 Pakutuvėnuose mirė 1 mėn. PETRAS MILAŠIUS (Milaševič).

29. 1800.9.10 Pakutuvėnuose mirė kūdikis ALEKSANDRAS NORKUS (Norkevič).

30. 1800.11.5 Pakutuvėnuose mirė 83 metų JUSTINA ANUŽIENĖ.

31. 1800.11.12 Pakutuvėnuose mirė 85 m. MARIJONA MILAŠIENĖ.

32. 1801.1.13 Pakutuvėnuose mirė 7 mėn. KEBLIO sūnus PRANAS.

33. 1801.8.13. Pakutuvėnuose mirė 53 metų JURGIS VAURUS. Palaidotas Kuliuose.

34. 1795.8.23 Kulių bažnyčios komendorius J.Rymkevičius VINCENTU pakrikštijo PRANO NORKAUS ir MAGDALENOS STROPUTĖS NORKIENĖS sūnų iš Pakutuvėnų. Kūmai Kortyna Skulskienė ir Motiejus Stropus iš to paties kaimo.

35. 1795.8.29 Konemdorius J.Rymkevičius pakrikštijo PETRONĖLE PERTO ŽŪTAUTO ir VERONIKOS ŠARKAUSKAITĖS ŽŪTAUTIENĖS dukrą. Kūmai Teodoras Gudas ir Magdalena Žūtautienė iš Pakutuvėnų.

36. 1795.10.2 BONAVENTŪRU pakrikštytas LAURYNO STROPAUS ir AGOTOS BALTUONYTĖS sūnus iš Pakutuvėnų. Kūmai Pakutuvėniškiai Pranas Norkus ir (Norkievič) ir Marijona Stropienė.

37. 1795.11.8 CECILIJA pakrikštyta MYKOLO STROPAUS ir MARIANOS SMILINGYTĖS STROPIENĖS duktė iš Pakutuvėnų. Kūmai Pakutuvėniškiai Motiejus Skulskis ir Magdalena Norkienė.

38. 1796.9.10 Kulių bažnyčios komendorius J.Rymkevičius PETRONĖLE pakrikštijo mergaitę. Tėvai ANTANAS STONKUS ir JUSTINA ALŠAUSKAITĖ (Olšauskas) STONKIENĖ iš Pakutuvėnų. Kūmai Laurynas Milašius ir Marijona Kusienė iš Pakutuvėnų.

39. 1797.5.18 Pakutuvėnuose mirė 9 mėn. PETRONĖLĖ STONKUTĖ.

40. 1797.7.31 Pakutuvėnuose mirė Agota Stroputė 25 metų.

41. 1798.3.19 Pakutuvėnuose mirė 1 metų ANTANAS SKULSKIS.

42. 1798.4.13 Pakutuvėnuose mirė 1 metų JUOZAS MILAŠIUS. Palaidotas Pakutuvėnų kapinėse.

43. 1798.4.21 Pakutuvėnuose mirė 50 metų PRANCIŠKUS TARVYDAS.

44. 1802.3.18 Ego Ignacijus Gotautas Kuliuose pakrikštijo JURGIO RUTĖS ir MARIJOS ANDRIUŠAITYTĖS RUTIĖNĖS dukrą PETRONĖLĘ iš Pakutuvėnų.

45. 1802.3.31 KAZIMIERU pakrikštytas STANISLOVO ir ONOS SALIŲ sūnus iš Pakutuvėnų. Kūmas Milašius iš Pakutuvėnų.

46. 1802.5.5 ANTANU pakrikštytas  ANTANO STONKAUS (Stankievič) ir JUSTINOS ALIŠAUKSIATĖS STONKIENĖS sūnus. Kūmai Stanislovas Salys ir Kristina Milašienė iš Pakutuvėnų.

47. 1802.5.14 ROZALIJA pakrikštyta KLEMENSO URBONO ir PETRONĖLĖS KNIŪKŠTAITĖS URBONIENĖS dukra iš Pakutuvėnų.

48. 1802.8.4 ONA pakrikštyta MATO ir EKATERINOS KUSAITĖS SKULSKIŲ duktė. Kūmai Juozas Norkus iš Klepščių ir Marijona Stropienė iš Pakutuvėnų.

49. 1802.8.11 KORTYNA pakrikštyta JUOZO GEDGAUDO ir MARIJONOS ASTRAUSKAITĖS GEDGAUDIENĖS dukra iš Pakutuvėnų. Kūmai Stanislovas Salys iš Pakutuvėnų ir Kortyna Salienė iš Palūščių.

50. 1802.10.18 BONAVENTŪRU pakrikštytas PRANO ir MAGDALENOS STROPUTĖS NORKIENĖS sūnus. Kūmai Mikas Norkus ir Marijona Stropienė.

51. 1803.3.13 BARTOLOMIEJUMI pakrikštytas MYKOLO NORKAUS (Nicolz Norkievič) ir MARIJONOS STEPONAVIČIŪTĖS NORKIENĖS sūnus iš Pakutuvėnų. Kūmai Pranciškus Norkus iš Pakutuvėnų ir Joana Šymienė iš Klepščių.

52. 1803.5.16 DOMINYKA ir PRANCIŠKA krikštytos MYKOLO STROPAUS ir MARIJONOS SMILINGYTĖS STROPIENĖS dukros iš Pakutuvėnų. Kūmai Andriejus Smilingis iš Mastaičių ir Marijona Stropienė iš Pakutuvėnų.

53. 1803.12.30 STEPONU pakrikštytas STEPONO VAURIKAUS ir MARIJONOS GEDGAUDAITĖS VAURIENĖS sūnus. Kūmai Jonas Jokymas ir Marijona Rupeikienė iš Pakutuvėnų.

54. 1804.2.8 AGOTA pakrikštyta PRANCIŠKAUS NORKAUS ir MAGDALENOS STROPUTĖS NORKIENĖS dukra. Kūmai Mykolas Beržanskis ir Marijona Norkienė iš Klepščių Plungės parapijos.

55. 1804.3.5 KAZIMIERU pakrikštytas JUOZAPO ir MARIJONOS ASTRAUSKAITĖS GEDGAUDŲ sūnus iš Pakutuvėnų. Kūmai Kazimieras Salys iš Valužių kaimo ir Marija Vaurienė iš Pakutuvėnų.

56. 1804.6.5 IGNACU pakrikštytas IGNACO ir VERONIKOS LAURINKUTĖS ŠULINSKŲ sūnus iš Pakutuvėnų.

57. 1804.9.18 PRANCIŠKU pakrikštytas MYKOLO ir MARIANOS SMILINGYTĖS STROPŲ sūnus iš Pakutuvėnų.

58. 1804.12.10 JOANA pakrikštyta PETRO ir BARBOROS ZABORAITĖS  STROPŲ duktė iš Pakutuvėnų. Kūmai Pranciškus Norkus ir Marijona Stropienė iš Pakutuvėnų.

59. 1804.12.22 Plungėje ego Jurgis Pabrėža sutuokė Matą Dergintį iš Pakutuvėnų ir Petronėlę Kuzavaitę iš Alksnėnų. Liudytojai Steponas Vauras, Juozas Gedgaudas iš Pakutuvėnų.

60. 1805.12.28 PETRONĖLE krikštyta AUGUSTINO ir AGOTOS BALCEVIČIŪTĖS (Balsytės?) ŽYGŲ duktė iš Pakutuvėnų. Kūmai to pat kaimo gyv. Pranciškus Norkus ir Kotryna Skulskienė.

61. 1806.8.10 ELZBIETA pakrikštyta LAURYNO ir KRISTINOS UZNYTĖS MILAŠIŲ duktė. Kūmai Jonas Uznys ir Marijona Rutienė iš Pakutuvėnų.

62. 1806.9.10 AGOTA pakrikštyta PRANCIŠKAUS NORKAUS ir MAGDALENOS STROPUTĖS NORKIENĖS dukra. Kūmai Leonas Skulskis, Magdalena Stropienė iš Pakutuvėnų.

63. 1806.10.29 MARTYNU pakrikštytas VINCENTO ir VERONIKOS LAURINKUTĖS ŠULINSKŲ sūnus. Kūmai Laurynas Milašius ir Konstancija Gedgaudaitė iš Pakutuvėnų.

64. 1807.3.28 JUOZAPU pakrikštytas JUOZAPO ir MARIJONOS ASTRAUSKAITĖS GEDGAUDŲ sūnus. Kūmai Motiejus Milašius ir Marijona Rutienė iš Pakutuvėnų.

65. 1807.5.23 JURGIU pakrikštytas VINCENTO ir PETRONĖLĖS UZNYTĖS ŽEBRAUSKŲ sūnus. Kūmai Uznys ir Milašienė iš Pakutuvėnų.

66. 1807.11.4 STANISLOVU pakrikštytas PETRO ir ROŽĖS PETRYLAITĖS VENCKŲ sūnus. Kūmai Jurgis Norvila ir Marijona Stropienė iš Pakutuvėnų.

67. 1808.10.1 Kulių b. Altaristas Klemensas Ronuvičius TEODORU pakrikštijo PRANCIŠKAUS ir MAGDALENOS STROPUTĖS NORKŲ sūnų. Kūmai Mykolas Stropus ir Anastazija Norkutė.

68. 1808.3.4 AGOTA pakrikštyta MYKOLO ir PETRONĖLĖS DRAKŠAITĖS KNIŪKŠTŲ duktė iš Pakutuvėnų.

69. 1809.3.4 VINCENTU pakrikštytas TOMO ir MARIJONOS DAUGINTYTĖS LUBIŲ sūnus iš Pakutuvėnų. Kūmai Laurynas Stropus iš Pakutuvėnų ir Agnė Vauvraitė iš Kupšėjų k.

70. 1809.8.21 VINCENTU pakrikštytas MYKOLO ir MARIJONOS SMILINGYTĖS STROPŲ sūnus. Kūmai Jonas Kniūkšta ir Rozalija Stonkutė iš Pakutuvėnų.

71. 1809.9.28 ANTANU pakrikštytas JUOZO ir IEVOS VAURŲ sūnus. Kūmai Matas Vavrus ir Teklė Vavrienė.

72. 1809.X.16 ANTANU pakrikštytas MYKOLO NORKAUS ir MARIJONOS STEPONAVIČIŪTĖS NORKIENĖS sūnus. Kūmai Polikarpas Pryšmontas ir Agota Milašiūtė iš Pakutuvėnų.

73. 1810.1.20 MAGDALENA pakrikštyta JURGIO ir ANOS ZŪBIŲ dukra. Kūmai Matas Vavrus ir Marijona  Milašienė iš Pakutuvėnų.

74. 1810.7.24 Pakutuvėnuose be šv. Sakramentų mirė JURGIS ZŪBĖ (54 m.). Palaidotas kaimo kapinėse.

75. 1810.5.24 TEODORU pakrikštytas MOTIEJAUS ir MARIJONOS EITUTYTĖS STROPŲ sūnus. Kūmai Šymas iš Kulių ir Rozalija Skulskienė iš Pakutuvėnų.

76. 1810.8.28 Kuliuose palaidotas 22 metų MOTIEJAUS SKULSKIO sūnus iš Pakutuvėnų.

77. 1810.12.3 Kuliuose palaidotas 1 metų PETRO GUDO (Gudovski) sūnus IGNAS iš Pakutuvėnų.

78. 1810.12.23 Kuliuose palaidotas 4 m. amžiaus JUOZAS ZABORAS iš Pakutuvėnų.

79. 1810.12.27 Kuliuose palaidotas 85 m. Jurgis Žūtautas Magdalenos sūnus iš Pakutuvėnų.

80. 1810.7.22 Kuliuose palaidota 2 mėn. LAURYNO JURKAUS duktė TEODORA iš Pakutuvėnų.

81. 1811.4.12 ANTANU pakrikštytas LAURYNO ir PETRONĖLĖS GAUDUTYTĖS KUBILIŲ sūnus iš Pakutuvėnų. Kūmas Polikarpas Pryšmontas iš to paties kaimo.

82. 1811.4.21 JUOZAPU pakrikštytas TOMO ir MARIJONOS VAURAITĖS LUKŠŲ sūnus. Kūmai Juozapas Stropus ir Marijona Skulskienė iš Pakutuvėnų.

83. 1811.10.1 PRANCIŠKUM pakrikštytas JUOZAPO ir MARIJONOS ASTRAUSKAITĖS GEDGAUDŲ sūnus. Kūmai Antanas Uznys ir Kotryna Salytė iš Pakutuvėnų.

84. 1814.12.8 VIKTORU (Viktorinu) pakrikštytas JONO ir ROŽĖS VYŠNIAUSKAITĖS JONUŠŲ sūnus iš Pakutuvėnų.

85. 1813.5.6 Kulių Vikaras Stanislovas Lenskis JUOZAPU pakrikštijo JUOZO ir ONOS DRUNGILŲ sūnų. Kūmai Polykarpas Pryšmantas ir Petronėlė Drungilienė iš Pakutuvėnų.

86. 1815.1.8 Kuliuose PETRONĖLE pakrikštyta PRANCIŠKAUS ir PETRONĖLĖS STROPUTĖS NORKŲ (Norkievič) dukra. Kūmai Juozapas Norkus iš Klepščių ir Cecilija Stroputė iš Pakutuvėnų.

87. 1816.1.5 VERONIKA pakrikštyta JUOZAPO ir MARIJONOS STRAUKAITĖS GEDGAUDŲ dukra. Kūmai Norvilas iš Palūščių ir Žūtautaitė iš Pakutuvėnų.

88. 1816.2.6 AGOTA pakrikštyta MYKOLO ir MARIJONOS VALATKAITĖS LUKAUSKŲ dukra iš Pakutuvėnų.

89. 1816.6.28 Kulių b. Vikaras Felicianas Baltukevičius MARTYNU pakrikštijo PETRO ir PETRONĖLĖS UZNYTĖS ZEBRAUSKŲ sūnų. Kūmai Motiejus Norkus ir Ona Rutytė iš Pakutuvėnų.

90. 1817.8.25 BARTOLOMĖJU pakrikštytas ANTANO ir ROZALIJOS SKULSTKYTĖS ŽŪTAUTŲ sūnus. Kūmai Pranciškus Norkus ir Marijona Urnikaitė iš  Pakutuvėnų.

91. 1819.3.8 JUOZAPU pakrikštytas BARTOLOMĖJAUS ir PETRONĖLĖS MILAŠIŪTĖS RUPEIKŲ sūnus iš Pakutuvėnų. Kūmai Kazimieras Rupeika ir Agota Pauliūtė iš Lipegirių Kartenos parapijos.

92. 1819.5.1 Kulių bažnyčios vikaras Mot. Urbonavičius BARBORA pakrikštijo TOMO ir MARIJONOS DAUGINTYTĖS LUBIŲ dukrą. Kūmai Bonaventūras Stropus ir Rozalija Skulskytė iš Pakutuvėnų.

93. 1819.8.12 Kulių vikaras Motiej. Urbikovič MARIJONA pakrikštijo ANTANO ir MARIJONOS  RUTYTĖS UZNIŲ dukrą. Kūmai Ant. Karpavičius ir Ieva Gedgaudaitė. Visi iš Pakutuvėnų kaimo.

94. 1819.12.30 Kulių vik. Felicianas Baltukevičius ANTANU pakrikštijo JUOZAPO ir AGNĖS EINORYTĖS LINGIŲ sūnų. Kūmai Stanislovas Narkus ir Anelė Einorytė. Visi iš Pakutuvėnų k.

95. 1820.9.6 Pakutuvėnuose mirė 44 m. PRANCIŠKA NORKIENĖ. Palaidota Kulių kapinėse.

96. 1820.12.27 Pakutuvėnuose mirė 90 m. IEVA PUŠINSKIENĖ. Palaidota Kulių kapuose.

97. 1826.2.16 Vikaras Raymondas Steponavičius PRANCIŠKU pakrikštijo JUOZAPO ir AGNETOS BYČKAITĖS LINGIŲ sūnų. Kūmai Ignas Uznys ir Barbora Byčkauskaitė iš Pakutuvėnų.

98. 1826.2.16 GRASILDA pakrikštyta PRANCIŠKAUS ir LIUDVIKOS STEPONAVIČIŪTĖS NORKŲ duktė. Kūmai Pranciškus Viktorinas ir Magdalena Norkutė iš Pakutuvėnų.

99. 1823.2.7 Kulių b. Vikaras Fransiskas Butkevičius ANTANU pakrikštijo JURGIO ir BARBOROS VENGALYTĖS BRAZDEIKIŲ sūnų. Kūmai Pranciškus Norkus ir Magdalena Norkienė. Visi iš Pakutuvėnų kaimo.

100. 1826.2.19 JURGIU pakrikštytas JONO ir MARCIANOS STAUSKAITĖS VITKŲ sūnus. Kūmai Bonaventūras Stropus ir Marijona Žūtautaitė. Visi iš Pakutuvėnų k.

101. 1826.2.21 ONA pakrikštyta KAZIMIERO ir AGNĖS ASTRAUSKAITĖS RIEKAŠIŲ duktė. Kūmai Marcijonas Gavelis ir Marcijona Gedgaudaitė. Visi iš Pakutuvėnų k.

102. 1826.9.30 MYKOLU pakrikštytas JONO ir ROZALIJOS VYŠNIAUSKAITĖS JONUŠŲ sūnus iš Pakutuvėnų. Kūmai Ant.Vaurus iš Norvaišių k. Plungės parapijos ir Joana Daukšaitė iš Pakutuvėnų.

103. 1827.1.17 Kulių b. Altaristas Josif Baltunovič IGNU pakrikštijo PETRO ir PETRONĖLĖS SKULSKYTĖS VAŠKIŲ sūnų. Kūmai Ignas Vaišvila ir Marijona Stropienė. Visi iš Pakutuvėnų k.

104. 1827.2.29 PRANCIŠKU pakrikštytas MELITONO ir ROZALIJOS JANKAUSKAITĖS MOCKŲ sūnus. Kūmai Antanas Paulauskas ir Byčkutė iš Pakutuvėnų.

105. 1827.3.12 PRANCIŠKU pakrikštytas JUOZAPO ir BARBOROS VENGALYTĖS BRAZDEIKIŲ sūnus. Kūmai Pranas Mažeika ir Agnė Riekašienė. Visi iš Pakutuvėnų k.

106. 1827.4.13 AGNIEŠKA pakrikštyta BARTOLOMIEJAUS ir ŠLEPETYTĖS NORKŲ duktė. Kūmai Matas Joneckis ir Agnė Riekašienė iš Pakutuvėnų.

107. 1827.5.22 Kulių parapijos klebonas Antanas Jankovič IGNACU pakrikštijo TOMO ir ANTANINOS KRIEPAITĖS BYČKŲ sūnų. Kūmai Bartolomiejus Norkus ir Kristina Gedgaudaitė. Visi iš Pakutuvėnų k.

108. 1827.5.19 PETRONĖLE pakrikštyta ANTANO ir PETRONĖLĖS LUBYTĖS KRIEPŲ duktė. Kūmai Dominykas Stropus ir Marijona Žutautienė iš Pakutuvėnų.

109. 1827.7.19 JUOZAPU pakrikštytas MOTIEJAUS ir PETRONĖLĖS ČYŽAUSKAITĖS NORKŲ sūnus. Kūmai Kazimieras Riekašius ir Marijona Čyžauskaitė iš Pakutuvėnų.

110. 1827.8.27 PRANCIŠKU pakrikštytas BARTOLOMIEJAUS ir MARIJONOS MACIJAUSKAITĖS NORKŲ sūnus. Kūmai Pranas Vaišnoras iš Baltmiškių iš Marijona Vaišvydienė iš Pakutuvėnų.

111. 1820.8.4 Pakutuvėnuose mirė 4 mėn. PETRO LAURECKIO duktė. Palaidota Pakutuvėnų kapinėse.

112. 1830.1.1 nuo senatvės Pakutuvėnuose mirė 70 m. MYKLOAS ŽUKAUSKAS.

113. 1830.6.7 nuo kokliušo Pakutuvėnuose mirė 10 mėn. JONO ir ANTANINOS NORKUTĖS STROPŲ duktė.

114. 1822.6.18. Franciskas Butkevičius Kuliuose PRANCIŠKU pakrikštijo FELIKSO ir BARBOROS ŽYGAITĖS ŠIAULIŲ sūnų. Kūmai Pranas Urbonas ir Liudvika Norkutė iš Pakutuvėnų.

115. 1840.11.27 Pakutuvėnuose mirė 32 m. MARCELĖ DOBILIEBNĖ. Liko našlys MYKOLAS DOBILAS.

116. 1849.1.8 Pakutuvėnuose mirė nuo silpnumo (ot slabosti) MARIJONO ir PETRONĖLĖS MELAKAUSKAITĖS STROPŲ duktė TEODORA.

117. 1859.03.22 Pakutuvėnuose nuo kokliušo mirė 1 metų MYKOLO ir PETRONĖLĖS SABALIAUSKAITĖS – DOBILŲ sūnus STANISLOVAS. Kovo 24 d. palaidotas Pakutuvėnų kapuose.

118. 1859.09.12 Pakutuvėnuose nuo išdžiūvimo (suchosti) mirė 52 m. VERONIKA KUSAITĖ – GEDGAUDIENĖ. Liko našlys JUOZAS GEDGAUDAS. Sūnūs: IGNAS, ANTANAS, PRANCIŠKUS, JONAS, dukros: MARIJANA, PERTONĖLĖ.

119. 1859.06.01 Pakutuvėnuose nuo silpnumo mirė 8 mėn. ANTANO ir ROZALIJOS STONYTĖS – STONKŲ duktė MARIJANA. Palaidota 1859.06.03 Kulių kapuose.

120. 1862.06.30 Pakutuvėnų kaime mirė nuo kokliušo ANTANO ir PETRONĖLĖS PUPUSYTĖS – BRAZDEIKIŲ 2 metų sūnus LEONAS.

121. 1862.06.19 Pakutuvėnuose nuo kokliušo mirė PRANCIŠKAUS ir MAGDALENOS KUKULSKIŲ 2 metų sūnus ANTANAS ir 1 metų dukrytė BARBORA. Abu palaidoti Pakutuvėnų kapuose.

122. 1865.08. Pakutuvėnuose nuo epilepsijos mirė GEDGAUDAITĖ PETRONĖLĖ JURGIO.

123. 1865.07.19 Pakutuvėnuose DOMINYKO ir MAGDALENOS GRICIŲ šeimoje gimė sūnus pakrikštytas ANTANU. Kūmai Malakauskis ir Marijona Stropienė iš to paties kaimo.

124. 1856.04.28 vakare ANTANO ir PETRONĖLĖS PUPLESYTĖS BRAZDEIKIŲ šeimoje gimė sūnus balandžio 29 d. pakrikštytas VINCENTU.

125. 1871.02.08 Pakutuvėnų kaime mirė nuo šiltinės (goriački) 20 metų PETRONĖLĖ VIKTORINAITĖ.

126. 1872.01.17 Pakutuvėnuose mirė JUOZAPAS STUOPELIS 45 m. nuo plaučių uždegimo. Liko našlė AGOTA REKAŠIŪTĖ STUOPELIENĖ ir duktė ONA. Palaidotas Kuliuose.

127. 1872.04.19 Pakutuvėnuose mirė nuo trydos (panosa) 7 m. PRANCIŠKAUS ir MAGDALENOS KUKULSKIŲ sūnus STANISLOVAS.

128. 1872.06.07 Pakutuvėnuose nuo silnumo mirė 6 mėn. DOMINYKO ir ONOS LIAUDNASKŲ duktė DOMICĖLĖ. Palaidota Pakutuvėnų kapuose.

129. 1872.07.28 Pakutuvėnuose nuo silpnumo mirė pusės metų ANTANO ir PETRONĖLĖS PUPLESYTĖS BRAZDEIKIŲ dukrelė CECILIJA. Palaidota Kulių kapuose.

130. 1873.01.08 Pakutuvėnuose mirė LEONO ir PETRONĖLĖS REKAŠIŪTĖS STROPŲ 15 metų sūnus nuo išdžiūvimo (ot suchosti). Sakrametus suteikė Kulių altaristas Juozef Zanevskis.

131. 1873.04.24 Pakutuvėnuose mirė 25 metų ONA BUMBLYTĖ LIAUDANSKIENĖ. Liko sūnus KONSTANTINAS, duktė ONA.

132. 1873.05.29 Pakutuvėnuose mirė nuo senatvės 80 m. VINCENTAS VENGALIS. Liko našlė apie 80 m. amžiaus BARBORA, sūnūs ANDRIUS, JUOZAS ir duktė ELEONORA.

133. 1873.10.01 nuo silpnumo mirė 3 sav. Nesantuokinis BARBOROS STROPUTĖS sūnus Kazimieras. Palaidotas Pakutuvėnų kapinėse.

134. 1874.02.20 Pakutuvėnuose nuo raupų (ospa) mitė 3 metų PRANO ir VIKTORIJOS MEŠKAUSKAITĖS GEDGAUDŲ sūnus Juozas.

135. 1874.02.26 Pakutuvėnuose nuo raupų mirė 46 m. ONA NORKUTĖ LIAUDANSKIENĖ. Liko apie 46 m. našlys, sūnūs KAZIMIERAS, JUOZAPAS, STANISLOVAS, JERONIMAS, JONAS ir duktė ROZALIJA.

136. 1874.02.21 Pakutuvėnuose nuo kokliušo mirė 2 m. JUOZO ir KATERINOS MIEKUTĖS LAURINKŲ sūnus Povilas. Palaidotas Mažiavų kaimo kapinėse.

137. 1877.01.23 Pakutuvėnuose nuo senatvės mirė 70 m. MARIJONA STROPIENĖ. Liko našlys BONVENTŪRAS STROPUS, sūnūs PRANAS, STANISLOVAS, SIMONAS, JUOZAS, IGNACIJUS.

138. 1877.12.14 Pakutuvėnuose mirė nuo senatvės 90 m. MARIJONA RUTYTĖ UZNIENĖ. Liko našlys ANTANAS 90 m., duktė MARIJONA.

139. 1877.12.02 Pakutuvėnuose nuo silpnumo mirė PRANCIŠKAUS ir PETRONĖLĖS MICKUTĖS VIKTORINŲ 2 sav. sūnus PRANAS.

140. 1874.05.22 Pakutuvėnuose nuo raupų mirė 1 metų nesantuokinė BARBOROS DENYSAITĖS (DEMIZTAITĖS?) duktė. Palaidota Pakutuvėnų kaimo kapinėse.

141. 1874.06.13 Pakutuvėnuose nuo kokliušo mirė pusės metų PRANO ir MARIJONOS GEDGAUDAITĖS BRAZDEIKIŲ dukra.

142. 1847.06.17 Pakutuvėnuose nuo kokliušo mirė PRANO ir PETRONĖLĖS MICKUTĖS VIKTORINŲ duktė PETRONĖLĖ.

143. 1875.01.04 Pakutuvėnuose nuo kirminų mirė 7 metų PETRO ir BARBOROS BALSYTĖS GRIGALAUSKŲ dukra.

144. 1875.07.13 Pakutuvėnuose nuo senatvės mirė 75 m. PRANCIŠKUS STROPUS. Liko našlė TEODORA REKAŠIŪTĖ STROPIENĖ. Sūnūs JUOZAPAS, ANTANAS, PRANCIŠKUS, dukterys PETRONĖLĖ, MARIJONA.

145. 1881.05.30 Pakutuvėnuose nuo šiltinės mirė 14 m. PRANO ir MARIJONOS GEDGAUDAITĖS BRAZDEIKIŲ sūnus.

146. 1881.05.22 Pakutuvėnuose nuo vėžio mirė 24 m. ONA SALYTĖ (Silenių bendruomenė).

147. 1881.03.05 Pakutuvėnuose nuo silpnumo mirė pusės metų PRANO ir PRANCIŠKOS MALAKAUSKŲ dukrelė PETRONĖLĖ.

148. 1881.02.25 Pakutuvėnų kaime nuo viduriavimo (panos) mirė 35 m. BARBORA GRIGALAUSKIENĖ. Liko našlys PETRAS GRIGALAUSKAS, sūnūs ANTANAS, TADEUŠAS, JONAS, STANISLOVAS, ANDRIUS, dukterys KOTRYNA, KONSTANCIJA.

149. 1881.02.25 Pakutuvėnuose nuo senatvės mirė 80 m. LIUDVIKA LIUTIKAITĖ.

150. 1881.01.05 nuo silpnumo mirė pusės metų VINCO ir ONOS ŽILIŲ sūnus.

151. 1882.01.12 Pakutuvėnuose nuo džiovos mirė IGNAS STROPUS 38 m. amžiaus. Liko našlė MARCELĖ BALSYTĖ STROPIENĖ. Be palikuonių.

152. 1882.01.17 Pakutuvėnuose mirė VIKTORO KUKULSKIO sūnaus PRANO trijų metukų dukrytė.

153. 1882.09.30 Pakutuvėnuose nuo plaučių uždegimo mirė pusantrų metų PRANO ir MARIJOS GEDGAUDAITĖS BRAZDEIKIŲ duktė KRISTINA.

154. 1882.08.13 Pakutuvėnuose nuo kokliušo mirė 2 metukų JUOZO ir ONOS JURKUTĖS STROPŲ dukra JUZEFA.

155. 1882.08.18 Pakutuvėnuose nuo kokliušo mirė 3 m. PETRO ir KOTRYNOS GRIGALAUSKŲ duktė BARBORA.

156.1882.10.11 Pakutuvėnuose mirė BARBORA STROPUTĖ GRIGALAUSKIENĖ 40 m. Liko 44 m. našlys PETRAS ir sūnus PETRAS.

157. 1882.11.18 Pakutuvėnuose nuo silpnumo  mirė nesantuokinis BRAZDEIKYTĖS ONOS sūnus STEPONAS.

158. 1883.03.30 Pakutuvėnų kaime Sėlenių bendruomenėje mirė nuo šiltinės (goriački) PRANAS MICKUS 18 m. (nevedęs).

159.1883.04.15 Pakutuvėnų kaime mirė 34 m. JUOZAS MICKUS nuo šiltinės. Nevedęs.

160. 1883.05.03 Pakutuvėnuose nuo senatvės mirė 74 m. LEONAS STROPUS. Liko našlė RIEKAŠIŪTĖ STROPIENĖ 70 m., sūnūs IGNAS, VINCAS, dukterys VERONIKA, MARIJONA.

161. 1884.02.23 Pakutuvėnuose mirė JUOZO ir BARBOROS PAULAUSKAITĖS GUSČIŲ 1 metų sūnus JUOZAS nuo raupų (ospa).

162. 1884.04.05 Pakutuvėnuose nuo raupų (ospa) mirė 21 metų IGNAS ŽILINSKAS.

163. 1886.05.27 Pakutuvėnuose nuo palučių uždegimo mirė ROZALIJA STONYTĖ STONKIENĖ 68 m. amžiaus. Liko našlys Plungės valsčiaus, Sėlenių bendruomenės, Pakutuvėnų kaimo gyventojas ANTANAS STONKUS.

164. 1886.06.24 Kartenos parapijos vikaras sutuokė našlį 56 m. STONKŲ ANTANĄ JONO iš Plungės valsčiaus Sėlenių bendruomenės Kulių parapijos Pakutuvėnų kaimo su 22 metų EMILIJA MALIAUSKAITE iš Pakutuvėnų kaimo Kartenos parapijos. Liudininkai Juozas Maliavskis, Petras Mickus ir Jonas Petrauskas.

165. 1887.09.22 Pakutuvėnų kaime Sėlenių bendruomenėje gimė ANTANO IR EMILIJOS MALIAUSKAITĖS STONKŲ sūnus. Kulių parapijos valdytojas Platonas Rimkevičius rugsėjo 23 d. pakrikštijo ANTANU. Kūmai Motiejus Rupeika ir Maliauskaitė.

166.1887.10.01 Kulių parapijos vikaras Juozifas Vinckus CELESTINU pakrikštijo JUOZO ir ONOS JURKUTĖS STROPŲ sūnų. Kūmai Jonas Rūtė ir Petronėlė Vaitkutė iš Pakutuvėnų.

167. 1889.04.27 Plungės parapijos vikaras Juozapavičius pakrikštijo ANTANO ir EMILIJOS MALIAUSKAITĖ STONKŲ dukrą ANTANINĄ. Kūmai Albinas Maliauskis, Stropienė Ignacinta iš Pakutuvėnų.

168. 1891.02.05 Pakutuvėnuose nuo šiltinės (ot goriački) mirė pusės metų ANTANO ir EMILIJOS MALIAUSKAITĖS STONKŲ sūnus JONAS. Dalyvaujant kunigui Justinui Simanavičiui palaidotas Kulių kapinėse 1891.02.10

169. 1894.10.06 Pakutuvėnuose nuo silpnumo (ot slabosti) mirė 10 savaičių ANTANO ir EMILIJOS MALIAUSKAITĖS STONKŲ duktė Marcelė. Palaidota Kulių kapinėse.

170. 1891.08.29 Pakutuvėnuose nuo sužeidimo mirė 70 m. MAGDALENA JUOZO KUKULSKIO žmona. Paliko nesantuokinius sūnus PRANĄ, ANTANĄ, santuokinius JUOZĄ, PRANĄ.

171. 1892.01.02 Pakutuvėnuose mirė nuo silpnumo 2 savaičių PETRO ir ALBINOS JUŠKAITĖS GRIGALAUSKŲ sūnus KONSTANTINAS. Palaidotas Kuliuose.

172. 1892.01.29 Pakutuvėnų kaime nuo pūlinio (ot opucholi) mirė 6 metų JUOZO ir EZBIETOS SIMUČIŲ sūnus ANTANAS. Palaidotas Kulių kapuose.

173. 1892.05.09 Pakutuvėnų kaime mirė nuo senatvės 68 m. PETRONĖLĖ REKAŠIŪTĖ STROPIENĖ, duktė KAZIMIERO. Liko sūnūs INGNAS, VINCAS, VERONIKA, MARIJA, KONSTANCIJA. Palaidojo kun. Justinas Simanaitis Kulių kapuose.

174. 1891.09.28-29-30 d. Vieštovėnų kaime mirė 2 m. STANISLOVAS, 4 m. MARIANA, 6 m. KAZIMIERAS, 8 m. STANISLAVA nuo skarlatinos. Tėvai dvarininkai (dvoriane) FELIKSAS ir EMILIJA SAVICKAITĖ BARTUŠEVIČIAI. Mirusių kūnai palaidoti 1891.10.10 Kulių kapuose.

175. 1890.01.02 Pakrikštytas PETRO ir ONOS STROPUTĖS ŽILINSKŲ sūnus JONAS. Kūmai Motiejus Metrikis ir našlė Petronėlė Brazdeikienė iš Pakutuvėnų.

176. 1890.02.16 Pakrikštytas IGNO ir PRIŠMANTAITĖS STROPŲ sūnus KAZIMIERAS. Kūmai Jurgis Apolskis ir Petronėlė Valatkaitė.

177. 1893.07.24 Pakutuvėnuose nuo vidurių ligos mirė 2 m. vaikas IGNACIJAUS ir IGNACINTOS PRIŠMONTAITĖS STROPŲ sūnus JUOZAS.

178. 1893.07.31 Pakutuvėnuose (nuo kirmėlių) mirė 5 m. berniukas STANISLOVO ir BARBOROS MILAŠIŪTĖS STROPŲ sūnus STANISLOVAS.

179. 1895.04.04 Pakutuvėnuose nuo difterito mirė 13 m. IGNACO ir IGNACINTOS PRIŠMANTAITĖS STROPŲ sūnus ANTANAS.

180. 1902.03.25 Pakutuvėnuose nuo senatvės mirė 80 m. MYKOLAS DOBILAS sūnus JONO. Liko našlė PETRONĖLĖ DOBILIENĖ, sūnūs JUOZAS, ANTANAS, duktė ONA.

181.1902.04.24 Pakutuvėnuose mirė nuo silpnumo LIUDVIKO ir ONOS SIMUTYTĖS JUNDULŲ sūnus EDVARDAS.

182. 1902.06.16 Pakutuvėnuose nuo vandenės (vodianki) mirė 70 m. LEONAS ŽYGUS, sūnus MOTIEJAUS.

183. 1902.10.05 Pakutuvėnuose gimdydama  mirė BARBORA PAKSAITĖ ŽILINSKIENĖ. Liko našlys JUOZAS ŽILINSKAS. Sūnus ANTANAS, dukterys ZUZANA, KAZIMIERA.

184. 1902.11.30 Pakutuvėnuose nuo silpnumo mirė 4 savaičių IGNO ir PETRONĖLĖS KRIUŠINSKAITĖS ŠLEINIŲ duktė.

185. 1903.03.09 Pakutuvėnuose nuo tymų (kori) mirė 1 metų JULIJONO ir ZUZANOS VIKTORINAITĖS GUSČIŲ sūnus VLADISLOVAS.

186.1903.03.15 Pakutuvėnuose nuo silpnumo mirė 2 mėn. STANISLOVO ir PRANCIŠKOS LELIUGAITĖS STROPŲ sūnus JONAS.

187. 1903.06.15 Pakutuvėnuose nuo difterito mirė 5 m. ANTANO ir PETRONĖLĖS LŪŽAITĖS BRAZDEIKIŲ sūnus.

188. 1903.07.23 Pakutuvėnuose nuo tymų (kori) mirė PETRO ir ALBINOS JUŠKAITĖS GRIGALAUSKŲ pusės metų dukra.

189. 1903.08.08 Pakutuvėnuose nuo tymų mirė JURGIO ir DOMICĖLĖS MALAKAUSKAITĖS KNIETŲ 2 metų sūnus LEONAS.

190. 1903.08.03 Pakutuvėnuose mirė nuo silpnumo LIUDVIKO ir ONOS STUOPELYTĖS JUNDULŲ 2 savaičių sūnus ANDRIEJUS.

191. 1903.09.29 Pakutuvėnuose nuo tymų mirė PETRO ir ANICETOS STROPUTĖS ŽILINSKŲ 6 mėn. dukra ONA.

192. 1903.11.04 Pakutuvėnuose nuo silpnumo mirė JONO ir KONSTANCIJOS ŽYGAITĖS BRAZDEIKIŲ 2 mėn. duktė DOMICĖLĖ.

193. 1903.12.13 Pakutuvėnuose nuo kokliušo mirė JONO ir MARIJONOS STUOPELYTĖS GAUDUČIŲ 1,5 metų duktė MARIJONA.

194. 1903.12.26 Pakutuvėnuose nuo plaučių uždegimo mirė 34 m. ONA STUOPELYTĖ JUOZO.

195. 1904.02.25 Pakutuvėnuose nuo tymų mirė 1 mėn. VINCO ir LIUDVIKOS GUDAITĖS BRAZDEIKIŲ duktė PETRONĖLĖ.

196. 1904.10.26 Pakutuvėnuose nuo vandenės mirė 50 m. ONA VENCKUTĖ SALIENĖ. Liko našlys KAZIMIERAS, sūnūs KAZIMIERAS, STEPONAS, KONSTANTINAS, PRANCIŠKUS, ADOMAS, ALBINAS, dukra ONA.

197. 1905.01.10 Pakutuvėnuose nuo kokliušo mirė 2 m. BONIFACO ir KONSTANCIJOS ŠLYMAITĖS ANUŽIŲ sūnus KONSTANTINAS.

198.1905.07.07 Pakutuvėnuose mirė nuo kokliušo 1 m. STANISLOVAS. Tėvai AUGUSTINAS ir EMILIJA MALIAUSKAITĖ NORKAI. (Emilija Maliauskaitė – ANTANO STONKAUS našlė).
199. 1905.07.19 Pakutuvėnuose nuo kokliušo mirė1 m. KAZIMIERO ir IEVOS STUOPELYTĖS  SALIŲ duktė ONA.

200. 1905.05.23 Pakutuvėnuose nuo raupų (ospa) mirė KAZIMIERO ir MAGDALENOS RAUDYTĖS GRIGALAUSKŲ 3 m. sūnus VLADISLOVAS.

201. 1914.01.06 gimė, 01.19 krikštytas ANTANU ANTANO ir MARIJONOS BRAŽINSKAITĖS STONKŲ sūnus iš Pakutuvėnų. Kūmai Juozas Ivinskis ir Kazimiera Stonkutė (Antanas Stonkus buvo baigęs Aleksandravo pr. mokyklą, Kretingos žemės ūkio mokyklą, tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje, sovietų okupacijos metais už partizanų rėmimą kalintas Sibire, grįžęs gyveno Klaipėdoje, 1991.10.10 mirė. Palaidotas Vilniuje, Karveliškių kapinėse).

202. 1915.01.15 Pakutuvėnuose mirė nuo senatvės IGNAS SIMUTIS, sūnus IGNO. Liko našlė ONA, sūnūs IGNAS, JUOZAPAS, LEONAS, PRANCIŠKUS, ANTANAS, dukros ONA, MARIJONA.

203. 1915.07.26 Pakutuvėnuose nuo vėžio mirė 75 m. PRANAS GEDGAUDAS, sūnus JUOZO. Liko našlė VIKTORIJA MEŠKAUSKAITĖ GEDGAUDIENĖ, sūnūs JONAS, LEONAS, dukterys ONA, MARIJONA, MARCĖ.

204. 1915.07.03 Pakutuvėnuose nuo senatvės mirė 70 m. IGNAS MOTUZAS, sūnus KAZIMIERO. Liko našlė PETRONĖLĖ BALSYTĖ MOTUZIENĖ. Sūnus IGNAS, dukterys DOMICĖLĖ, KAROLINA.

205. 1915.11.11 Pakutuvėnuose nuo senatvės mirė 60m. JUOZAS DOBILAS, sūnus MYKOLO. Liko našlėLIUDVIKA ŽYGAITĖ DOBILIENĖ. Sūnus JUOZAS, dukterys LIUDVIKA, MARCIJONA, ZUZANA.

206. 1915.12.13 Pakutuvėnuose mirė nuo senatvės 80 m. JUOZAS GRIGALAUSKIS. Liko našlė MARIJONA STROPUTĖ GRIGALAUSKIENĖ, sūnūs JUOZAPAS, BENEDIKTAS, duktė ANASTASIA.

Metrikų knygose rasti ALEKSANDRAVO palivarko gyventojai:

207. 1865.01.27 Kulių parapijos Kartenos valsčiaus Aleksnadravo palivarko valstiečiai JUOZAPAS ir MARIJANAS TUOPELYTĖ PRYŠMANTAI pakrikštijo MARCELE-AGNIEŠKA dukterį. Kūmai Domicėlė Pryšmanataitė ir atsargos kareivis (unter-oficier) Ignacas Donauskis.

208. 1865.10.01. pakrikštytas tą rytą gimęs valstiečių IGNACO ir URŠULĖS KNYSTAUTAITĖS GEČŲ sūnus STANISLOVAS iš Kulių parapijos, Kartenos valsčiaus, Aleksandravo palivarko. Kūmai atsargos kareivis Ign.Doonauskisir Liudvika Petkienė.

209. 1865.04.05 pakrikštytas tą rytą gimęs JONO ir BARBOROS PETRUSYTĖS TELŠINSKŲ sūnus VINCENTAS iš Kulių parapijos, Kartenos valsčiaus, Aleksandravo palivarko.

210. 1871.01.01 Aleksandravo palivarke nuo silpnumo mirė PETRO ir ANTANAVIČIŪTĖS ALIŠAUSKŲ 1 mėn. dukra.

211. 1871.02.08 Aleksandravo palivarke nuo silpnumo mirė ANTANO ir PETRONĖLĖS STONKUTĖS ŽVIRSODŽIŲ sūnus JONAS.

212. 1873.12.02. Aleksandravo palivarke nuo kokliušo mirė 2,5 mėn. PRANCIŠKAUS ir JULIJOS LIUTKUTĖS ANUŽIŲ sūnus ANTANAS.

213. 1889.06.09 Aleksandravo palivarko valstiečiai KAZIMIERAS ir PETRONĖLĖ ŽILIŪTĖ VYŠNIAUSKAI pakrikštijo dukrą. Kūmai Adomas Valius ir Petronėlė Lukauskaitė.

214. 1889.06.20 Aleksandravo palivarko gyventojai ADOMAS ir PETRONĖLĖ MINEIKYTĖ VALIAI pakrikštijo sūnų DOMINYKĄ. Kūmai Pranas Vasiliauskas ir Ona Kijauskienė.

215. 1903.02.17 Aleksandravo palivarke nuo tymų (kori) mirė JUOZO ir ONOS STONKUTĖS STUOPELIŲ 6 mėn. sūnus IGNACAS.

216. 1915.05.06. Kartenos valsčiaus Aleksandravo palivarke nuo senatvės mirė 80 m. URŠULĖ ŠAKINIENĖ.

Štai ir visas mano laimikis sugaudytas istorijos vandenyne iš 1794-1915 metų atkarpos.

Ištyrinėtos 58 metų įvairios metrikų knygos. Padaryta 216 išrašų. Išaiškinta 89 pavardės tuo laikotarpiu gyvenusių Pakutuvėnų kaime bei Aleksandravo palivarke.

Paaiškinimas. Pavardės surašytos pradedant 1794-aisiais pagal metų seką istorijos eigoje. Pavardė sąrašuose įrašyta tik vieną kartą, kai pirmą kartą pasirodė išraše. Pav. Mykolas Stuopelis išrašas Nr.1. Šikinis (U.Šakinienė) išrašas Nr.216. Pavardės rašomos vyriška gimine.
Išrašai sunumeruoti eilės tvarka, kad komentuojant arba aptariant kokį įvykį ar faktą nereikėtų perrašyti viso išrašo.

Pakutuvėnų kaimo ir Aleksandravo palivarko
gyventojų pavardės

Stropus
Rūtė
Normantas
Brazdeikis
Kazlauskas
Tarvydas
Raudonius
Einoris
Norkus (Narkus)
Pušinskas
Drungilas
Kablys
Bučnys
Brazdauskis
Skulskis
Vaurus
Gedgaudas
Gailius
Raginis
Milašius
Anužis
Žūtautas
Salys
Urbonas
Šulinskas
Dergintis
Žygus
Ugnys
Žebrauskas
Venckus
Kniūkšta
Lubys
Prišmontas              
Zūbė
Gudas
Zaboras
Jurkus
Kubilius
Lukšas
Jonušas
Lukauskas
Rupeika
Lingė
Vitkus
Rekašius
Vaškys
Mockus
Vaišvila
Paulauskas
Bičkus
Kriepus
Laureckis
Stonkus
Žukauskis
Šaulys
Mickus
Gricius
Viktorinas
Kukulskis
Liaudanskis
Vengalis
Laurinkus
Demistas
Grigalauskis (Grigalauskas)
Liutika
Žiulius
Maliauskis
Vaitkus
Simutis
Jundulas
Žilinskis (Žilinskas)
Šleinius
Gusčius
Keita (Knieta)
Gaudutis
Dobilas
Stonys
Ališauskas
Gečas
Motuzas
Donauskis
Petkus
Žvyrsodis
Vyšniauskas
Valius
Stuopelis
Šakinis
Telšinskas


Ištyrinėta tik dalis to laikotarpio metrikų knygų. Aišku, ne visos ir pakutuvėniškių pavardės pateko į mano sąrašą. Tačiau ir šitos, aštuoniasdešimt devynios, juk – ištisa istorija. Su jomis mūsų protėviai iš amžių gūdumos atėjo į dabartį. Sustodami ilgiau ar trumpiau, viename ar kitame kaime, dvare, miestelyje, mieste. Su šitomis pavardėmis mūsų vaikai ir ainiai eina ir eis į ateitį.

Metrikų knygos rodo, kad prieš 200 m. 1794-1800 metais Pakutuvėnuose jau gyveno Stropai, Rūtės, Narmontai, Brazdeikiai, Kazlauskai, Tarvydai, Raudoniai, Einoriai, Norkai, Pučinskai, Anužiai, Bučniai, Brazdauskai, Skulskiai, Gedgaudai, Milašiai, Raginiai, Stonkai, Žutautai, Gudai, Kusai, Vaurai, Drungilai, Matuliai, Knikštos, Laurinkai, Gailiai, Alšauskai – 28 pavardės. O kiek liko dabar – praėjus dviems amžiams – 1999 m.?

Tais laikais Pakutuvėniškius pakrikštydavo, sutuokdavo, atleisdavo nuodėmes ir paskutinį kartą patepdavo Kulių parapijos klebonas, teologijos daktaras Antonijus Rymkevičius, komendoriai: Franciskus Minkevičius, Juozefas Rymkevičius ir Juozefas Nemūra. Tai buvo Vilniaus arba Varnių kunigų seminarijos auklėtiniai.

Amžiū bėgyje pavardės keitėsi. Buvo lenkinamos, rusinamos, raštininkų iškraipomos. Mano proprosenelis 1800 rugpjūčio 23 d. mirė būdamas Motiejum Stonkum (lot. Mathias Stonkus, faksimilę žiūr. aukščiau) . Jo sūnaus Jono ir Barboros Dirginčiūtės santuokos įrašas Kulių parapijos Metrikų knygoje yra toks: „Anno Domine 1804 Mensis Februaris Die Ego Mathias Jacevise Vicarius Kulensis Joanem Stonkievise juvenum et Barbora Dirginovna virgina trumpi de villa Vistoviany Porochia Kulensis“.

Taip prasčioko Motiejaus Stonkaus sūnus Jonas po 4 metų bažnyčios „Visorių“ dėka tapo bajoru Stonkevičiumi. Šitaip buvo padaryti Norkevičiai, Milaševičiai, Meškovskiai, Strousovos, Dirgintovnos ir panašiai.

Bet ne visiems „poniškos“ pavardės prigydavo. Dauguma atsikratydavo tos uodegos „evičius“ ir vėl likdavo dorais prasčiokais Žemaičių Lietuvos.

Metrikų knygos įrašai tai ne vien nuogi faktai: gimė, krikštytas, susituokė, numirė. Tai ištisų kartų, šeimų gyvenimas, džiaugsmas, ašaros, neviltis, tragedijos, ligos, epidemijos. Jie atspindi kaimynų bendravimą, tarpusavio ryšius krikštijant naujagimius, kuriant naujas šeimas. Pav.: Pranas Narkus vedė Magdaleną Strouputę (34). Krikštijant dukrą kūmavo kaimynas L.Skulskis ir Magdalena Stropienė (62). Jonas Stropus vedė Antaniną Narkutę (113). Ar toli nueisi paieškoti nuotakos po darbų pavargusiomis kojomis? Nuvažiuosi iš arklo iškinkytu bėriu? Dar nebuvo nė dviračio, nė kitų priemonių. Tai tuokdavosi po paties kaimo jaunimas, ar kur į gretimą kaimą nuklysdavo. Iš toliau dar piršliai ar giminės priklysdavo. Pavardė pasislinkdavo per kelias mylias nuo bendro kamieno.

Mano senelis Antanas gimė 1830.01.12, tą pačią dieną pakrikštytas Kulių bažnyčioje. Į Pakutuvėnus atsikėlė gyventi apie 1857 metus, vedęs 12 metų vyresnę Rozaliją Stonytę. Kaip sakoma, atėjo į užkurius arba žentu. Didelė nelaimė ištiko jų šeimą, kai 1859.06.01 mirė jų vienintelė duktė Marytė (Marijona) (119). Kas gali suprasti 41 metų Rozalijos sielvartą. Tikėjosi dar iš Dievo stebuklo, meldėsi, deja... Ir visas jos skausmas liko įaustas į drobių rietimus, kuriuos jai mirus 1886.05.27 (163), nepraėjus nė mėnesiu, 56 metų našlys Stonkus Antanas nuveš pasogai jaunai 22 metų kaimynei Emilijai. O ką daryti senstančiam Našiui? Namuose reikia jaunų, darbščių rankų, lovoje jauno kūno. Metai lekia, o įpėdinių nėra. 1886.06.24 Kartenos bažnyčioje įregistruota santuoka (164). Ar mylėjo jauna Emilija, vos ne į senelius tinkantį vyrą? Kas dėjosi jos širdyje? Bet ką galėjo padaryti? Tokia tėvų, o gal ir Dievo valia... Iš pradžių ji negalėjo „širdies užlaužti“ ant seno vyro, ir tik po 15 mėnesių (kas nebūdinga tais laikais) gandras atnešė giminės pratęsėją Ontelę (165). Didžiulis džiaugsmas gimdytojams, bet kaip apsaugoti nuo ligų, kitų pavojų. Ačiū, bočiams, išsaugojo...

Didžiosios nelaimės

Kūdikio atėjimo į šį pasaulį džiaugsmą, dažnai greitai užtemdydavo skausmo ir netekties ašaros. Kiek pavojų laukdavo palikusį motinos įsčias mažąjį žmogutį.

Šiurpina jau vien primityvios diagnozės ir ligų pavadinimai mirusiųjų registravimo knygose. Štai jos, nusinešusios tūkstančius gyvybių...

Kūdikiai mirdavo nuo silpnumo (rus. ot slabosti) daugiausia iki vienerių metų.
Tryda (viduriavimas, rus. ponos) – įvairaus amžiaus.
Kokliušas nuo 1-15 m. amž.
Difteritas (rus. krup) iki 15 m. amžiaus.
Skarlatina 1-10 metų.
Tymai (rus. kora, lenk. – odra, žemaitiškai – blusiniai) nuo 1 iki 10-15 m.
Raupai (rus. ospa) įvairaus amžiaus.
Džiova (rus. čechotka), išdžiūvimas (rus. suchost), vandenligė (rus. vodianka), šiltinė (goriačka) - įvairaus amžiaus.
Plaučių uždegimas, vidurių uždegimas, traumos... Nuo senatvės mirdavo patys ištvermingiausi.

Ypatingą pagarbą ir užuojautą jaučiu to meto moterims-motinoms. Jos visos buvo didvyrės. Gimdydavo kiek Dievas duodavo, ar vyras pristorodavo. Kūdikis ateidavo į šį pasaulį kur siautė ligos... priimdavo labiau patyrusi moteris. Silpnas buvo higienos supratimas, silpna ir medicina. Ką galėjo galvoti motina, stovėdama prie kūdikio karstelio, kai jos įsčiose po širdimi jau krutėjo nauja gyvybė... Ar ir jam ištiks toks pat likimas? O, ir jai pačiai ar teks ant rankų nešioti ir prie krūtinės glausti tą, kuris dabar taip nekantriai beldžiasi į gyvenimą?

1904 m. Kulių parapijos mirimo knygose įrašyta: „gimdydama mirė 31 metų Riaukienė, 28 m. Šypalienė. Viso mirė trys moterys.

Negaliu teigti, kad tada kaimas buvo tamsus. Jis buvo toks, kiek šviesos gaudavo iš ją nešančių šaltinių: vargo mokyklos daraktorių, knygnešių, negausios inteligentijos ir bažnyčios. O bažnyčia apie vaikų priežiūrą, auginimą turėjo labai jau miglotą supratimą. Nežinau, ar kitose ar tik Kulių parapijoje buvo toks prisakymas – gimė kūdikis ir tuoj dar neapdžiūvusį, susuk į patalus (vystyklus) ir kuo greičiau į bažnyčią – krikštyti (2, 3, 208, 209). Jeigu nespėjai tą dieną, gimė vakare ar naktį , vežk į bažnyčią ant rytojaus, nesvarbu ar šalčiai, ar dargana, kad tik pagoniuku nemirtų (nes žemaičiai ir taip ilgiau už kitus pagonimis buvo). Po šitokio naujagimio pavėžinimo po kelių dienų, savaičių ar mėnesių kitoje parapijos knygoje dažnai atsirasdavo kitas įrašas. Mirė... kūdikis, pakrikštytas vardu... tiek ir tiek savaičių, mėnesių, nuo silpnumo, miego baimės (sonabojazni) ar kitos... iš teisėtos santuokos. Taigi, ar šiandien mes turime teisę svarstyti, kad kaimas buvo tamsus, juodas, jeigu bažnyčia ar jos klerkai leido tokius prisakymus. Juk tik vienetai buvo tokia kaip Jurgis Ambraziejus Pabrėža 1804 m. vikaravęs Plungėje (59) ir nešęs šviesą Žemaitijos liaudžiai.

Komentaras aukščiau esančiai pastraipai:
Negaliu sutikti su autoriaus nuomone, kad krikštyti tą dieną gimusius kūdikius buvo Bažnyčios įsakymas. Tokio įsakymo nebuvo. Svarbu buvo vaiką pakrikštyti tėvams patogiu metu.
Žmonės patys skubinosi krikštyti naujagimius, nes didelis kūdikių mirtingumas ir ligos buvo nuolatinis gyvenimo palydovas. Taip vadinami „tamsūs kaimo žmonės“ vis dėlto turėjo tikėjimą ir jo vedami norėjo, kad kūdikis, jei jis mirtų, pakliūtų į „dangų“. Tėvai vylėsi bent pomirtiniame gyvenime susitikti su savo vaiku. Jei kūdikis mirtų nekrikštytas, jis pakliūtų ne į dangų, bet į „pragarus“ (nepainioti su pragaru!), tad susitikimo galimybė būtų prarasta amžiams. Žinoma, tokį supratimą turėjo ne visi tėvai. Dauguma tiesiog perėmė tai iš savo tėvų kaip tradiciją ir teigė, kad „taip reikia“, nes taip darė tėvai ir seneliai...
                                                                                            Pagarbiai, Jolanta Klietkutė

Aiškumo dėlei nutariau paanalizuoti mirtingumą Kulių parapijoje įvairiais metais:

1862 m. mirė viso 148 asmenys.
Vaikai 1-5 metų amžiaus: nuo kokliušo – 37, tymų (lenk. odra) – 20, silpnumo (rus. ot slabosti) – 49, džiovos (rus. čechotki) – 1.
Jaunuoliai 15-20 m. nuo pūlinių – 2.
Suaugę nuo šiltinės (rus. ot goriački) – 12, džiovos – 12, senatvės – 15.
Viso mirė 1-5 m. amžiaus 107 vaikai, t.y. 72,30%.
Jaunuolių 15-20 m. – 2 – 1,31%.
Suaugusių – 24 – 16,2%.
Nuo senatvės – 15 – 10,14%.

1871 m. mirė 119 asmenų.

Amžius metais mirusiųjų skaičius %
0-1 64 53,78% 0-10  metų 60,5%     
1-2 5 4,2%
2-10 3 52%
10-20 4 3,36%
per 20 43 36,13%


1899 m. mirė 205 asmenys.

Amžius metais mirusiųjų skaičius %
0-1 91 44,4% 0-10  metų 133 - 64,8%
1-10 42 20,5%
10-20 - -
20-40 8 3,9%
per 40 64 31,2%

1904 m. metais mirė 217 asmenų:
0-1 m. nuo silpnumo - 49, kokliušo – 9, difterito – 1, tymų – 19. Viso 78 – 37,%.
12 m. nuo silpnumo – 9, kokliušo – 8, skarlatinos – 2, tymų ar raupų – 5. Viso 31 – 14,6%.
2-5 m. silpnumo – 1, kokliušo – 6, difterito – 7, skarlatinos – 1, tymų – 5. Viso 20 – 9,2%.
5-10 m. kokliušo – 6, difterito – 7, tymų – 5. Viso 18 – 8,3%.
10-15 m. kokliušo – 1, difterito – 1, vandenės – 1. Viso 3 – 1,8%.
15-20 m. plaučių uždegimo – 1, nuo raupų 5 (16, 17, 18, 24 m.). Viso 6 – 2,8%.
20-40 m. plaučių uždegimo – 2, gimdant – 3, nuo vandenės 50 (31, 61, 70 metų). Viso 10 – 4,6%.
40-50 m. nuo džiovos 10, šiltinės – 1, širdies ligos – 1. Viso 12 – 5,5%.
Per 50 m. plaučių uždegimas, nuo senatvės – 34, žarnų uždegimas – 1, vėžio – 1. Viso 39 – 17,9%.
O vaikų 10 metų nesulaukė 147 – 68,4%.

Per šituos 1862, 1871, 1899, 1904 mano tyrinėtus metus mirė 459, arba 66,6% vaikų išgyvenusių daugiau 10 metų. Tai šiurpi mirties statistika Kulių parapijoje.

O kas gero Pakutuvėnuose? Deja, 1794 metų vasarį mirė 6 metų Jonas ir 1 metų Ievutė – Jono Rūtės vaikai. Mirties priežastys dar buvo nerašomos (2, 3). Pakutuvėnų kapinėse 1820.08.04 palaidota Petro Laurecko dukra (111). 1862.06.09 Kukulskių šeimos nelaimė, nuo kokliušo mirė 2 metų Antanukas ir 1 metukų Barbutė. Palaidoti Pakutuvėnų kapinėse (121). 1883 m. kovo-balandžio mėn. nuo šiltinės mirė du suaugę Mickų vyrai (158, 159). Pakutuvėnuose gimdydama  mirė Barbora Paksaitė-Žilinskienė (183). Nuostolių turėjo ir mano bočiai: 1891.02.05 nuo šiltinės mirė pusės metų sūnus Jonukas (168). 1894.10.06 nuo silpnumo mirė 10 savaičių dukrelė Marcelė (169). Bet, ačiū Dievui, pavojų išvengė vyriausiasis sūnus Antanas ir trys dukros. Šitos šakos Stonkai išliko iki šių dienų. Mirus mano seneliui Antanui, močiutė ištekėjo už jauno kaimyno Augustino Norkaus, tačiau pirmas naujos šeimos palikuonis Stanislovas mirė nuo kokliušo vienerių metų 1905.07.07 (198). Tačiau didžiausią tragediją aprašiau (174) išraše, kai per tris dienas Vieštovėnų kaimo dvarininkai nuo skarlatinos neteko keturių vaikų. Iš mano padarytų 216 išrašų 130 pažymėti gedulo ženklu.

Mirusiuosius laidodavo daugumoje Kulių parapijos kapuose, tačiau 8 įrašai rodo, kad kartais buvo palaidojama ir Pakutuvėnuose. Pirmas įrašas 1798.04.13, palaidotas 1 metų Juozas Milašius (42). Be šventų sakramentų mirė 54 m. Jurgis Zūbė, palaidotas kaimo kapinėse (74). Šis įrašas sukelia prieštaringų minčių, nes tai vienintelis suaugęs palaidotas Pakutuvėnuose. O gal, kad staiga mirė nepateptas, be sakramentų, tai parapijos kapinės nepriėmė.

Pasitaikydavo, kad ir tada talkoje, vakaruškose, ar kitur mergaitės prisibaikaudavo. Tokie kūdikiai būdavo užrašomi kaip „nesantuokiniai“. Bet mirdavo nuo tų pačių ligų kaip ir iš teisėtos santuokos gimę. 1873.10.01 nuo silpnumo mirė 3 savaičių Barboros Stroputės sūnus (133). Nuo raupų mirė 1874.05.22 nesantuokinė 1 metukų Barboros Dzemistaitės duktė (140). Abu palaidoti Pakutuvėnų kapinėse. Kodėl ne Kuliuose? Gal, kad nesantuokiniai? Kūdikius krikštyti skubėdavo, o laidodavo kada galėdavo. Vieštovėnų dvarininkų Bartusevičių 4 vaikai nuo skarlatinos mirė 1891 m. rugsėjo 28-30 dienomis. Palaidoti Kulių kapuose spalio 10 d. (174). Antano ir Emilijos Stonkų 1,5 metų sūnus nuo šiltinės mirė 1891.02.05. Palaidotas Kulių kapinėse 1891.02.10 d. (168).

Daug mirdavo, gimdavo... 1889 m. Kulių parapijos knygose įrašyta 176 krikšto atvejai. Deja, nė vieno iš Pakutuvėnų...

Nežiūrint įvairių ligų, epidemijų ir nelaimių dėl didelio gimstamumo kaimuose, miesteliuose ir kaimuose gyventojų daugėjo. Pavyzdžiui mano močiutė Emilija, su bočium Antanu Stonkum turėjo 6 kūdikius, 3 mirė maži, 4 užaugę. Su antru vyru A.Norkumi irgi 6. Penki užaugo. Mano mama nuo 1914 iki 1933 m. gimdė 12 kartų. Septyni likome gyvi, bet ir jų užteko, kad per karus ir po jų atsidurtų Australijoje, Amerikoje, Kanadoje, tolimuosiuose rytuose Magadane, Sibire Bodaibe prie Lenos ir... Suvalkijoje.

Nepasisekė archyvuose rasti kokių dokumentų, liudijančių Pakutuvėnų pavadinimo kilmę. Parašysiu mano velionio brolio (201) Antano kažkada seniai papasakotą versiją. Atseit Pakutuvėnuose einant žemyn nuo kapų yra Minijos vingis (vadinama Grigalausko lanka), kur po pamaldų sekmadieniais vykdavo jaunimo gegužinės. Senais laikais ten ponai buvo įrengę pastatą, kur plakdavo prasižengusius pavaldinius. Pavadinimas kilo iš žodžių: pakūta ir kutavoti – plakti, senosiose maldaknygėse ir Kristus buvo „kutavojamas“ – plakamas). Savo laikais esu girdėjęs Pakutuvėnų sinonimą – Pakutninkai. Tokia versija. O kaip yra iš tikrųjų?

Gana įdomus kaimų priklausymas bendruomenėms, parapijoms. Pavyzdžiui Pakutuvėnų dalis, priklausiusi Kulių, o kita dalis – Kartenos parapijoms, bei įraše (158) minimai Sėlenių bendruomenei už Minijos upės.

Dalis Šimulių kaimo priklausė Kartenos valsčiaus, Kulių parapijos Aleksandravo bendruomenei, kita – Plungės valsčiaus, Kulių parapijos, Užkulių bendruomenei.

O kokiais laikais gyveno mano išvardyti Pakutuvėniškiai? Truputis istorijos: amžių būvyje žemaičiai daug kentėjo nuo bado, karų ir maro. Paskutinieji žiauriausi buvo 1708-1711 m. maras, kai Žemaitijoje beliko tik trečdalis gyventojų. Maras dar siautė 1741-1742, bei 1808-1842 metais.

1794 m. sukilime žemaičiai buvo išviję rusus iš savo žemės.

1812.06.14 Napoleono armija prie Jurbarko persikėlė per Nemuną ir užėmė Žemaitiją.

1831 m. sukilimas buvo išplitęs visuose žemaičiuose, visose apskrityse buvo sudaryti sukilimo komitetai.

Aktyviai veikė žemaičiai ir 1863 m. sukilime. Pasižymėjo sukilimo vadai A.Mackevičius, Adomas Bitė ir kt. Rekrūtų į caro armiją ėmimas, spaudos draudimas, tautinio atgimimo reiškiniai, tai istorinis tonas, kai gyveno, dirbo, gimdė vaikus , mylėjosi ir mirė mano žemaičiai – Pakutuvėniškiai.

Skaudžiausias žaizdas kaimui darydavo kariniai veiksmai, nes kur kareiviai, ten smurtas, prievartavimas, plėšimas, teroras... Buvo pergalių ir prieš carinę priespaudą. 1904 m. gegužės  mėn. savo dekretu caras panaikino lietuviškos spaudos draudimą, tačiau dar 1914-1915 m. Kulių bažnytinės knygos buvo rašomos rusų kalba. Kodėl?

Buvo daug ir šviesos spindulėlių tamsos karalystėje. Tada pasireiškė tokie kultūros dvarininkai, kaip grafas Jurgis Pliateris, Laurynas Ivinskis, Jurgis Ambraziejus Pabrėža, vysk. Motiejus Valančius, Simonas Tadas Stanevičius, Simonas Daukantas, Dionizas Poška, broliai Biržiškos ir kiti.

Užverčiu paskutinį lapą. Atleiskite, brangūs senoliai, proseneliai, giminaičiai ir kaimynai, kad išdrįsau sudrumsti Jūsų Anapilio būties rimtį.

Laikini mes šios žemės gyventojai. Visi susitiksime Paskutinę Teismo Dieną. Jeigu ką negerai pasakiau, galėsite „apvaksyti“ ar ausį užsukti. Priimsiu man paskirtą „pakūtą“, nes aš juk, iš Pakutuvėnų.

1999 m. vasaris-kovas, Marijampolė


© 2008-11-14, Jolanta Klietkutė | 15polia@gmail.com